COLEGIUL NAȚIONAL "DECEBAL" DEVA

~ Forum intern destinat discuțiilor despre activitățile școlare din această instituție ~
Acum este Dum Oct 01, 2023 8:03 am

Ora este UTC + 2
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 1 mesaj ] 
Autor Mesaj
 Subiectul mesajului: SIMULARI EXAMENE NATIONALE
MesajScris: Mar Dec 09, 2014 1:05 pm 
Neconectat
Avatar utilizator

Membru din: Lun Feb 16, 2009 7:33 pm
Mesaje: 943
Desf??urarea simul?rii examenelor na?ionale (evaluarea na?ional? pentru elevii clasei a VIII-a ?i probele scrise ale examenului de bacalaureat 2015) la nivel jude?ean, se va organiza în perioada 19-22 ianuarie 2015.

CALENDARUL simul?rilor jude?ene ale examenelor na?ionale este urm?torul:
• luni, 19 ianuarie 2015 – limba ?i literatura român? (clasa a VIII-a ?i a XII-a)
• mar?i, 20 ianuarie 2015, limba ?i literatura matern? (clasa a VIII-a ?i a XII-a)
• miercuri, 21 ianuarie 2015, matematic? (clasa a VIII-a ?i a XII-a)/ istoria (clasa a XII-a)
• joi, 22 ianuarie 2015, proba la alegere (clasa a XII-a)

- evaluarea lucr?rilor la nivelul fiec?rei unit??i de înv???mânt pân? la data de 26 ianuarie 2015;
- afi?area rezultatelor în unit??ile ?colare - 27 ianuarie 2015.

DELIMITEREA MATERIEI pentru probele de examen este urm?toare:

CLASA A VIII-A:
• LIMBA ?I LITERATURA ROMÂN?

Con?inuturile pentru simulare sunt cele prev?zute în programa pentru Evaluarea Na?ional? pentru absolven?ii clasei a VIII-a.
Pentru simulare sunt exceptate urm?toarele con?inuturi:
??procedee de expresivitate artistic? în textele studiate (figuri de stil: alegoria) –con?inut asociat competen?ei specifice 1.1;
??tr?s?turi specifice genului dramatic în operele literare studiate sau în texte la prima vedere –con?inut asociat competen?ei specifice 1.1;
??tr?s?turi ale speciilor literare: nuvela, romanul, balada popular? –con?inut asociat competen?ei specifice 1.1;
??atributul ?i propozi?ia subordonat? atributiv?; complementul direct ?i propozi?ia subordonat? completiv? direct?; complementul indirect ?i propozi?ia subordonat? completiv? indirect?; complementele circumstan?iale ?i propozi?iile subordonate circumstan?iale corespunz?toare (de loc, de timp, de mod, de cauz?, de scop), propozi?ia subordonat? circumstan?ial? condi?ional?, concesiv?, consecutiv? – con?inuturi asociate competen?ei specifice 2.2.

• LIMBA ?I LITERATURA MATERN? MAGHIAR?
- Lírai m?fajok: dal, leíró költemény, epigramma, óda
- Versrendszerek: hangsúlyos verselés, id?mértékes verselés
- Az egyszer? mondat elemzése
- Az összetett mondat elemzése

• LIMBA ?I LITERATURA MATERN? GERMAN?
- Inhaltsangabe
- Nacherzahlung
- Dialog
- Erzahlung
- Marchen
- Kurzgeschichte
- Substantiv
- Verb
- Adjektiv
- Steigerung der Adjektive
- Wortfamilie
- Wortfeld
- Syntax

• MATEMATIC?

Con?inuturile pentru simulare ?i competen?ele de evaluat asociate acestora sunt cele prev?zute în programa pentru Evaluarea Na?ional? pentru absolven?ii clasei a VIII-a.
Pentru simulare sunt propuse pân? la urm?toarele teme inclusiv:

• din capitolul Calcul algebric
- Rapoarte de numere reale reprezentate prin litere.
Simplificare. Opera?ii cu rapoarte (adunare, sc?dere, înmul?ire, împ?r?ire, ridicare la putere cu exponent num?r întreg)

• din capitolul Punctul, dreapta, planul, semiplanul, semidreapta, segmentul de dreapt?, unghiul
- calculul unor distan?e în interiorul corpurilor studiate
• din capitolul Corpuri geometrice. Paralelipipedul dreptunghic, cubul; prisma dreapt? cu baza triunghi echilateral, p?trat sau dreptunghi;
- desf??ur?ri
- aria lateral?, aria total?, volumul

CLASA A XII-A

• LIMBA ?I LITERATURA ROMÂN?

