Colegiul National Decebal - Deva

Colegiul National Decebal - Deva

Regulamentul2015 PDF Imprimare Email
Scris de Administrator   
Marţi, 12 Mai 2015 00:00


Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a

Colegiului Național Decebal  Devaîn vigoare de la 30.03. 2015

elaborat în baza
Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 
în vigoare de la 13 ianuarie 2015,Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 23bis din
13 ianuarie 2015Aprobat ȋn ṣedinṭa Consiliului de administraṭie al Colegiului Național Decebal  Deva din data  de  30.03.2015

Titlul I
    Dispoziţii generale


Capitolul 1
    Cadrul de reglementare

 
Art. 1. -   (1) Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Colegiului Național  Decebal  Deva
denumit în continuare Regulament de ordine interioară, reglementează organizarea şi funcţionarea Colegiului Național  Decebal  Deva, numit în continuare unitate de învăţământ, în cadrul rețelei școlare a județului Hunedoara, parte a rețelei școlare naționale, în sistemului de învăţământ de stat din România, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Prezentul regulament este o particularizare a Regulamentului de organizare a unitățile de învățământ preuniversitar la nivelul exigenţelor impuse de condiţiile existente ȋn Colegiului Național  Decebal  Deva.

(2) Colegiului Național Decebal  se organizează şi funcţionează în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi ale prezentului  Regulament de ordine interioară. 
 Art. 2. -   (1) Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Colegiului Național  Decebal  Deva a fost elaborat în baza  Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 5115/2014, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 23bis din 13 ianuarie 2015, a legislaţiei muncii în vigoare   precum şi a contractelor colective de muncă aplicabile la nivel de ramură-învăţământ.
(2) Regulamentul de ordine interioară conţine reglementări specifice Colegiului Național  Decebal, respectiv: prevederi referitoare la condiţiile de acces în unitatea de învăţământ pentru elevi, părinţi, tutori sau susţinători legali, cadre didactice şi vizitatori, reglementări privind programul cursurilor zilnice, programul serviciului pe școală, modul de organizare și funcționare a spațiului interior și a căilor de acces, organizarea și funcționarea comisiilor pe probleme, organizarea și desfășurarea activităților extrașcolare, comportamentul și ținuta elevilor și a întregului personal al unității școlare, prevederi specifice pentru ȋnvӑṭӑmȃntul cu predare în limba germană, prevederi referitoare la instituirea unor însemne distinctive pentru elevi.
(3) Proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare al Colegiului Național  Decebal  Deva se elaborează de către colectivul de lucru, numit prin hotărârea consiliului de administraţie din data de
13.01.2015, conform Deciziei nr. 5/30.01.2015. Din colectivul de lucru, numit prin hotărârea consiliului de administraţie, fac parte şi reprezentanţi ai părinţilor şi ai elevilor. 
(4) Proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ se supune, spre dezbatere, în consiliul reprezentativ al părinţilor, în consiliul şcolar al elevilor şi în consiliul profesoral, la care participă cu drept de vot şi personalul didactic auxiliar şi nedidactic. 
(5) Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ, precum şi modificările ulterioare ale acestuia, se aprobă, prin hotărâre, de către consiliul de administraţie. 
(6) După aprobare, regulamentul de organizare şi funcţionare al Colegiului Național  Decebal  Deva se înregistrează la secretariatul unităţii. Pentru aducerea la cunoştinţa personalului unităţii de învăţământ, a părinţilor şi a elevilor, regulamentul de organizare şi funcţionare se afişează la avizier ṣi se postează pe site-ul școlii. Educatoarele/învăţătorii/institutorii/profesorii pentru învăţământul preşcolar/primar/profesorii diriginţi au obligaţia de a prezenta elevilor şi părinţilor regulamentul de organizare şi funcţionare. Personalul unităţii de învăţământ, părinţii, tutorii sau susţinătorii legali şi elevii majori îşi vor asuma, prin semnătură, faptul că au fost informaţi referitor la prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ.  După aprobare, conducerea şcolii va coordona prin educatoare, învățători, profesori pentru învățământul primar, diriginţi şi şefi de compartimente activitatea de comunicare și prelucrare a elementele de conţinut, intregului personal,
copiilor/elevilor şi părinţilor/tutorilor pentru respectare şi punere in practică. Vor fi predate conducerii colegiului procesele verbale de instruire a acestora în cadrul orei de dirigenţie, respectiv şedinţa cu părinţii, ședința membrilor compartimentului. Procesele verbale vor conține semnăturile tuturor participanților.
(7) Respectarea regulamentului  de organizare şi funcţionare al Colegiului Național  Decebal  Deva de către beneficiarii direcți, beneficiarii indirecți și de către personalul școlii este obligatorie. Nerespectarea regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ constituie abatere şi se sancţionează conform prevederilor legale. 
(8) Regulamentul de organizare şi funcţionare al Colegiului Național  Decebal  Deva poate fi revizuit anual, în termen de cel mult 30 de zile de la începutul fiecărui an şcolar. Propunerile pentru revizuirea regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ se depun în scris şi se înregistrează la secretariatul unităţii de învăţământ, de către organismele care au avizat/aprobat regulamentul în vigoare şi vor fi supuse procedurilor de avizare şi aprobare prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar. 
(9) Regulamentul intern al Colegiului Național  Decebal  Deva conține dispozițiile obligatorii prevăzute la Art. 242 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare și în contractele colective de munca aplicabile, și se aprobă prin hotarâre a Consiliului de administrație, după consultarea organizației sindicale din unitatea de învățământ.

Capitolul 2
Principii de organizare şi finalităţile învăţământului preuniversitar

 Art. 3. -   (1) Unitatea de învatamânt se organizează și functionează pe baza principiilor stabilite în conformitate cu Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. 
(2) Conducerea Colegiului Național  Decebal  Deva își fundamentează deciziile pe dialog și consultare, promovând participarea părinților la viața școlii, respectând dreptul elevului la opinie  și asigurând transparența deciziilor și a rezultatelor, printr-o comunicare periodică, adecvată a acestora, în conformitate cu Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. 
Art. 4. -   Colegiul Național  Decebal  Deva se organizează şi funcţionează independent de orice ingerinţe politice sau religioase, în incinta acestora fiind interzise crearea şi funcţionarea oricăror formaţiuni politice, organizarea şi desfăşurarea activităţilor de natură politică şi prozelitism religios, precum şi orice formă de activitate care încalcă normele de conduită morală şi convieţuire socială, care pun în pericol sănătatea şi integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor primari ai educaţiei şi a personalului din unitate. 


Titlul II
Organizarea unităţii de învăţământ 

Capitolul 1
Reţeaua şcolară 

 Art. 5. -  Colegiului Național  Decebal  Deva  este unitate de ȋnvӑṭӑmȃnt preuniversitar acreditat și face parte din reţeaua şcolară naţională. 
Art. 6. -   (1) Colegiului Național  Decebal  Deva are personalitate juridică (PJ), în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.  
(2) Colegiului Național  Decebal  Deva are conducere, personal şi buget proprii, întocmeşte situaţiile financiare, dispunând, în limitele şi condiţiile prevăzute de lege, de autonomie instituţională şi decizională.  
Art. 7. -   (1) Inspectoratele şcolare stabilesc, pentru fiecare unitate administrativ-teritorială, după consultarea autorităţilor administraţiei publice locale, circumscripţiile şcolare ale unităţilor de învăţământ care şcolarizează grupe/clase din învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial. 
(2) Circumscripţia şcolară a Colegiului Național  Decebal  Deva este formată din totalitatea străzilor aflate în unitӑṭile administrativ teritoriale ale judeṭului Hunedoara ȋntrucȃt este singura unitate de ȋnvӑṭӑmȃnt din judeṭ care ṣcolarizeazӑ elevi pentru ȋnvӑṭӑmȃntul cu predare ȋn limba germanӑ, în vederea şcolarizării preşcolarilor/elevilor din învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial. 
(3) Ȋnscrierea preṣcolarilor, elevilor ȋn clasa pregӑtitoare, clasa a V-a, clasa a IX-a se face pe baza reglementӑrilor elaborate de cӑtre Ministerul Educaṭiei ṣi Cercetӑrii Stiinṭifice, Inspectoratului Scolar al Judeṭului Hunedoara ṣi a procedurilor interne elaborate de Consiliul de administraṭie al colegiului.  


