COLEGIUL NAȚIONAL "DECEBAL" DEVA

~ Forum intern destinat discuțiilor despre activitățile școlare din această instituție ~
Acum este Lun Sep 25, 2023 7:23 pm

Ora este UTC + 2
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 1 mesaj ] 
Autor Mesaj
 Subiectul mesajului: Bacalaureat 2016 - Informatii calendar si precizari
MesajScris: Mie Iun 22, 2016 11:01 am 
Neconectat
Avatar utilizator

Membru din: Lun Feb 16, 2009 7:33 pm
Mesaje: 943
Calendarul:

• 30 mai – 3 iunie 2016 Înscrierea candida?ilor la prima sesiune de examen
• 3 iunie 2016 Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
• 13 - 15 iunie 2016 Evaluarea competen?elor lingvistice de comunicare oral? în limba român? – proba A
• 15 - 17 iunie 2016 Evaluarea competen?elor lingvistice de comunicare oral? în limba matern? – proba B
• 21 – 24 iunie 2016 Evaluarea competen?elor digitale – proba D
• 27 iunie - 1 iulie 2016 Evaluarea competen?elor lingvistice într-o limb? de circula?ie
interna?ional? – proba C
• 4 iulie2016 Limba ?i literatura român? – proba E)a) – prob? scris?
• 5 iulie 2016 Limba ?i literatura matern? – proba E)b) – prob? scris?
• 6 iulie 2016 Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – prob? scris?
• 8 iulie 2016 Proba la alegere a profilului ?i specializ?rii – proba E)d) –
prob? scris?
• 12 iulie 2015 Afi?area rezultatelor (pân? la ora 16,00) pe EDU.RO
• 12 iulie 2015 Depunerea contesta?iilor (orele 16,00 – 20,00)
• 13 -15 iulie 2015 Rezolvarea contesta?iilor
• 16 iulie 2015 Afi?area rezultatelor finale pe EDU.RO


Reguli, sanc?iuni:


Art.56 - (1) Accesul candidatilor în sali este permis pe baza actului de identitate, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probei.
(2) Se interzice candidatilor sa patrunda în sala cu orice fel de lucrari: manuale,
dictionare, notite, însemnari etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea
subiectelor, precum si cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare.
Asistentii vor verifica respectarea acestei prevederi înainte de aducerea subiectelor în sali.
Nerespectarea dispozitiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea din examen a candidatului de c?tre pre?edintele comisiei de examen, indiferent daca materialele interzise au fost folosite sau nu, si, dupa caz, la sanctionarea asistentilor.


Art. 83 - (1) Sanctiunile disciplinare care se pot aplica personalului implicat în
comisiile de bacalaureat, în organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat, în raport cu gravitatea abaterilor, sunt:
a) observatie scrisa;
b) avertisment;
c) diminuarea salariului de baza, cumulat, când este cazul, cu indemnizatia de
conducere, de îndrumare si de control, cu pâna la 15%, pe o perioada de 1 - 6 luni;
d) destituirea din functia de conducere, de îndrumare si de control din învatamânt;
e) desfacerea disciplinara a contractului de munca.
(2) Cadrele didactice care, în perioada examenului, comit fapte cu caracter
infractional, respectiv furnizarea solutiilor problemelor, înlocuiri de lucrari, falsificari de lucrari etc., care permit sau favorizeaza fraudarea examenului sau care au manifestari care atesta neglijenta în îndeplinirea atributiilor ce le revin, sunt sanctionate în conformitate cu prevederile prezentei metodologii sau ale Codului penal.
În astfel de cazuri, Comisia Nationala de Bacalaureat sau, dupa caz, comisia de bacalaureat judeteana/a municipiului Bucuresti va sesiza în scris organele de cercetare penala.
(3) Prevederile alineatului (3) se aplica si persoanelor care au contribuit la elaborarea sau transmiterea subiectelor/ baremelor de evaluare si notare pentru probele orale sau scrise si au întreprins actiuni care au constat în divulgarea partiala sau integrala a subiectelor/ baremelor de evaluare si de notare.