Pentru simulare sunt exceptate urm?toarele con?inuturi:
??reguli ale monologului, reguli ?i tehnici de construire a dialogului, stiluri func?ionale adecvate situa?iei de comunicare, rolul elementelor verbale, paraverbale ?i nonverbale în comunicarea oral? – con?inuturi asociate competen?ei specifice 1.1;
??textul dramatic postbelic – con?inut asociat compe?entei specifice 2.3;
??limbajul literaturii, limbajul cinematografic, limbajul picturii, limbajul muzicii (pentru proba oral?) – con?inut asociat competen?ei specifice 2.5;
??curente culturale/ literare în perioada interbelic?: tradi?ionalism – con?inut asociat competen?ei specifice 3.2;
??perioada postbelic? – con?inut asociat competen?ei specifice 3.2;
??autorii canonici: Marin Preda, Nichita St?nescu, Marin Sorescu, Eugen Lovinescu.

• LIMBA ?I LITERATURA MATERN? MAGHIAR?

-Az epikai m?fajcsoport
-A drámai m?fajcsoport
-A lírai m?fajcsoport: Ady Endre, Juhász Gyula, Tóth Árpád

• LIMBA ?I LITERATURA MATERN? GERMAN?
- Literarische Erorterung
- Inhaltsangabe
- Bewerbungsbrief
- Beschwerdebrief
- Aufklarung-Merkmale
- Lessing-Vertreter der Aufklarung
- Lessing-Nathan der Weise
- Personen-Charakterisierung
- Nathan der Weise-Werk der Aufklarung
- I.Kant-Definition der Aufklarung
- Sturm und Drang-Merkmale
- Prometheus
- Schiller-Kabale und Liebe-Werk der Sturm und Drang-Zeit

• MATEMATIC?
??programa M_mate-info pentru filiera teoretic?, profilul real, specializarea matematic?-informatic? ?i pentru filiera voca?ional?, profilul militar, specializarea matematic?-informatic?;

ELEMENTE DE ALGEBR?
Grupuri • Lege de compozi?ie intern? (opera?ie algebric?), tabla opera?iei, parte stabil?
• Grup, exemple: grupuri numerice, grupuri de matrice, grupuri de permut?ri, grupul aditiv al claselor de resturi modulo n
• Subgrup
• Grup finit, tabla opera?iei, ordinul unui element
• Morfism, izomorfism de grupuri
Inele ?i corpuri
• Inel, exemple: inele numerice, inele de matrice, inele de func?ii reale
• Corp, exemple: corpuri numerice
• Morfism, izomorfism de inele

ELEMENTE DE ANALIZ? MATEMATIC?
Primitive
• Primitivele unei func?ii definite pe un interval. Integrala nedefinit? a unei func?ii, propriet??i ale
integralei nedefinite, liniaritate. Primitive uzuale Integrala definit?
• Diviziuni ale unui interval [a, b], norma unei diviziuni, sistem de puncte intermediare, sume Riemann, interpretare geometric?. Defini?ia integrabilit??ii unei func?ii pe un interval [a, b]
• Propriet??i ale integralei definite: liniaritate, monotonie, aditivitate în raport cu intervalul de integrare.
• Formula Leibniz – Newton
??programa M_?t-nat pentru filiera teoretic?, profilul real, specializarea ?tiin?e ale naturii;

ELEMENTE DE ALGEBR?
Inele ?i corpuri
• Inel, exemple: inele numerice, inele de matrice, inele de func?ii reale
• Corp, exemple: corpuri numerice m

ELEMENTE DE ANALIZ? MATEMATIC?
Integrala definit?
• Definirea integralei Riemann a unei func?ii continue prin formula Leibniz-Newton
• Propriet??i ale integralei definite: liniaritate, monotonie, aditivitate în raport cu intervalul de integrare
• Metode de calcul al integralelor definite: integrarea prin p?r?i, integrarea prin schimbare de variabil?.
??programa M_tehnologic pentru filiera tehnologic?: profilul servicii, toate calific?rile profesionale; profilul resurse naturale ?i protec?ia mediului, toate calific?rile profesionale; profilul tehnic, toate calific?rile profesionale;

ELEMENTE DE ALGEBR?