Capitolul 2
Organizarea programului şcolar 

 Art. 8. -   (1) Anul şcolar începe la 1 septembrie şi se încheie la 31 august din anul calendaristic următor. 
(2) Structura anului şcolar, respectiv perioadele de desfăşurare a cursurilor, a vacanţelor şi a sesiunilor de examene naţionale se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. 
(3) În situaţii obiective, cum ar fi epidemii, intemperii, calamităţi naturale etc., cursurile şcolare pot fi suspendate pe o perioadă determinată. 
(4) Suspendarea cursurilor se poate face, după caz: 
a)    la nivelul unităţii de învăţământ, la cererea directorului, după consultarea reprezentanţilor organizaţiei sindicale şi ai părinţilor, cu aprobarea inspectorului şcolar general; 
b)    la nivelul grupurilor de unităţi de învăţământ din judeţ, la cererea inspectorului şcolar general, după consultarea reprezentanţilor organizaţiilor sindicale, cu aprobarea Ministerului Educaţiei Naţionale; 
c)    la nivel regional sau naţional, după consultarea reprezentanţilor organizaţiilor sindicale, prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. 
(5) Suspendarea cursurilor este urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a programei şcolare până la sfârşitul semestrului, respectiv al anului şcolar, stabilite de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ şi comunicate instituţiei care a aprobat suspendarea cursurilor. 
Art. 9. -   (1) În perioada vacanţelor şcolare se pot organiza activitӑṭi educative cu copii din ȋnvӑṭӑmȃntul preṣcolar în baza hotărârii Consiliului de administraţie, care aprobă şi costurile de hrană, cu respectarea drepturilor prevăzute de legislaţia în vigoare şi contractele colective aplicabile pentru tot personalul unităţii. 
(2) În vederea participării la activitățile educative menționate la alin. 1, parinții și unitatea de învățământ încheie contractul educațional prevăzut în anexa nr. 2 la ROFUIP. 
Art. 10. -   (1) În Colegiul Național  Decebal  Deva, cursurile se organizează în forma de învăţământ cu frecvenţă, program de zi.
(2) Toate clasele/grupele cu program normal, funcționează cu program de dimineaţă, în intervalul orar 8-15. Grupele de ȋnvӑṭӑmȃnt cu program prelungit funcṭioneazӑ ȋn intervalul orar 8-17.
(3) Cursurile pentru elevii din clasa pregătitoare şi din clasele I şi a II-a, nu vor începe înainte de ora 8.00 şi nu se vor termina mai târziu de ora 14.00. 
(4) În Colegiului Național  Decebal  Deva, clasele din învăţământul primar funcţionează împreună cu alte clase din nivelurile superioare de învăţământ. Din acest motiv, conform ROFUIP, ora de curs este de 50 de minute, iar în ultimele cinci minute învăţătorii/profesorii pentru învățământ primar organizează activităţi de tip recreativ. 
(5) Pentru clasele din învăţământul gimnazial și liceal ora de curs este de 50 de minute, cu o pauză de 10 minute după fiecare oră; după a treia oră de curs, se stabilește o pauză de 20  de minute. 
(6) În situaţii speciale şi pe o perioadă determinată, durata orelor de curs şi a pauzelor poate fi modificată, la propunerea motivată a directorului, prin hotărârea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, cu aprobarea inspectoratului şcolar. 
Art. 11. -   (1) Prin hotărârea consiliului de administraţie, la cererea părinţilor, ȋn Colegiul Național  Decebal  Deva se organizeazӑ activităţi cu elevii după orele de curs, prin programul Şcoala după şcoală. 
(2) Programul Şcoala după şcoală se organizează în baza metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale ṣi a procedurii elaborate de cӑtre Consiliul de administraṭie al colegiului.


Capitolul 3
Formaţiunile de studiu 

   Art. 12. -   (1) În Colegiul Național  Decebal  Deva, formaţiunile de studiu cuprind grupe, clase sau ani de studiu şi se constituie, la propunerea directorului, prin hotărâre a consiliului de administraţie, conform prevederilor legale. 
(2) Efectivele formaţiunilor de studiu în învăţământul preuniversitar se constituie conform prevederilor legale. 
(3) În situaţii excepţionale, pe baza unei justificări corespunzătoare, unitatea de învăţământ poate organiza formaţiuni de studiu sub efectivul minim sau peste efectivul maxim, cu aprobarea consiliului
de administraţie al inspectoratului şcolar. În această situaţie, consiliul de administraţie are posibilitatea de a consulta şi consiliul clasei, în vederea luării deciziei. 
(4) În cadrul  Colegiului Național Decebal Deva există cerere pentru forma de învăţământ cu predare ȋn limba germană. Conform ROFUIP, efectivele acestor formaţiuni de studiu (grupe,clase) pot fi mai mici decât minimul prevăzut de lege. Decizia privind înfiinţarea şi funcţionarea acestor formaţiuni de studiu aparţine Ministerului Educaţiei Naţionale, după consultarea consiliului de administraţie al colegiului. 
(5) Ministerul Educaţiei Naţionale stabileşte, prin reglementări specifice, disciplinele de învăţământ/modulele la care predarea se face pe grupe de elevi. 
Art. 13. -   (1) În Colegiul Național Decebal Deva, la înscrierea în învăţământul gimnazial sau  liceal, se asigură, de regulă, continuitatea studiului limbilor moderne. 
(2) Conducerea unităţii de învăţământ va alcătui, de regulă, formaţiunile de studiu astfel încât elevii din aceeaşi clasă să studieze aceleaşi limbi străine. 
(3) În situaţii bine specificate, la solicitarea scrisă a părinţilor şi a elevilor, directorul poate efectua modificări în studierea limbilor moderne, prin inversarea ordinii de studiere a celor două limbi sau chiar prin schimbarea lor. 


Titlul III
Managementul unităţilor de învăţământ 

Capitolul 1
Dispoziţii generale 

Art. 14. -   (1) Managementul unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică este asigurat în conformitate cu prevederile legale. 
(2) Colegiul Național Decebal Deva este unitate de învățământ cu personalitate juridică și este condusă de consiliul de administraţie, de director şi de doi directori adjuncţi. 
(3) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, conducerea unităţii de învăţământ se consultă, după caz, cu toate organismele interesate: consiliul profesoral, organizaţia sindicală, consiliul reprezentativ al părinţilor, consiliul şcolar al elevilor, autorităţile administraţiei publice locale.
Art. 15. -   Consultanţa şi asistenţa juridică pentru Colegiul Național Decebal Deva se asigură, la cererea directorului, de către inspectoratul şcolar judeṭean, prin consilierul juridic. 

Capitolul 2
Consiliul de administraţie 

Art. 16. -   (1) Conducerea  Colegiului Național Decebal Deva  este asiguratӑ de consiliul de administraṭie.
(2) Consiliul de administraţie se organizează şi funcţionează conform Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. 
(3) Directorul Colegiului Național Decebal  este preşedintele consiliului de administraţie.
Art. 17. -   (1) La şedinţele consiliului de administraţie participă de drept, reprezentanţii organizaţiei sindicale reprezentativă în Colegiului Național Decebal , cu statut de observatori. 
(2) Preşedintele consiliului de administraţie are obligaţia de a convoca reprezentantul organizaţiei sindicale din Colegiului Național Decebal la toate şedinţele consiliului de administraţie. Membrii consiliului de administraţie, observatorii şi invitaţii sunt convocaţi cu cel puţin 72 de ore înainte de începerea şedinţei ordinare, comunicându-li-se ordinea de zi şi documentele ce urmează a fi discutate. În cazul şedinţelor extraordinare, convocarea se face cu cel puţin 24 de ore înainte. Procedura de convocare se consideră îndeplinită dacă s-a realizat prin unul din următoarele mijloace: poştă, fax, e-mail sau sub semnătură. 
(3) La şedinţele consiliului de administraţie în care se dezbat aspecte privind elevii, preşedintele consiliului de administraţie are obligaţia de a convoca reprezentantul elevilor, care are statut de observator. 