Art. 84 - (1) Sanctiunea disciplinara se aplica numai dupa efectuarea cercetarii
faptei sesizate, având la baza procesul-verbal al comisiei de control, audierea celui în cauza si verificarea sustinerilor facute de acesta, în aparare.
(2) Pentru cercetarea abaterilor savârsite de personalul didactic se constituie
comisii formate din 3 - 5 membri, dintre care unul reprezinta organizatia sindicala din care face parte persoana aflata în discutie sau este un reprezentant al salariatilor, iar ceilalti sunt cadre didactice care au functia didactica cel putin egala cu a celui care a savârsit abaterea. În comisiile de cercetare a abaterilor personalului didactic din învatamântul preuniversitar pot fi inclusi si inspectori scolari de specialitate.
(3) Comisiile de cercetare sunt numite de ministrul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, pentru functiile prevazute la art.25 lit. b) din Legea nr. 128/ 1997, privind Statutul personalului didactic, si respectiv, de catre inspectorul scolar general pentru celelalte cadre didactice.

Art. 85- (1) Punctul de plecare al cercetarii este procesul-verbal alcatuit de
organele cu atributii de control. În cadrul cercetarii abaterii prezumate, se stabilesc faptele si urmarile acestora, împrejurarile în care au fost savârsite, existenta sau inexistenta vinovatiei, precum si orice alte date concludente. Audierea celui cercetat si verificarea apararii acestuia sunt obligatorii. Refuzul celui cercetat de a se prezenta la audiere, desi a fost înstiintat în scris cu minimum 48 de ore înainte, precum si de a da declaratii scrise se constata prin proces-verbal si nu împiedica finalizarea cercetarii.
Cadrul didactic cercetat are dreptul sa cunoasca toate actele cercetarii si sa-si
produca probe în aparare.
(2) Inspectoratul scolar va face comunicarea, prin decizie scrisa catre unitatea de
învatamânt de la care provine cadrul didactic respectiv, în care se precizeaza abaterea constatata si sanctiunea dispusa, urmând ca unitatea de învatamânt respectiva sa duca la îndeplinire aplicarea acesteia.
(3) Abaterile savârsite de cadrele didactice în timpul participarii la comisiile pentru examenul de bacalaureat sunt luate în considerare la acordarea calificativului anual.

Art. 86 - (1) Constatarea de nereguli grave sau repetate în desfasurarea activitatii
unei comisii de bacalaureat aduce dupa sine diminuarea cu 20% – 70% a
indemnizatiei presedintelui. De asemenea, constatarea de nereguli grave duce la
înlocuirea din comisie a vinovatilor. În cazul înlocuirii din comisie, pentru abateri grave, persoana înlocuita nu primeste indemnizatia cuvenita respectivei functii din comisia de bacalaureat.
(2) Presedintii de comisii, cadre didactice universitare, care nu îsi îndeplinesc
obligatiile ce le revin în conformitate cu prezenta metodologie, nu vor mai participa la sesiunile urmatoare ale examenului de bacalaureat.
(3) Cadrelor didactice din învatamântul preuniversitar care nu îsi îndeplinesc
corespunzator atributiile în comisiile de bacalaureat, care manifesta neglijenta sau încalca prevederile prezentei metodologii li se suspenda, pe o perioada de 1-5 ani, dreptul de a participa la sesiunile urmatoare ale examenului de bacalaureat. Decizia privind suspendarea dreptului de participare a acestor cadre didactice în comisiile de examen ale sesiunilor ulterioare este luata de comisia de bacalaureat judeteana/a municipiului Bucuresti sau, dupa caz, de Comisia Nationala de Bacalaureat.

Art. 87 - (1) În vederea respectarii prevederilor din prezenta metodologie si pentru asigurarea corectitudinii desfasurarii examenului de bacalaureat, presedintii comisiilor din centrele de bacalaureat vor solicita declaratii scrise de la fiecare membru al comisiei.
În declaratia-tip, cadrul didactic precizeaza ca nu are sot/ sotie, ruda sau afin, pâna la gradul al patrulea, printre candidatii care participa la examenul de bacalaureat în sesiunea respectiva si îsi asuma responsabilitatea pentru respectarea întocmai a prevederilor legale.
(2) De asemenea, declaratia cadrului didactic cuprinde mentiunea ca, în cazul
constatarii unor nereguli în activitatea sa din cadrul comisiei, stie ca se vor lua masuri de sanctionare, care pot merge pâna la excluderea din învatamânt, în functie de gravitatea abaterii.