Inele si corpuri
• Inel, exemple: inele numerice
• Corp, exemple: corpuri numerice
ELEMENTE DE ANALIZ? MATEMATIC?
Integrala definit?
??Definirea integralei Riemann a unei func?ii continue prin formula Leibniz – Newton
??Propriet??i ale integralei definite: liniaritate, monotonie, aditivitate în raport cu intervalul de integrare
??Metode de calcul al integralelor definite: integrarea prin p?r?i, integrarea prin schimbare de variabil?.

??programa M_pedagogic pentru filiera voca?ional?, profilul pedagogic, specializarea înv???tor- educatoare.

Elemente de calcul matriceal ?i sisteme de ecua?ii liniare
Matrice
??Tabel de tip matriceal. Matrice, mul?imi de matrice
??Opera?ii cu matrice: adunarea, înmul?irea, înmul?irea unei matrice cu un scalar, propriet??i

Determinan?i
??Determinantul unei matrice p?tratice de ordin cel mult 3, propriet??i.

• ISTORIE

Programa – Anexa 2 la OMECTS nr.4800/2010
Domenii de con?inut/con?inuturi:
1. Romanitatea românilor în viziunea istoricilor.
2. Secolul XX –între democra?ie ?i totalitarism. Ideologii ?i practici politice în România ?i în Europa.
3. Constitu?iile din România.
4. Autonomii locale ?i institu?ii centrale în spa?iul românesc (secolele IX-XVIII).

• BIOLOGIE ANIMAL? ?I VEGETAL? programa pentru examenul de Bacalaureat - integral?
• ANATOMIE ?I FIZIOLOGIE UMAN?, GENETIC? ?I ECOLOGIE UMAN?
- programa pentru examenul de Bacalaureat pentru con?inuturile clasei a XI-a integral?
- din programa pentru examenul de Bacalaureat pentru clasa a XII-a:

Cap. I – Genetic?
Genetic? molecular?: Acizii nucleici
- compozi?ie chImic?
- structura primar? ?i secundar? a ADN
- tipuri de ARN, structur? ?i func?ii
- func?ia autocatalitic? ?i heterocatalitic?
• FIZIC?– materia claselor a IX-a, a X-a, a XI-a

• CHIMIE

FILIERA TEORETIC?
1.PROGRAMA DE CHIMIE ORGANIC? - FILIERA TEORETIC? (Nivel I/Nivel II) –integral
2.PROGRAMA DE CHIMIE ANORGANIC? ?I GENERAL? - FILIERA TEORETIC? (Nivel I/Nivel II)
CON?INUTURI PENTRU NIVEL I
1. Structura atomului. Tabelul periodic al elementelor chimice.
de elemente: s, p, d, f. Structura înveli?ului electronic pentru elementele din perioadele 1, 2, 3.
ela?ii între structura înveli?ului electronic, pozi?ia în tabelul periodic ?i propriet??i ale elementelor: caracter metalic, caracter nemetalic. Varia?ia caracterului metalic ?i nemetalic al elementelor în grupele principale ?i în perioadele 1, 2, 3.
opriet??i chimice ale sodiului: reac?ii cu O2, Cl2, H2O. Propriet??i chimice ale clorului: reac?ii cu H2, Fe, H2O, Cu, NaOH, NaBr, KI.