Capitolul 3
Directorul 

Art. 18. -   (1) Directorul exercită conducerea executivă a unităţii de învăţământ, în conformitate cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, cu prevederile ROFUIP. 
(2) Funcţia de director se ocupă, conform legii, prin concurs public, susţinut de către cadre didactice titulare, membre ale corpului naţional de experţi în management educaţional. Concursul pentru ocuparea funcţiei de director se organizează conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. 
(3) Pentru asigurarea finanțării de bază, a finanțării complementare și a finanțării suplimentare, directorul Colegiului Național Decebal Deva încheie contract de management administrativ-financiar cu primarul municipiului Deva. 
(4) Directorul Colegiului Național Decebal Deva încheie contract de management educaţional cu inspectorul şcolar general. 
(5) Pe perioada exercitării mandatului, directorul nu poate deţine, conform legii, funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte în cadrul unui partid politic, la nivel local, judeţean sau naţional. 
(6) Directorul unităţii de învăţământ de stat poate fi eliberat din funcţie la propunerea motivată a consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, la propunerea a 2/3 dintre membrii consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ sau la propunerea consiliului profesoral, cu votul a 2/3 dintre membri. În această ultimă situaţie este obligatorie realizarea unui audit de către inspectoratul şcolar. Rezultatele auditului se analizează în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar. În funcţie de hotărârea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, inspectorul şcolar general emite decizia de eliberare din funcţie a directorului unităţii de învăţământ.  
(7) În cazul vacantării funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ, conducerea interimară este asigurată, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârşitul anului şcolar, de un cadru didactic titular, numit prin detaşare în interesul învăţământului, prin decizia inspectorului şcolar general, în baza hotărârii consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, cu posibilitatea consultării Consiliului profesoral şi cu acordul scris al persoanelor solicitate. 
Art. 19. -   (1) În exercitarea funcţiei de conducere executivă, directorul are următoarele atribuţii: 
a)    este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a acesteia; 
b)    organizează întreaga activitate educaţională;
c)    organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii de învăţământ; 
d)    asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor şi elevilor; 
e)    asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ; 
f)    asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel naţional şi local; 
g)    coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării unităţii de învăţământ; 
h)    asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 
i)    prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de administraţie, este prezentat în faţa Consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al părinţilor şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale şi a inspectoratului şcolar. 
(2) În exercitarea funcţiei de ordonator de credite directorul are următoarele atribuţii: 
a)    propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de execuţie bugetară; 
b)    răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 
c)    se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 
d)    răspunde de realizarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea bazei materiale a unităţii de învăţământ. 
(3) În exercitarea funcţiei de angajator, directorul are următoarele atribuţii: 
a)    angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 
b)    întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă ale personalului din unitate, precum şi de selecţia personalului nedidactic; 
c)    propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe post şi angajarea personalului;
d)    îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi de alte acte normative elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale. 
(4) Alte atribuţii ale directorului sunt: 
a)    propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de consiliului de administraţie; 
b)    coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o propune spre aprobare consiliului de administraţie; 
c)    coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar şi răspunde de introducerea datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 
d)    propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ; 
e)    stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de administraţie; 
f)        elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie;
g)    numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de administraţie, profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare; 
h)    numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din motive obiective;
i)       stabileşte, prin decizie, componenţa catedrelor şi comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza hotărârii consiliului de administraţie; 
j)       coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de administraţie; 
k)    aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic şi al elevilor; atribuţiile acestora sunt precizate în regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ;
l)       propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Calendarul activităţilor educative al unităţii de învăţământ; 
m)    aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 
n)    aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii consiliului de administraţie; 
o)    elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi evaluare a tuturor activităţilor, care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre aprobare consiliului de administraţie; 
p)    asigură, prin şefii catedrelor şi responsabilii comisiilor metodice, aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind evaluarea rezultatelor şcolare; 
q)       controlează, cu sprijinul şefilor de catedră/responsabililor comisiilor metodice, calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; 
r)       monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 
s)       monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în colectivul unităţii de învăţământ; 
t)       aprobă asistenţa la orele de curs sau la activităţi educative şcolare/extraşcolare, a şefilor de catedră/responsabililor de comisii metodice, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
u)    consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale personalului didactic de predare şi instruire practică, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi nedidactic, de la programul de lucru; 
v)    îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele unităţii de învăţământ pe care o conduce; 
w)    numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 
x)    asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare: 
y)    răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 
z)    aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de către reprezentanţi ai mass-media. Fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ. 
(5) Directorul îndeplineşte alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii rezultând din prevederile legale în vigoare şi contractele colective de muncă aplicabile. 
(6) Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiei sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar,  cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în conformitate cu prevederile legale. 
(7) Ȋn lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un alt cadru didactic, membru al Consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 
Art. 20. -   În exercitarea atribuțiilor și a responsabilităților stabilite în conformitate cu prevederile 21, directorul emite decizii și note de serviciu. 
Art. 21. -   Directorul este preşedintele consiliului profesoral şi prezidează şedinţele acestuia. 
Art. 22. -   (1) Drepturile şi obligaţiile directorului unităţii de învăţământ sunt cele prevăzute de legislaţia în vigoare, de ROFUIP şi de contractul colectiv de muncă aplicabil. 
(2) Perioada concediului anual de odihnă al directorului se aprobă de către inspectorul şcolar general. 

Capitolul 4
Directorul adjunct 

Art. 23. -   (1) În activitatea sa, directorul Colegiului Național Decebal Deva este ajutat de doi directori adjuncţi aflaţi în subordinea sa directă. 
Art. 24. -      (1) Funcţia de director adjunct se ocupă, conform legii, prin concurs public, susţinut de către cadre didactice titulare, membre ale corpului naţional de experţi în management educaţional. 
(2) Organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director adjunct se face în conformitate cu metodologia elaborată de Ministerul Educaţiei Naţionale. 
(3) Directorul adjunct al unităţii de învăţământ de stat poate fi eliberat din funcţie la propunerea motivată a consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, la propunerea a 2/3 dintre membrii consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ sau la propunerea consiliului profesoral, cu votul a 2/3 dintre membri. În această ultimă situaţie este obligatorie realizarea unui audit de către inspectoratul şcolar. Rezultatele auditului se analizează în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar. În funcţie de hotărârea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, inspectorul şcolar general emite decizia de eliberare din funcţie a directorului adjunct al unităţii de învăţământ. 
Art. 25. -   (1) Directorii adjuncți ai Colegiului Național Decebal Deva  îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract de management educaţional încheiat cu directorul unităţii de învăţământ şi îndeplineşte atribuţiile stabilite prin fişa postului, anexă la contractul de management educaţional, precum şi atribuţiile delegate de director pe perioade determinate. 
(2) Directorii adjuncți exercită, prin delegare, toate atribuţiile directorului, în lipsa acestuia. 
Art. 26. -   (1) Perioada concediului anual de odihnă al directorilor adjuncți se aprobă de către directorul unităţii de învăţământ. 
(2) Pe perioada exercitării mandatului, directorul adjunct al unităţii de învăţământ nu poate deţine, conform legii, funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte în cadrul unui partid politic, la nivel local, judeţean sau naţional. 

Titlul IV
Personalul unităţilor de învăţământ 

Capitolul 1
Dispoziţii generale 

Art. 27. -   (1) În Colegiul Național Decebal , personalul este format din personal didactic, care poate fi didactic de conducere, didactic de predare, didactic auxiliar şi personal nedidactic. 
(2) Selecția personalului didactic și a celui nedidactic din unitățile de învățământ se face prin concurs/examen, conform normelor specifice.
(3) Angajarea personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi nedidactic în unităţile de învăţământ cu personalitate juridică se realizează prin încheierea contractului individual de muncă cu unitatea de învăţământ, prin reprezentantul său legal. 
Art. 28. -   (1) Competenţele, responsabilităţile, drepturile şi obligaţiile personalului din învăţământul sunt cele reglementate de legislaţia în vigoare. 
(2) Personalul din Colegiul Național Decebal trebuie să îndeplinească condiţiile de studii cerute pentru postul ocupat şi să fie apt din punct de vedere medical. 
(3) Personalul Colegiului Național Decebal trebuie să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile pe care trebuie să le transmită elevilor, o vestimentaţie decentă şi un comportament responsabil. 
(4) Personalului din Colegiul Național Decebal Deva îi este interzis să desfăşoare acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a elevului, viaţa intimă, privată şi familială a acestuia. 
(5) Personalului din Colegiul Național Decebal Deva ȋi este interzis să aplice pedepse corporale, precum şi să agreseze verbal, fizic sau emoţional elevii şi/sau colegii. 
(6) Personalul din învăţământul preuniversitar are obligaţia de a veghea la siguranţa elevilor, în incinta unităţii de învăţământ, pe parcursul desfăşurării programului şcolar şi a activităţilor extracurriculare/extraşcolare. 
(7) Personalul din învăţământul preuniversitar are obligaţia să sesizeze, după caz, instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională specializată, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în legătură cu orice încălcări ale drepturilor copilului/elevului, inclusiv în legătură cu aspecte care îi afectează demnitatea, integritatea fizică şi psihică. 
Art. 29. -   (1) Structura de personal şi organizarea acestuia se stabilesc prin organigramă, prin statele de funcţii şi prin proiectul de încadrare ale unităţii de învăţământ. 
(2) Prin organigrama unităţii de învățământ se stabilesc: structura de conducere şi ierarhia internă, organismele consultative, catedrele, comisiile şi celelalte colective de lucru, compartimentele de specialitate sau alte structuri funcţionale prevăzute de legislaţia în vigoare. 
(3) Organigrama se propune de către director la începutul fiecărui an şcolar, se aprobă de către consiliul de administraţie şi se înregistrează ca document oficial la secretariatul unităţii de învăţământ. 
Art. 30. - Personalul didactic de predare este organizat în catedre/comisii metodice şi în colective/comisii de lucru pe diferite domenii de activitate, în conformitate cu normele legale în vigoare şi cu prevederile prezentului regulament.
Art. 31. -   Personalul didactic auxiliar este organizat în compartimente de specialitate care se află în subordinea directorului, în conformitate cu organigrama unităţii de învăţământ. 
Art. 32. -   La nivelul unităţii de învăţământ, funcţionează următoarele compartimente de specialitate: secretariat, financiar-contabil, administrativ, precum şi alte compartimente, potrivit legislaţiei în vigoare.