Baza: Anexa 2 la Ordinul MECTS nr. 4799/31.08.2010, privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat -2011

Art.11. - (1) Se interzice candida?ilor la examenul de bacalaureat s? introduc? în s?lile de examen ghiozdane, rucsacuri, saco?e, po?ete ?i altele asemenea, candida?ii având obliga?ia de a l?sa obiectele men?ionate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilit? de comisia de bacalaureat în acest scop.
(2) Candida?ii care refuz? depozitarea obiectelor men?ionate la alin. (1) în sala stabilit? de comisia de bacalaureat în acest scop nu vor fi primi?i în examen.
(3) Se interzice candida?ilor la examenul de bacalaureat s? aib?, în s?lile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbr?c?minte sau înc?l??minte, în penare ?i altele asemenea sau în b?ncile în care sunt a?eza?i în s?lile de examen, orice fel de lucr?ri: manuale, c?r?i, dic?ionare, culegeri, formulare, memoratoare, noti?e, însemn?ri, rezumate, ciorne sau lucr?ri ale altor candida?i etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.
(4) Se interzice candida?ilor s? aib?, în s?lile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbr?c?minte sau înc?l??minte, în penare ?i altele asemenea, sau în b?ncile în care sunt a?eza?i în s?lile de examen, telefoane mobile, c??ti audio, precum ?i orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la re?ele de socializare, ce ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare între candida?i ori cu exteriorul. (5) Se interzice candida?ilor la examenul de bacalaureat s? comunice între ei sau cu exteriorul, s? transmit? ori s? schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, noti?e sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare între candida?i sau cu exteriorul.
(6) Candida?ii care încalc? regulile men?ionate la alin. (3), (4) ?i (5) vor fi elimina?i din examen, indiferent dac? materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dac? au fost introduse de ace?tia ori de al?i candida?i, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane ?i indiferent dac? ei au primit ori au transmis materialele interzise.
(7) Înc?lcarea regulilor men?ionate la alin. (3), (4) ?i (5) va fi considerat? tentativ? de fraud?, iar candida?ii respectivi nu mai pot participa la probele urm?toare ?i sunt declara?i „elimina?i din examen”, f?r? posibilitatea recunoa?terii, în sesiunile urm?toare, a notelor la probele promovate anterior elimin?rii, inclusiv a probelor de evaluare a competen?elor lingvistice ?i digitale. Ace?ti candida?i nu mai au dreptul de a participa la urm?toarele dou? sesiuni ale examenului de bacalaureat. (8) Înainte de începerea probelor, asisten?ii prezint? candida?ilor prevederile metodologice legate de organizarea ?i desf??urarea corect? a examenului de bacalaureat ?i prevederile alin. (1)-(7) ?i le solicit? s? predea toate eventualele materiale ?i obiecte care, potrivit reglement?rilor în vigoare pentru examenul de bacalaureat, sunt interzise în sala de examen.
(9) Dup? parcurgerea pa?ilor men?iona?i la alin. (8), candida?ii vor semna un proces-verbal în care se reg?sesc prevederile alin. (1)-(7) ?i men?iunea c? ?tiu c? nerespectarea regulilor men?ionate la alin. (3), (4) ?i (5) are drept consecin?? m?surile men?ionate la alin. (6) ?i (7).


Baz?: Ordinul nr. 5.080 din 31 august 2015 privind organizarea ?i desf??urarea examenului de bacalaureat na?ional – 2016

Succes!

_________________
Toate cele bune,

prof.dr. Marin Florin Ilie?


Sus
 Profil  
 
Afişează mesajele de la anteriorul:  Sortează după  
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 1 mesaj ] 

Ora este UTC + 2


Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 47 vizitatori


Nu puteţi scrie subiecte noi în acest forum
Nu puteţi răspunde subiectelor din acest forum
Nu puteţi modifica mesajele dumneavoastră în acest forum
Nu puteţi şterge mesajele dumneavoastră în acest forum
Nu puteţi publica ataşamente în acest forum

Căutare după:
Mergi la:  
cron