2. Leg?turi chimice. Interac?ii între atomi, ioni, molecule.
Leg?tura ionic?. Cristalul de NaCl. Importan?a practic? a NaCl. Leg?tura covalent? polar?; molecule polare: H2O ?i HCl. Leg?tura covalent? nepolar?; molecule nepolare: H2, N2, Cl2; mol, volum molar, num?rul lui Avogadro, ecua?ia de stare a gazelor perfecte. Leg?tura coordinativ? ( NH4+ ?i H3O+). Propriet??i fizice ale apei. Importan?a practic? a Cl2 ?i HCl. Leg?tura de hidrogen.
3. Solu?ii apoase.
Solu?ii. Concentra?ia solu?iilor: concentra?ia procentual? masic?, concentra?ia molar?. Solubilitatea substan?elor. Dizolvarea substan?elor ionice ?i a substan?elor cu molecule polare în ap?; factorii care influen?eaz? dizolvarea.
4. No?iuni de termochimie.
Reac?ii exoterme, reac?ii endoterme.
Entalpie de reac?ie. C?ldura de combustie-arderea hidrocarburilor. Legea Hess.
5. No?iuni de cinetic? chimic?.
Reac?ii lente, reac?ii rapide. Catalizatori. Inhibitori.
6. Calcule chimice.
Rezolvarea de exerci?ii ?i probleme de calcul stoechiometric, puritate, exerci?ii de calcul a concentra?iei procentuale de mas? ?i a concentra?iei molare.
CON?INUTURI PENTRU NIVEL II
1. Structura atomului. Tabelul periodic al elementelor chimice.
de elemente: s, p, d, f. Structura înveli?ului electronic pentru elementele din perioadele 1, 2, 3.
elementelor: caracter metalic, caracter nemetalic. Varia?ia caracterului metalic ?i nemetalic al elementelor în grupele principale ?i în perioadele 1, 2, 3.
2, Cl2, H2O. Propriet??i chimice ale clorului: reac?ii cu H2, Fe, H2O, Cu, NaOH, NaBr, KI.
2. Leg?turi chimice. Interac?ii între atomi, ioni, molecule.
Leg?tura ionic?. Cristalul de NaCl. Importan?a practic? a NaCl.
Leg?tura covalent? polar?; molecule polare: H2O ?i HCl. Leg?tura covalent? nepolar?; molecule nepolare: H2, N2, Cl2; mol, volum molar, num?rul lui Avogadro, ecua?ia de stare a gazelor perfecte. Leg?tura coordinativ? ( NH4+ ?i H3O+). Propriet??i fizice ale apei. Importan?a practic? a Cl2 ?i HCl.
Leg?tura de hidrogen.
3. Solu?ii apoase.
Solu?ii. Concentra?ia solu?iilor: concentra?ia procentual? masic?, concentra?ia molar?. Solubilitatea substan?elor. Dizolvarea substan?elor ionice ?i a substan?elor cu molecule polare în ap?; factorii care influen?eaz? dizolvarea.
4. No?iuni de termochimie.
Reac?ii exoterme, reac?ii endoterme.
Entalpie de reac?ie. C?ldura de combustie-arderea hidrocarburilor. Legea Hess.
5. No?iuni de cinetic? chimic?.
Reac?ii lente, reac?ii rapide. Catalizatori. Inhibitori.
6. Calcule chimice.
Rezolvarea de exerci?ii ?i probleme de calcul stoechiometric, puritate, exerci?ii de calcul a concentra?iei procentuale de mas? ?i a concentra?iei molare; calcularea pH-ului solu?iilor de acizi tari ?i de baze tari.
7. Elemente din blocul d: structura înveli?ului electronic pentru elemente din perioada a 4-a.