Capitolul 2
Personalul didactic 

Art. 33. -   Personalul didactic are drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare şi de contractele colective de muncă aplicabile.  Acestea sunt cuprinse în fișa postului care este reactualizată la începutul fiecărui an școlar.
Art. 34. -   Pentru încadrarea şi menţinerea într-o funcţie didactică de conducere, de predare sau într-o funcţie didactică auxiliară, personalul didactic are obligaţia să prezinte un certificat medical, eliberat pe un formulat specific, elaborat de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Ministerul Sănătăţii. 
Art. 35. -  Personalul didactic are obligaţia de a participa la activităţi de formare continuă, în condiţiile legii. 
Art. 36. - Se interzice personalului didactic de predare să condiţioneze evaluarea elevilor sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje de la elevi sau de la reprezentanţii legali ai acestora. Astfel de practici, dovedite de organele abilitate, se sancţionează conform legii. 
Art. 37. -   În unităţile de învăţământ se organizează permanent, pe durata desfăşurării cursurilor, serviciul pe şcoală al cadrelor didactice, în zilele în care acestea au mai puţine ore de curs. Numărul şi atribuţiile profesorilor de serviciu se stabilesc în funcţie de dimensiunea perimetrului şcolar, de numărul elevilor şi de activităţile specifice care se organizează în unitatea de învăţământ.  Organizarea serviciului pe ṣcoalӑ se stabileṣte printr-o procedurӑ aprobatӑ de directorul unitӑṭii de ȋnvӑṭӑmȃnt.Capitolul 3
Personalul nedidactic 

Art. 38. -   (1) Personalul nedidactic își desfășoară activitatea în baza prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale contractelor colective de muncă, aplicabile. 
(2) Organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor nedidactice dintr-o unitate de învăţământ sunt coordonate de director. Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ aprobă comisiile de concurs şi validează rezultatele concursului. 
(3) Angajarea personalului nedidactic în Colegiul Național Decebal se face de către director, cu aprobarea consiliului de administraţie, prin încheierea contractului individual de muncă. 
Art. 39. -   (1) Activitatea personalului nedidactic este coordonată, de regulă, de administratorul de patrimoniu. 
(2) Programul personalului nedidactic se stabileşte de către administratorul de patrimoniu potrivit nevoilor unităţii de învăţământ şi se aprobă de către director. 
(3) Administratorul de patrimoniu stabileşte sectoarele de lucru ale personalului de îngrijire. În funcţie de nevoile unităţii, directorul poate solicita administratorului de patrimoniu schimbarea acestor sectoare. 
(4) Administratorul de patrimoniu nu poate folosi personalul subordonat în alte activităţi decât cele necesare unităţii de învăţământ. 
(5) Administratorul de patrimoniu sau, în lipsa acestuia, altă persoană din cadrul compartimentului administrativ, desemnată de către director, trebuie să se îngrijească, în limita competenţelor, de verificarea periodică a elementelor bazei materiale a unităţii de învăţământ, în vederea asigurării securităţii copiilor/elevilor/personalului din unitate. 

Capitolul 4
Evaluarea personalului din unităţile de învăţământ 

Art. 40. -   (1) Evaluarea anuală a personalului didactic se face conform legislaţiei în vigoare. 
(2) În conformitate cu prevederile legale, inspectoratele şcolare realizează auditarea periodică a resursei umane din învăţământul preuniversitar, în baza metodologiilor specifice.
Art. 41. -   Evaluarea personalului nedidactic se face la sfârşitul anului calendaristic conform prevederilor legale şi ale regulamentului intern, în baza fişei postului și în acord cu criteriile stabilite conform legislației în vigoare. 

Capitolul 5
Răspunderea disciplinară a personalului din unitatea de învăţământ 

Art. 42. -   Personalul didactic răspunde disciplinar conform Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. 
Art. 43. -   Personalul nedidactic răspunde disciplinar în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 


Titlul V
Organisme funcţionale şi responsabilităţi ale cadrelor didactice 

Capitolul 1
Organisme funcţionale la nivelul unităţii de învăţământ 

Secţiunea 1
Consiliul profesoral 

 Art. 44. -   (1) Totalitatea cadrelor didactice de la Colegiul Național Decebal constituie Consiliul profesoral al Colegiului Național Decebal . Preşedintele consiliului profesoral este directorul. 
(2) Consiliul profesoral se întruneşte lunar sau de câte ori este nevoie, la propunerea directorului sau la solicitarea a minimum o treime dintre cadrele didactice. 
(3) Cadrele didactice au dreptul să participe la toate şedinţele Consiliilor profesorale din unităţile de învăţământ unde îşi desfăşoară activitatea, obligaţia principală fiind de a participa la şedinţele Consiliului profesoral din unitatea de învăţământ unde, la începutul anului şcolar, declară că are norma de bază. Absenţa nemotivată de la şedinţele la unitatea la care a declarat că are norma de bază se consideră abatere disciplinară. 
(4) Consiliul profesoral se întruneşte legal în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul total al membrilor. 
(5) Hotărârile se adoptă prin vot deschis sau secret, cu cel puţin jumătate plus unu din numărul total al membrilor consiliului profesoral şi sunt obligatorii pentru personalul unităţii de învăţământ, precum şi pentru beneficiarii primari ai educaţiei. Modalitatea de vot se stabileşte la începutul şedinţei. 
(6) Directorul Colegiului Național Decebal numeşte, prin decizie, secretarul consiliului profesoral, în baza votului cadrelor didactice. Secretarul are atribuţia de a redacta lizibil şi inteligibil procesele-verbale ale şedinţelor consiliului profesoral. 
(7) La şedinţele consiliului profesoral, directorul poate invita, în funcţie de tematica dezbătută, reprezentanţi desemnaţi ai părinţilor, ai consiliului elevilor, ai autorităţilor administraţiei publice locale şi ai partenerilor sociali. 
(8) La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului profesoral, toţi membrii şi invitaţii au obligaţia să semneze procesul-verbal de şedinţă. 
(9) Procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral. Registrul de procese-verbale este document oficial, căruia i se alocă număr de înregistrare şi i se numerotează paginile. Pe ultima pagină, directorul unităţii de învăţământ semnează pentru certificarea numărului paginilor registrului şi aplică ştampila unităţii de învăţământ. 
(10) Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral este însoţit, în mod obligatoriu, de un dosar care conţine anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări, memorii, sesizări etc.), numerotate şi îndosariate pentru fiecare şedinţă. Registrul şi dosarul se păstrează într-un fişet securizat, ale cărui chei se găsesc la secretarul şi la directorul unităţii de învăţământ. 
Art. 45. -   Consiliul profesoral are următoarele atribuţii: 
a)    gestionează şi asigură calitatea actului didactic; 
b)    analizează şi dezbate raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea de învăţământ; 
c)    alege, prin vot secret, membrii consiliului de administraţie care provin din rândurile personalului didactic; 
d)    dezbate, avizează şi propune consiliului de administraţie, spre aprobare, planul de dezvoltare instituţională a şcolii; 
e)    dezbate și aprobă rapoartele de activitate, programele semestriale, planul anual de activitate, precum și eventuale completări sau modificări ale acestora; 
f)       aprobă componenţa nominală a catedrelor/  comisiilor metodice din unitatea de învăţământ;
g)    validează raportul privind situaţia şcolară semestrială şi anuală prezentată de fiecare învăţător/institutor/profesor de învăţământ primar/diriginte, precum şi situaţia şcolară după încheierea sesiunii de amânări, diferenţe şi corigenţe; 
h)    hotărăşte asupra tipului de sancţiune disciplinară aplicată elevilor care săvârşesc abateri;
i)       propune acordarea recompenselor pentru elevi şi pentru personalul salariat al unităţii de învăţământ, conform reglementărilor în vigoare; 
j)       validează notele la purtare mai mici decât 7 precum şi calificativele la purtare mai mici de bine, pentru elevii din învăţământul primar; 
k)    propune consiliului de administraţie curriculumul la decizia şcolii; 
l)       validează oferta de curriculum la decizia şcolii pentru anul şcolar în curs, aprobată de consiliul de administraţie; 
m)    avizează proiectul planului de şcolarizare; 
n)    validează fişele de autoevaluare ale personalului didactic al unităţii de învăţământ, în baza cărora se stabileşte calificativul anual; 
o)    formulează aprecieri sintetice privind activitatea personalului didactic şi didactic auxiliar, care solicită acordarea gradaţiei de merit sau a altor distincţii şi premii, potrivit legii, pe baza raportului de autoevaluare a activităţii desfăşurate de acesta; 
p)    propune consiliului de administraţie programele de formare continuă şi dezvoltare profesională a cadrelor didactice; 
q)    propune consiliului de administraţie premierea şi acordarea titlului de Profesorul anului cadrelor didactice cu rezultate deosebite în activitatea didactică, în unitatea de învăţământ; 
r)       dezbate şi avizează regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ; 
s)       dezbate, la solicitarea Ministerului Educaţiei Naţionale, a inspectoratelor şcolare sau din proprie iniţiativă, proiecte de acte normative şi/sau administrative cu caracter normativ, care reglementează activitatea instructiv-educativă, formulează propuneri de modificare sau de completare a acestora; 
t)       dezbate probleme legate de conţinutul sau organizarea activităţii instructiv-educative din unitatea de învăţământ; propune consiliului de administraţie măsuri de optimizare a procesului didactic; 
u)    alege, prin vot secret, cadrele didactice membre ale Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, în condiţiile legii; 
v)    îndeplineşte alte atribuţii stabilite de consiliul de administraţie, rezultând din legislaţia în vigoare şi din contractele colective de muncă, aplicabile; 
w)    propune eliberarea din funcţie a directorului unităţii de învăţământ, conform legii. 
Art. 46. -   Documentele consiliului profesoral sunt: 
a)    tematica şi graficul şedinţelor consiliului profesoral; 
b)    convocatoare ale consiliului profesoral; 
c)    registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, însoţit de dosarul cu anexele proceselor-verbale.

