COLEGIUL NAȚIONAL "DECEBAL" DEVA
https://www.cnd.ro/forum/

Mesajul directorului la deschiderea anului scolar 2015-2016
https://www.cnd.ro/forum/viewtopic.php?f=7&t=4062
Pagina 1 din 1

Autor:  Florin Ilies [ Sâm Sep 12, 2015 10:38 pm ]
Subiectul mesajului:  Mesajul directorului la deschiderea anului scolar 2015-2016

Stima?i colegi ! , Dragi elevi !, Dragi parinti!

O dat? cu venirea toamnei, în spiritul p?str?rii tradi?iei, care a purtat în leg?narea de slov? a timpului, zeci de genera?ii, se deschid - cu fiorul patetismului ?i cu tumultuoasa voin?? de a fi cât mai bun - por?ile menite s? conduc? spre perpetue comori de cunoa?tere, la început în zburd?lnicia copil?riei, apoi în fream?tul emo?iilor sau al dorin?ei de a des?vâr?i impresionantul zbor, la chemarea enigmaticelor z?ri ale vie?ii.

Dragi elevi, acest an ?colar constituie un alt pas (pentru unii- chiar primul pas) în preg?tirea voastr?, pentru a v? dovedi capacitatea de a translata în universul realit??ii, al înf?ptuirii, aspira?iile voastre, ale p?rin?ilor ?i ale dasc?lilor vo?tri, care v? vor îndruma ?i în acest an ?colar - ca de fiecare dat? - cu aceea?i d?ruire, dublat? de profesionalism, fiindc? numai astfel se p?streaz? lumina, care scald? în seninul ei, seme?ele culmi ale competitivit??ii.

Eforturile concertate – ale elevilor, ale cadrelor didactice, evident cu sus?inerea p?rin?ilor ?i cu sprijinul, pe care îl dorim cât mai consistent din partea autorit??ilor locale - se reg?sesc în rezultate deosebite, ob?inute, în anul ?colar 2014-2015, atât la olimpiade, cât ?i la bacalaureat, la evaluarea na?ional?, ori la diferitele concursuri, precum ?i în cadrul competi?iilor sportive, f?r? a omite, îns?, mediile înregistrate la sfâr?itul fiec?rui semestru, respectiv la sfâr?itul anului ?colar. Demne de re?inut sunt ?i ac?iunile de voluntariat, desf??urate pe tot parcursul anului ?colar - implicând chiar perioada vacan?elor- ce au dovedit c? elevii no?tri sunt extrem de receptivi la multiplele aspectele din via?a comunit??ii, aspecte ce ar trebui s? reprezinte priorit??i pentru to?i locuitorii urbei, indiferent de statutul social de?inut.

Stima?i colegi, dragi elevi, se impune ca eforturile deosebite, înregistrate pân? acum, s?-?i p?streze acela?i loc în prioritatea pe care s-o de?in? în activitatea noastr?, a tuturor, pentru c? numai a?a vom îmbog??i variatul registru - ce împlete?te în eternitatea de fuior a timpului - condi?ia uman?, sub spectrul etosului ?i al eposului, întru p?strarea t?râmului nepieritor al tradi?iei. Sunt sigur, dragi elevi (?i îmi exprim certitudinea c? sunt în asentimentul deopotriv? al colegilor ?i al invita?ilor), c? ve?i reprezenta ?i de acum înainte cu mândrie, ca de atâtea ori, Colegiul Na?ional „Decebal” ?i c? ve?i demonstra, în egal? m?sur?, c? pute?i fi cei mai buni ?i c? spiritul de competi?ie este parte integrant? a fiin?ei voastre.

C?l?uzi?i de cuno?tin?ele pe care le ve?i dobândi zi de zi, datorit? îndrum?rilor, ori sfaturilor venite din partea cadrelor didactice, din partea p?rin?ilor vo?tri, dragi elevi, intransigen?i fiind cu voi în?iv?, în primul rând, ve?i reu?i s? lua?i - când situa?ia o va impune - hot?rârea în?eleapt?, care s? nu ocoleasc? adev?ratele repere morale. V? a?teapt? s?lile de clas?, cabinetele, laboratoarele ! Sunt sigur c? vor stârni nostalgii pentru unii dintre p?rin?ii vo?tri, a c?ror devenire este strâns legat? de tot ceea ce reprezint? ?coala noastr? ?i care poate mai g?sesc urma pa?ilor în multitudinea de întret?ieri ale destinelor ! Pentru ca ?i voi s? v? pute?i întoarce, peste ani, în „templul amintirilor” trebuie s? ave?i grij? ?i s? nu le considera?i numai valori materiale ci ?i apar?inând spiritualit??ii, pe a c?rei traiectorie ne transcende conota?ia religioas? a unei zile, ca aceea de ast?zi, ?i anume: În?l?area Sfintei Cruci !

V? doresc mult? s?n?tate, succes ?i s? avem for?a de a g?si drumul, care s? ne poarte spre biruin?a min?ii, a sufletului ?i a inimii !


prof.dr. Marin Florin ILIE?
Directorul Colegiului Na?ional „Decebal” Deva

Pagina 1 din 1 Ora este UTC + 2
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/