8. Leg?tura coordinativ? (combina?ii complexe: reactiv Tollens, reactiv Schweizer, tetrahidroxoaluminatul de sodiu).
9. Viteza de reac?ie, constanta de vitez?, legea vitezei.
FILIERA TEHNOLOGIC?
1.PROGRAMA DE CHIMIE ORGANIC? – FILIERA TEHNOLOGIC? (Nivel I/Nivel II) –integral
2.PROGRAMA DE CHIMIE ANORGANIC? ?I GENERAL? - FILIERA TEHNOLOGIC? (Nivel I/Nivel II)
CON?INUTURI PENTRU NIVEL I
1. Structura atomului. Tabelul periodic al elementelor chimice.
perioadele 1, 2, 3.
structura înveli?ului electronic, pozi?ia în tabelul periodic ?i propriet??i ale elementelor: caracter metalic, caracter nemetalic. Varia?ia caracterului metalic ?i nemetalic al elementelor în grupele principale ?i în perioadele 1, 2, 3.
imice ale sodiului: reac?ii cu O2, Cl2, H2O. Propriet??i chimice ale clorului: reac?ii cu H2, Fe, H2O, Cu, NaOH, NaBr, KI.
2. Leg?turi chimice. Interac?ii între atomi, ioni, molecule.
Leg?tura ionic?. Cristalul de NaCl. Importan?a practic? a NaCl.
Leg?tura covalent? polar?; molecule polare: H2O ?i HCl. Leg?tura covalent? nepolar?; molecule nepolare: H2, N2, Cl2; mol, volum molar, num?rul lui Avogadro, ecua?ia de stare a gazelor perfecte. Leg?tura coordinativ? ( NH4+ ?i H3O+). Propriet??i fizice ale apei. Importan?a practic? a Cl2 ?i HCl.
Leg?tura de hidrogen.
3. Solu?ii apoase.
Solu?ii. Concentra?ia solu?iilor: concentra?ia procentual? masic?, concentra?ia molar?. Solubilitatea substan?elor. Dizolvarea substan?elor ionice ?i a substan?elor cu molecule polare în ap?; factorii care influen?eaz? dizolvarea.
4. No?iuni de termochimie.
Reac?ii exoterme, reac?ii endoterme.
Entalpie de reac?ie. C?ldura de combustie-arderea hidrocarburilor. Legea Hess.
5. No?iuni de cinetic? chimic?.
Reac?ii lente, reac?ii rapide. Catalizatori. Inhibitori.
6. Calcule chimice.
Rezolvarea de exerci?ii ?i probleme de calcul stoechiometric, exerci?ii de calcul a concentra?iei procentuale de mas? ?i a concentra?iei molare.
CON?INUTURI PENTRU NIVEL II
1. Structura atomului. Tabelul periodic al elementelor chimice.
perioadele 1, 2, 3.
?i propriet??i ale elementelor: caracter metalic, caracter nemetalic. Varia?ia caracterului metalic ?i nemetalic al elementelor în grupele principale ?i în perioadele 1, 2, 3.
2, Cl2, H2O. Propriet??i chimice ale clorului: reac?ii cu H2, Fe, H2O, Cu, NaOH, NaBr, KI.
2. Leg?turi chimice. Interac?ii între atomi, ioni, molecule.
Leg?tura ionic?. Cristalul de NaCl. Importan?a practic? a NaCl.
Leg?tura covalent? polar?; molecule polare: H2O ?i HCl. Leg?tura covalent? nepolar?; molecule nepolare: H2, N2, Cl2; mol, volum molar, num?rul lui Avogadro, ecua?ia de stare a gazelor perfecte. Leg?tura coordinativ? ( NH4+ ?i H3O+). Propriet??i fizice ale apei. Importan?a practic? a Cl2 ?i HCl.
Leg?tura de hidrogen.
3. Solu?ii apoase.
Solu?ii. Concentra?ia solu?iilor: concentra?ia procentual? masic?, concentra?ia molar?. Solubilitatea substan?elor. Dizolvarea substan?elor ionice ?i a substan?elor cu molecule polare în ap?; factorii care influen?eaz? dizolvarea.
4. No?iuni de termochimie.
Reac?ii exoterme, reac?ii endoterme.
Entalpie de reac?ie. C?ldura de combustie-arderea hidrocarburilor. Legea Hess.
5. No?iuni de cinetic? chimic?.
Reac?ii lente, reac?ii rapide. Catalizatori. Inhibitori.
6. Calcule chimice.
Rezolvarea de exerci?ii ?i probleme de calcul stoechiometric, exerci?ii de calcul a concentra?iei procentuale de mas? ?i a concentra?iei molare;
7. Leg?tura coordinativ?, combina?ii complexe: reactiv Tollens, reactiv Schweizer, tetrahidroxoaluminatul de sodiu.
8. Viteza de reac?ie, constanta de vitez?, legea vitezei.
• GEOGRAFIE Tema ”Mediu înconjur?tor ?i peisaje” (inclusiv)