Secţiunea 2
Consiliul clasei 

Art. 47. -   (1) În cadrul Colegiului Național Decebal Deva, Consiliul clasei funcţionează în învăţământul primar, gimnazial și liceal şi este constituit din totalitatea personalului didactic care
predă la clasa respectivă, din cel puţin un părinte, delegat al comitetului de părinţi al clasei și pentru toate clasele, cu excepţia celor din învăţământul primar, din reprezentantul elevilor clasei respective. 
(2) Preşedintele consiliului clasei este învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar, respectiv profesorul diriginte, în cazul învăţământului gimnazial și liceal.
(3) Consiliul clasei se întruneşte cel puţin o dată pe semestru. El se poate întâlni ori de câte ori situaţia o impune, la solicitarea învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar, respectiv a profesorului diriginte, a reprezentanţilor părinţilor şi a elevilor. 
Art. 48. -   Consiliul clasei îşi desfăşoară activitatea la nivelul fiecărei clase, având următoarele obiective: 
a)    armonizarea activităţilor didactice cu nevoile educaţionale ale elevilor şi cu aşteptările părinţilor;
b)    evaluarea corectă a progresului şcolar şi comportamental al elevilor;
c)    coordonarea intervenţiilor multiple ale echipei pedagogice, în vederea optimizării rezultatelor elevilor, în sensul atingerii obiectivelor educaţionale, stabilite pentru colectivul clasei;
d)    stabilirea şi punerea în aplicare a modalităţilor de sprijinire a elevilor cu un ritm lent de învăţare;
e)    organizarea de activităţi suplimentare pentru elevii capabili de performanţe şcolare înalte. 
Art. 49. -   Consiliul clasei are următoarele atribuţii: 
a)    analizează semestrial progresul şcolar şi comportamentul fiecărui elev; 
b)    stabileşte măsuri de asistenţă educaţională, atât pentru elevii cu probleme de învăţare sau de comportament, cât şi pentru elevii cu rezultate deosebite; 
c)    stabileşte notele la purtare pentru fiecare elev al clasei, în funcţie de comportamentul acestora în unitatea de învăţământ şi în afara acesteia, şi propune consiliului profesoral validarea mediilor mai mici decât 7,00 sau a calificativelor suficient şi insuficient, pentru învăţământul primar; 
d)    propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite; 
e)    participă la întâlniri cu părinţii şi elevii ori de câte ori este nevoie, la solicitarea învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte sau a cel puţin 1/3 dintre părinţii elevilor clasei; 
f)       propune învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte, din proprie iniţiativă sau la solicitarea directorului ori a consiliului profesoral, după caz, sancţiunile disciplinare prevăzute pentru elevi, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 
Art. 50. -   (1) Hotărârile consiliului clasei se adoptă cu votul a jumătate plus 1 din totalul membrilor, în prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul acestora. 
(2) Hotărârile adoptate în şedinţele consiliului clasei se înregistrează în registrul de procese-verbale ale consiliului clasei. Registrul de procese-verbale al consiliului clasei este însoţit în mod obligatoriu, de dosarul care conţine anexele proceselor-verbale. 
(3) Mediile la purtare mai mici decât 7,00 sunt propuse spre avizare de către profesorul diriginte consiliului clasei. Avizarea se face cu votul a jumătate plus 1 din totalul membrilor, în prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul acestora. Ulterior, propunerile avizate sunt înaintate spre aprobare consiliului profesoral. 
Art. 51. -   Documentele consiliului clasei sunt: 
a)    tematica şi graficul şedinţelor consiliului clasei; 
b)    convocatoarele la şedinţele consiliului clasei; 
c)    registrul de procese-verbale al consiliului clasei, însoţit de dosarul cu anexele proceselor-verbale. 

Secţiunea 3
Catedrele/comisiile metodice 

Art. 52. -   (1) În cadrul Colegiului Național Decebal Deva, catedrele/comisiile metodice se constituie pe discipline de studiu, pe discipline înrudite sau pe arii curriculare.
(2) În învăţământul preprimar și primar, catedrele/comisiile metodice se constituie pe nivel de învăţământ. 
(3) Activitatea catedrei/comisiei metodice este coordonată de şeful catedrei, respectiv responsabilul comisiei metodice, ales prin vot secret de către membrii catedrei/comisiei. 
(4) Şedinţele catedrei/comisiei metodice se ţin lunar sau de câte ori directorul ori membrii catedrei/comisiei metodice consideră că este necesar. Şedinţele se desfăşoară după o tematică elaborată la nivelul catedrei, sub îndrumarea şefului de catedră/responsabilului comisiei metodice, şi aprobată de directorul unităţii de învăţământ. 
Art. 53. -   Atribuţiile catedrelor/comisiilor metodice sunt următoarele: 
a)    stabileşte modalităţile concrete de implementare a curriculumului naţional, adecvate specificului unităţii de învăţământ şi nevoilor educaţionale ale elevilor, în vederea realizării potenţialului maxim al acestora şi atingerii standardelor naţionale; 
b)    elaborează oferta de curriculum la decizia şcolii şi o propune spre dezbatere consiliului profesoral; 
c)    elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale, menite să conducă la atingerea obiectivelor educaţionale asumate şi la progresul şcolar al elevilor; 
d)    consiliază cadrele didactice debutante, în procesul de elaborare a proiectării didactice şi a planificărilor semestriale; 
e)    elaborează instrumente de evaluare şi notare; 
f)    analizează periodic performanţele şcolare ale elevilor; 
g)    monitorizează parcurgerea programei la fiecare clasă şi modul în care se realizează evaluarea elevilor la disciplina/disciplinele respective; 
h)    organizează, în funcţie de situaţia concretă din unitatea de învăţământ, activităţi de pregătire specială a elevilor cu ritm lent de învăţare, ori pentru examene/evaluări şi concursuri şcolare; 
i)    organizează activităţi de formare continuă şi de cercetare - acţiuni specifice unităţii de învăţământ, lecţii demonstrative, schimburi de experienţă etc.; 
j)    implementează standardele de calitate specifice; 
k)    realizează şi implementează proceduri de îmbunătăţire a calităţii activităţii didactice. 

Art. 54. -   Atribuţiile şefului de catedră/ responsabilului comisiei metodice sunt următoarele: 
a)    organizează şi coordonează întreaga activitate a catedrei/comisiei metodice (întocmeşte planul managerial al catedrei, coordonează realizarea instrumentelor de lucru la nivelul catedrei, elaborează rapoarte şi analize, propune planuri de obţinere a performanţelor şi planuri remediale, după consultarea cu membrii catedrei/comisiei metodice, precum şi alte documente stabilite prin regulamentul intern, întocmeşte şi completează dosarul catedrei); 
b)    stabileşte atribuţiile şi responsabilităţile fiecărui membru al catedrei/comisiei metodice; atribuţia de şef de catedră/responsabilul comisiei metodice este stipulată în fişa postului didactic; 
c)    evaluează, pe baza unor criterii de performanţă stabilite la nivelul unităţii de învăţământ, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, activitatea fiecărui membru al catedrei/comisiei metodice; 
d)    propune participarea membrilor catedrei/comisiei metodice la cursuri de formare; 
e)    răspunde în faţa directorului, a consiliului de administraţie şi a inspectorului şcolar de specialitate de activitatea profesională a membrilor catedrei/comisiei; 

f)    are obligaţia de a participa la acţiunile şcolare şi extraşcolare iniţiate în unitatea de învăţământ, cu acceptul conducerii acesteia; 
g)    efectuează asistenţe la ore, conform planului managerial al catedrei sau la solicitarea directorului;  elaborează, semestrial şi lunar, la cererea directorului, informări asupra activităţii catedrei/comisiei metodice, pe care o prezintă în consiliul profesoral;
h)    îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de consiliul de administraţie. 


Capitolul 2
Responsabilităţi ale personalului didactic în unitatea de învăţământ 

Secţiunea 1
Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare 

Art. 55. -   (1) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare, este, de regulă, un cadru didactic titular, ales de consiliul profesoral şi aprobat de către Consiliul de Administraţie. 
(2) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare coordonează activitatea educativă din şcoală, iniţiază, organizează şi desfăşoară activităţi extraşcolare şi extracurriculare la nivelul unităţii de învăţământ, în colaborare cu şeful comisiei diriginţilor, cu responsabilul comisiei de învăţământ primar, cu consiliul reprezentativ al părinţilor pe şcoală, cu reprezentanţi ai consiliului elevilor, cu consilierul şcolar şi cu partenerii guvernamentali şi neguvernamentali. 
(3) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare îşi desfăşoară activitatea pe baza prevederilor strategiilor Ministerului Educaţiei Naţionale privind educaţia formală şi non-formală. 
(4) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare poate fi remunerat suplimentar din fonduri extrabugetare, conform prevederilor legale în vigoare. 
Art. 56. -   Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare are următoarele atribuţii generale: 
a)    coordonează, monitorizează şi evaluează activitatea educativă nonformală din şcoală; 
b)    avizează planificarea activităţilor din cadrul programului activităţilor educative ale clasei; 
c)    elaborează programul/calendarul activităţilor educative şcolare şi extraşcolare proprii, în conformitate cu planul de dezvoltare instituţională, cu direcţiile stabilite de către Inspectoratul Școlar al Județului Hunedoara şi Ministerul Educaţiei Naţionale, în urma consultării părinţilor şi a elevilor. 
d)    elaborează, propune şi implementează proiecte şi programe educative de intervenţie şi prevenire a absenteismului, a abandonului şcolar, a violenţei, a delincvenţei juvenile, precum şi programe pentru dezvoltarea abilităţilor de viaţă, de educaţie civică, promovarea sănătăţii, programe culturale, ecologice, sportive şi turistice, educaţie rutieră, protecţie civilă; 
e)    identifică tipurile de activităţi educative extraşcolare care corespund nevoilor elevilor, precum şi posibilităţile de realizare a acestora, prin consultarea beneficiarilor primari şi secundari ai educaţiei; 
f)    analizează, semestrial, împreună cu alte comisii existente la nivelul unităţii de învăţământ, situaţia disciplinară a elevilor şi situaţia frecvenţei acestora la orele de curs; 
g)    prezintă directorului unităţii de învăţământ rapoarte privind activitatea educativă şi rezultatele acesteia; 
h)    diseminează informaţiile privind activităţile educative derulate în unitatea de învăţământ; 

i)    faciliteazӑ  implicarea părinţilor şi a partenerilor educaţionali în activităţile educative; 
j)    elaborează tematici şi propune forme de desfăşurare a consultaţiilor cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali pe teme educative; 
k)    propune/elaborează instrumente de evaluare a activităţii educative nonformale desfăşurate la nivelul unităţii de învăţământ; 
l)    facilitează vizite de studii pentru elevi, în ţară şi străinătate, desfăşurate în cadrul programelor de parteneriat educaţional. 
Art. 57. -   Portofoliul coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare conţine: 
a)    oferta educaţională a unităţii de învăţământ în domeniul activităţii educative extraşcolare; 
b)    planul anual şi semestrial al activităţii educative extraşcolare; 
c)    planificarea calendaristică a activităţilor educative extraşcolare, inclusiv în perioada vacanţelor şcolare; 
d)    programe de parteneriat pentru realizarea de activităţi educative extraşcolare; 
e)    programe educative de prevenţie şi intervenţie; 
f)    modalităţi de monitorizare şi evaluare a activităţii educative extraşcolare a elevilor; 
g)    măsuri de optimizare a ofertei educative extraşcolare; 
h)    rapoarte de activitate semestriale si anuale; 
i)    documente care reglementează activitatea extraşcolară, în format letric sau electronic, transmise de inspectoratul şcolar şi Ministerul Educaţiei Naţionale, privind activitatea educativă extraşcolară. 
Art. 58. - Activitatea desfăşurată de coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare se regăseşte în raportul anual de activitate, prezentat în consiliul de administraţie. Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară este parte a planului de dezvoltare instituţională a unităţii de învăţământ. 