• DISCIPLINE SOCIO-UMANE

LOGIC?, ARGUMENTARE ?I COMUNICARE:
Programa - Anexa 2 la OMECTS nr. 5610/2012
Con?inuturi:
1. Societate, comunicare ?i argumentare
• Argumentarea ?i structura argument?rii; analiza logic? a argumentelor
• Termenii: caracterizare general? (defini?ie, tipuri de termeni); raporturi între termeni
• Propozi?ii: caracterizare general? (definire, structur?); tipuri de propozi?ii categorice; raporturi între propozi?ii categorice
• Ra?ionamente: caracterizare general? (definire, structur?); tipuri de ra?ionamente
• Definirea ?i clasificarea: caracterizare general?; corectitudine în definire ?i clasificare
2. Tipuri de argumentare
• Deductiv?: argumente/ra?ionamente imediate cu propozi?ii categorice (conversiunea ?i obversiunea); silogismul (caracterizare general?, figuri ?i moduri silogistice, verificarea validit??ii prin metoda diagramelor Venn); demonstra?ia
• Nedeductiv?: induc?ia complet?; induc?ia incomplet?
3. Societate, comunicare ?i argumentare corect?
• Evaluarea argumentelor (validitatea argumentelor); erori de argumentare

PSIHOLOGIA:
Programa –Anexa 2 la OMECTS nr.4800/2010
Con?inuturi:
1. Procesele psihice ?i rolul lor în evolu?ia personalit??ii
• Procese cognitive senzoriale: caracterizare general?
• Procese cognitive superioare: gândirea; memoria; imagina?ia
• Activit??i ?i procese reglatorii: limbajul, motiva?ia; voin?a; afectivitatea; aten?ia
2. Structura ?i dezvoltarea personalit??ii
• Caracterizarea general? a personalit??ii
• Temperamentul
• Aptitudinile; inteligen?a ca aptitudine special?
• Caracterul
• Creativitatea

SOCIOLOGIE:
Programa –Anexa 2 la OMECTS nr.4800/2010
Con?inuturi:
1. Perspectiva sociologic? asupra societ??ii. Metodologia cercet?rii sociologice
• Specificul cunoa?terii sociologice. Metode, tehnici, procedee, instrumente ale investiga?iei sociologice
2. Societatea ?i via?a social?
• Structura social?: status ?i rol; rela?ii sociale; grupuri sociale; grupuri mici
• Institu?ii ?i organiza?ii sociale:familia, ?coala, biserica, statul; partidele politice, ONG-urile
• Socializarea : rol, stadii
• Probleme sociale (discriminarea, infrac?ionalitatea, conflictele sociale, corup?ia, s?r?cia)

ECONOMIA:
Programa aprobat? prin OMECTS nr. 5610/2012
Con?inuturi:
1. Consumatorul ?i comportamentul s?u ra?ional
• Nevoi ?i resurse
• Cererea
• Consumatorul ?i comportamentul s?u (cost de oportunitatea, utilitatea economic?)
2. Produc?torul/întreprinz?torul ?i comportamentul s?u ra?ional
• Proprietate ?i liber? ini?iativ?
• Oferta
• Factorii de produc?ie ?i combinarea acestora
• Costuri, productivitatea, profit, eficien?? economic?
3. Pia?a-întâlnire a agen?ilor economici
• Rela?ia cerere-ofert?-pre? în economia de pia??
• Mecanismul concuren?ial
• Forme ale pie?ei: Pia?a monetar?, Pia?a capitalurilor, Pia?a muncii

FILOSOFIE:
Programa –Anexa 2 la OMECTS nr.4800/2010
Con?inuturi:
1. Omul
• Problematica naturii umane
• Sensul vie?ii
2. Morala
• Teorii morale
• Probleme de etic? aplicat?

_________________
Toate cele bune,

prof.dr. Marin Florin Ilie?


Sus
 Profil  
 
Afişează mesajele de la anteriorul:  Sortează după  
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 1 mesaj ] 

Ora este UTC + 2


Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 46 vizitatori


Nu puteţi scrie subiecte noi în acest forum
Nu puteţi răspunde subiectelor din acest forum
Nu puteţi modifica mesajele dumneavoastră în acest forum
Nu puteţi şterge mesajele dumneavoastră în acest forum
Nu puteţi publica ataşamente în acest forum

Căutare după:
Mergi la:  
cron