Secţiunea 2
Profesorul diriginte 


Art. 59. -   (1) Coordonarea activităţii claselor de elevi din învăţământul gimnazial și liceal se realizează prin profesorii diriginţi. 
(2)   Pentru activitatea de diriginte, cadrul didactic primeşte o indemnizaţie, conform legii. 
(3)   Un cadru didactic poate îndeplini atribuţiile de profesor diriginte, la o singură clasă. 
(4) În cazul învăţământului primar, atribuţiile dirigintelui revin învăţătorului/institutorului/ profesorului pentru învăţământul primar. 
Art. 60. -   (1) Profesorii diriginţi sunt numiţi, anual, de către directorul unităţii de învăţământ, în baza hotărârii consiliului de administraţie, după consultarea consiliului profesoral. 
(2) La numirea diriginţilor se are în vedere principiul continuităţii, astfel încât o clasă să aibă acelaşi diriginte pe parcursul unui ciclu de învăţământ. 
(3) De regulă, poate fi numit ca diriginte un cadru didactic titular sau suplinitor care are cel puţin o jumătate din norma didactică în unitatea de învăţământ şi care predă la clasa respectivă. 
(4) Pot fi numiţi ca profesori diriginţi şi cadrele didactice din centrele şi cabinetele de asistenţă psihopedagogică. 
Art. 61. -   (1) Activităţile specifice funcţiei de diriginte sunt prevăzute într-o anexă la fişa postului cadrului didactic învestit cu această responsabilitate. 
(2) Planificarea activităţilor dirigintelui se realizează, semestrial şi anual, de către acesta, conform proiectului de dezvoltare instituţională şi nevoilor educaţionale ale colectivului de elevi pe care îl coordonează şi se avizează de către directorul adjunct sau directorul unităţii de învăţământ. 
(3) Profesorul diriginte îşi proiectează şi îşi desfăşoară activitatea potrivit sarcinilor prevăzute de planul anual de dezvoltare instituţională al unităţii de învăţământ, în acord cu particularităţile educaţionale ale clasei respective. 
(4) Profesorul diriginte desfăşoară activităţi de suport educaţional, consiliere şi orientare profesională pentru elevii clasei pe care o coordonează. Activităţile se referă la: 
a)    teme stabilite în concordanţă cu specificul vârstei, cu interesele sau solicitările elevilor, pe baza programelor şcolare în vigoare elaborate pentru aria curriculară Consiliere şi orientare; 
b)    teme de educaţie pentru sănătate şi de promovare a unui stil de viaţă sănătos, educaţie rutieră, educaţie civică, educaţia şi pregătirea antiinfracţională a elevilor, protecţie civilă, educaţie antiseismică, antidrog, prevenirea şi combaterea traficului de persoane, teme de prevenire a violenţei etc., în conformitate cu prevederile actelor normative şi ale strategiilor naţionale, precum şi în baza parteneriatelor stabilite de Ministerul Educaţiei Naţionale, în colaborare cu alte ministere, instituţii şi organizaţii. 
(5) Dirigintele desfăşoară activităţi educative extraşcolare, activităţi pe care le stabileşte după consultarea elevilor şi a părinţilor, în concordanţă cu specificul vârstei şi nevoilor identificate pentru colectivul respectiv de elevi. 
(6) Activităţile de suport educaţional, consiliere şi orientare profesională pentru elevii clasei pe care o coordonează, sunt obligatorii şi sunt desfăşurate de diriginte, în cadrul orelor de consiliere şi orientare, al orelor de dirigenţie sau în afara orelor de curs, după caz. În situaţia în care aceste activităţi se desfăşoară în afara orelor de curs, dirigintele stabileşte, consultând colectivul de elevi, un interval orar pentru desfăşurarea activităţilor de suport educaţional, consiliere şi orientare profesională, într-un spaţiu prestabilit şi destinat acestei activităţi, cu aprobarea conducerii unităţii de învăţământ. Intervalul orar este anunţat de către profesorul diriginte elevilor, părinţilor şi celorlalte cadre didactice. Planificarea orei destinate acestor activităţi se realizează cu aprobarea directorului unităţii de învăţământ, iar ora respectivă se consemnează în condica de prezenţă a cadrelor didactice. 
Art. 62. -   (1) Pentru a se asigura o comunicare constantă, promptă şi eficientă cu părinţii, dirigintele realizează activităţi de suport educaţional şi consiliere pentru părinţi, tutori sau susţinătorii legali. 
(2) Pentru realizarea unei comunicări constante cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, profesorul diriginte stabileşte o oră săptămânal în care este la dispoziţia acestora, pentru prezentarea situaţiei şcolare a elevilor, pentru discutarea problemelor educaţionale sau comportamentale specifice ale acestora.  Pentru același scop, ȋn cadrul Colegiului Național Decebal diriginții și părinții comunică electronic, părinții au posibilitatea să urmărească situația școlară și frecvența propriului copil pe platforma Notis.
(3) Planificarea orelor dedicate întâlnirilor diriginţilor cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali de la fiecare clasă se aprobă de către director, se comunică elevilor şi părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali ai acestora şi se afişează la avizierul şcolii. 
Art. 63. -   Profesorul diriginte are următoarele atribuţii: 
(1). organizează şi coordonează: 
a)    activitatea colectivului de elevi; 
b)    activitatea consiliului clasei; 
c)    şedinţele cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali la începutul şi sfârşitul semestrului, şi ori de câte ori este cazul; 
d)    acţiuni de orientare şcolară şi profesională pentru elevii clasei; 
e)    activităţi educative şi de consiliere; 
f)    activităţi extracurriculare, în şcoală şi în afara acesteia;
(2). monitorizează: 
a)    situaţia la învăţătură a elevilor; 
b)    frecvenţa la ore a elevilor; 
c)    participarea şi rezultatele elevilor la concursurile şi competiţiile şcolare; 
d)    comportamentul elevilor în timpul activităţilor şcolare şi extraşcolare; 
e)    participarea elevilor la programe sau proiecte şi implicarea acestora în activităţi de voluntariat; 
(3). colaborează cu: 
a)    profesorii clasei şi coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare pentru informarea privind activitatea elevilor, pentru soluţionarea unor situaţii specifice activităţilor şcolare şi pentru toate aspectele care vizează procesul instructiv-educativ, care-i implică pe elevi; 
b)    cabinetele de asistenţă psihopedagogică, în activităţi de consiliere şi orientare a elevilor clasei; 
c)    conducerea şcolii, pentru organizarea unor activităţi ale colectivului de elevi, pentru iniţierea unor proiecte educaţionale cu elevii, pentru rezolvarea unor probleme administrative referitoare la întreţinerea şi dotarea sălii de clasă, inclusiv în scopul păstrării bazei materiale, pentru soluţionarea unor probleme sau situaţii deosebite, apărute în legătură cu colectivul de elevi; 
d)    comitetul de părinţi al clasei şi cu părinţii, tutorii sau susţinători legali pentru toate aspectele care vizează activitatea elevilor şi evenimentele importante la care aceştia participă şi cu alţi parteneri implicaţi în activitatea educativă şcolară şi extraşcolară; 
e)    compartimentul secretariat, pentru întocmirea documentelor şcolare şi a actelor de studii ale elevilor clasei; 
f)    persoana desemnată de conducerea unităţii de învăţământ pentru gestionarea Sistemului de Informaţii Integrat al Învăţământului din Romania (SIIIR), în vederea completării şi actualizării datelor referitoare la elevii clasei; 
(4). informează: 
a)    elevii şi părinţii, tutorii sau susţinătorii legali acestora despre prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ preuniversitar; 
b)    elevii şi părinţii acestora cu privire la reglementările referitoare la examene/testări naţionale şi cu privire la alte documente care reglementează activitatea şi parcursul şcolar al elevilor;
c)    părinţii, tutorii sau susţinătorii legali despre situaţia şcolară, despre comportamentul elevilor, despre frecvenţa acestora la ore; informarea se realizează în cadrul întâlnirilor cu părinţii, precum şi în scris, ori de câte ori este nevoie; 
d)    părinţii, tutorii sau susţinătorii legali în cazul în care elevul înregistrează peste 10 absenţe nemotivate; informarea se face în scris; 
e)    părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, în scris, în legătură cu situaţiile de corigenţă, sancţionările disciplinare, neîncheierea situaţiei şcolare sau repetenţie; 
(5). îndeplineşte alte atribuţii stabilite de către conducerea Colegiului Național Decebal Deva, în conformitate cu reglementările în vigoare sau cu fişa postului. 
Art. 64. -   Profesorul diriginte are şi alte atribuţii: 
a)    răspunde de păstrarea bunurilor cu care este dotată sala de clasă, alături de elevi, părinţi, tutori sau susţinători legali şi de consiliul clasei; 
b)    completează catalogul clasei cu datele personale ale elevilor; 
c)    motivează absenţele elevilor, în conformitate cu procedurile stabilite de Regulamentul de ordine interioară, în baza  ROFUIP; 
d)    încheie situaţia şcolară a fiecărui elev la sfârşit de semestru şi de an şcolar şi o consemnează în catalog şi în carnetul de elev; 
e)    realizează ierarhizarea elevilor la sfârşit de an şcolar pe baza rezultatelor obţinute de către aceştia la învăţătură şi purtare; 
f)    propune consiliului de administraţie acordarea de burse pentru elevi, în conformitate cu prevederile legale; 
g)    completează documentele specifice colectivului de elevi pe care-l coordonează, respectiv: catalogul clasei, carnetele de elevi, fişa psihopedagogică; 
h)    monitorizează completarea portofoliului educaţional al elevilor; 
i)    întocmeşte calendarul activităţilor educative extraşcolare ale clasei; 
j)    elaborează portofoliul dirigintelui. 
Art. 65. -   Dispoziţiile art. 61-64 se aplică în mod corespunzător învăţătorilor/institutorilor/ profesorilor pentru învăţământ primar. 

Capitolul 3
Comisiile din cadrul  Colegiul Național Decebal Deva 

Secţiunea 1
Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar 

Art. 66. -   La nivelul Colegiului Național Decebal funcționează Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar, conform Strategiei cu privire la reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ. 
Art. 67. -   (1) Componenţa şi atribuţiile Comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar respectă reglementările naţionale în vigoare. 
(2) Componenţa nominală a Comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar se stabileşte prin decizia internă a directorului Colegiului Național Decebal , după discutarea şi aprobarea ei în consiliul de administraţie. 
Art. 68. - Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar, elaborează şi adoptă anual propriul Plan operaţional al unităţii şcolare privind reducerea fenomenului violenţei în mediul şcolar. 
Art. 69. -   În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, respectiv cu prevederile Planului cadru de acţiune pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ, asigurarea unui mediu securizat în unităţile de învăţământ se realizează de către administraţia publică locală, instituţii specializate ale Ministerului Afacerilor Interne, inspectoratul şcolar şi respectiv unitatea de învăţământ. 
Art. 70. -   Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar este responsabilă de punerea în aplicare, la nivelul unităţii de învăţământ, a prevederilor Planului cadru de acţiune pentru creşterea gradului de siguranţă a preşcolarilor/elevilor şi a personalului şi prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ. În acest sens, Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar: 
a)    are obligaţia de a colabora cu autorităţile administraţiei publice locale, cu reprezentanţii poliţiei şi ai jandarmeriei pentru a creşte siguranţa în unitatea de învăţământ; 
b)    elaborează rapoarte privind securitatea preşcolarilor/elevilor din Colegiul Național Decebal ; 
c)    propune conducerii Colegiului Național Decebal Deva măsuri specifice, rezultate după analiza factorilor de risc şi a situaţiei specifice, care să aibă drept consecinţă creşterea gradului de siguranţă a preşcolarilor/elevilor şi a personalului din unitate şi prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţii de învăţământ. 
Art. 71. - În Colegiul Național Decebal Deva, accesul în şcoală a personalului unităţii, preşcolarilor/elevilor şi al vizitatorilor este reglementat printr-o procedurӑ ȋnternӑ specificӑ care face parte din prezentul regulament.
Art.  72. -   (1) Semnul distinctiv al elevilor din Colegiul Național Decebal ȋl  reprezintӑ ecusonul care are inscripṭionat denumirea instituṭiei de ȋnvӑṭӑmȃnt ṣi chipul lui Decebal. 
(2) Semnul distinctiv prevazut la alin. (1) se va comunica Inspectoratului de Poliție și Inspectoratului de Jandarmi Hunedoara. 

Secţiunea 2

Comisia pentru prevenirea şi combaterea discriminării şi promovarea interculturalităţii 

Art. 73. -   (1) La nivelul Colegiului Național Decebal  se constituie, prin decizia directorului, dată în baza hotărârii consiliului de administraţie, Comisia pentru prevenirea şi combaterea discriminării şi promovarea interculturalităţii. 
(2) Comisia are drept scop promovarea, în cadrul unităţii de învăţământ, a principiilor şcolii incluzive.
(3) La nivelul Colegiului Național Decebal  comisia este formată din 5 membri: trei cadre didactice, un reprezentant al părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali şi un reprezentant al elevilor. La şedinţele de lucru ale comisiei sunt invitaţi să participe, acolo dacă este posibil, în calitate de observatori, reprezentanţi ai organizaţiilor non-guvernamentale cu activitate în domeniul drepturilor omului. 
(4) Principalele responsabilităţi ale Comisiei pentru prevenirea şi combaterea discriminării şi promovarea interculturalităţii sunt următoarele: 
a)    elaborarea unui plan de acţiune pentru prevenirea şi combaterea discriminării şi promovarea interculturalităţii, în scopul asigurării respectării principiilor şcolii incluzive, în unitatea de învăţământ; 
b)    colaborarea cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, mediatorii şcolari, Consiliul elevilor, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, organizaţii nonguvernamentale în domeniul drepturilor omului şi alţi factori interesaţi în scopul prevenirii şi combaterii cazurilor de discriminare şi a promovării interculturalităţii; 
c)    propunerea unor acţiuni specifice, la nivelul claselor sau al unităţii de învăţământ, care să contribuie la cunoaşterea şi valorizarea celuilalt, la promovarea interculturalităţii; 
d)    elaborarea şi implementarea unor coduri de conduită, care să reglementeze comportamentele nondiscriminatorii la nivelul unităţii de învăţământ. Codul de conduită al elevilor, codul de conduitӑ al personalului didactic ṣi personalului nedidactic sunt prezentate ȋn anexa ṣi fac parte din prezentul regulament.  
e)    identificarea şi analiza cazurilor de discriminare şi înaintarea de propuneri de soluţionare a acestora, consiliului de administraţie, directorului unităţii de învăţământ sau consiliului profesoral, după caz; 
f)    prevenirea şi medierea conflictelor apărute ca urmare a aplicării măsurilor ce vizează respectarea principiilor şcolii incluzive; 
g)    sesizarea autorităţilor competente în cazul identificării formelor grave de discriminare;
h)    monitorizarea şi evaluarea acţiunilor întreprinse pentru prevenirea şi combaterea discriminării şi promovarea interculturalităţii; 
i)    elaborarea, anual, a unui raport care să conţină referiri la acţiunile întreprinse pentru prevenirea discriminării şi la rezultatele obţinute în rezolvarea cazurilor de discriminare. Raportul elaborat de comisia pentru prevenirea discriminării este inclus în raportul anual de analiză a activităţii desfăşurate de unitatea de învăţământ; 

Secţiunea 3

Comisia de control managerial intern 

Art. 74. -   (1) La nivelul Colegiului Național Decebal  se constituie, prin decizie a directorului, în baza hotărârii Consiliului de administrație, Comisia de control managerial intern, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, cu modificările și completările ulterioare. 
(2) Componenţa, modul de organizare şi de lucru, precum și alte elemente privind această comisie se stabilesc, de către conducătorul acesteia. Comisia se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este nevoie. 
Art. 75. -   Comisia de control managerial intern are următoarele atribuţii: 
a)    asigură coordonarea deciziilor şi acţiunilor compartimentelor structurale ale unității școlare; 
b)    organizează, când necesităţile o impun, structuri specializate care să sprijine managementul în activitatea de coordonare; 
c)    coordonează şi influenţează decisiv rezultatele interacţiunii dintre salariaţi în cadrul raporturilor profesionale; 
d)    conştientizează salariaţii asupra consecinţelor deciziilor şi ale acţiunilor lor asupra întregii unități școlare; 
e)    organizează consultări prealabile, în vederea unei bune coordonări, în cadrul compartimentelor cât şi între structurile unităţii de învăţământ. 

Secţiunea 4


Alte comisii din Colegiului Național Decebal 

Art. 76. -   (1) La nivelul Colegiului Național Decebal  se constituie și funcționează comisiile de lucru, prevazute de legislația în vigoare și contractele colective de munca aplicabile, menționate în Anexa la  prezentul Regulament. Comisiile se constituie prin decizie a directorului, în baza hotărârii Consiliului de administrație. 
(2) Pentru analiza, monitorizarea si rezolvarea unor situații specifice, consiliul de administrație poate hotărî constituirea unor comisii temporare, altele decât cele prevazute în Anexa la  prezentul Regulament. Comisiile se constituie prin decizie a directorului, în baza hotărârii Consiliului de administrație. 

Capitolul 4
Tipul şi conţinutul documentelor manageriale 

Art. 77. -   Pentru optimizarea managementului Colegiului Național Decebal,  conducerea acesteia elaborează documente manageriale, astfel: 
a)    documente de diagnoză; 
b)    documente de prognoză; 
c)    documente manageriale de evidenţă. 
Art. 78. -   (1) Documentele de diagnoză ale unităţii de învăţământ sunt: 
a)    rapoartele semestriale asupra activităţii desfăşurate; 
b)    raportul anual asupra activităţii desfăşurate; 
c)    rapoartele comisiilor şi compartimentelor din unitatea de învăţământ; 
d)    raportul de evaluare internă a calităţii. 
(2) Conducerea Colegiului Național Decebal  poate elabora şi alte documente de diagnoză, dedicate unor domenii specifice de interes, care să contribuie la dezvoltarea instituţională şi la atingerea obiectivelor educaţionale. 
Art. 79. -   Raportul semestrial ṣi anual asupra activităţii desfăşurate se întocmeşte de către echipa managerială, în general ca analiză de tip SWOT sau în conformitate cu alte tipuri de analize. Raportul este prezentat, de către director, spre validare, atât consiliului de administraţie, cât şi consiliului profesoral. Validarea raportului semestrial/anual are loc la începutul semestrului al doilea/anului şcolar următor. 
Art. 80. -   Raportul semestrial/anual asupra activităţii desfăşurate este postat, pe pagina electronicӑ a Colegiului Național Decebal  - devenind astfel document public. 
Art. 81. -   Raportul de evaluare internă a calităţii se întocmeşte de către comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii şi este prezentat spre validare atât consiliului de administraţie, cât şi consiliului profesoral. 
Art. 82. -   (1) Documentele de prognoză ale Colegiului Național Decebal  se realizează pe baza documentelor de diagnoză ale perioadei anterioare. 
(2) Documentele de prognoză sunt: 
a)    planul de dezvoltare instituţională; 
b)    programul managerial (pe an şcolar); 
c)    planul operaţional al unităţii de învăţământ (pe an şcolar); 
d)    programul de dezvoltare a sistemului de control managerial. 
(3) Directorul poate elabora şi alte documente, în scopul optimizării managementului unităţii de învăţământ. 
Art. 83. -   (1) Planul de dezvoltare instituţională constituie documentul de prognoză pe termen lung al unităţilor din învăţământul preşcolar, primar, gimnazial, liceal şi postliceal şi se elaborează de către o echipă coordonată de către director, pentru o perioadă de 5 ani, ţinând cont de indicatori naţionali şi europeni. Acesta conţine: 
a)    prezentarea unităţii de învăţământ: istoric şi starea actuală a resurselor umane, materiale, relaţia cu comunitatea locală şi schema organizatorică; 
b)    analiza de nevoi alcătuită din analiza mediului intern (de tip SWOT) şi analiza mediului extern (de tip PEST); 
c)    viziunea, misiunea şi obiectivele strategice ale unităţii de învăţământ; 
d)    planul de dezvoltare, care conţine planificarea tuturor activităţilor unităţii de învăţământ, fiind structurat astfel: funcţia managerială, obiective, termen, stadiu de realizare, resurse necesare, responsabilităţi, indicatori de performanţă şi evaluarea anuală; 
e)    planul operaţional al etapei curente. 
(2) Planul de dezvoltare instituţională se avizează de către consiliul profesoral şi se aprobă de consiliul de administraţie. 
Art. 84. -   (1) Programul managerial constituie documentul de prognoză pe termen mediu şi se elaborează de către director pentru o perioadă de un an şcolar. 
(2) Programul managerial conţine adaptarea direcţiilor de acţiune ale ministerului şi inspectoratului şcolar la contextul unităţii de învăţământ, precum şi a obiectivelor strategice ale planul de dezvoltare instituţională la perioada anului şcolar respectiv. 
(3) Programul managerial se avizează de către consiliul de administraţie şi se prezintă consiliului profesoral. 
(4) Directorul adjunct va întocmi propriul program managerial conform fişei postului, în concordanţă cu programul managerial al directorului şi cu planul de dezvoltare instituţională. 
Art. 85. -   Planul operaţional constituie documentul de prognoză pe termen scurt, se elaborează de către director pentru o perioadă de un an şcolar şi conţine operaţionalizarea obiectivelor programului managerial şi ale planului de îmbunătăţire a calităţii educaţiei corespunzător etapei. 
Art. 86. -   (1) Directorul ia măsurile necesare, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru elaborarea şi/sau dezvoltarea sistemului de control intern/managerial, inclusiv a procedurilor formalizate pe activităţi. Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial va cuprinde obiectivele, acţiunile, responsabilităţile, termenele, precum şi alte componente ale măsurilor respective. 
(2) Activitatea de control intern este organizată şi funcţionează în cadrul comisiei de control managerial intern, subordonată directorului unităţii de învăţământ. 
Art. 87. -   Documentele manageriale de evidenţă sunt: 
a)    statul de funcţii; 
b)    organigrama unităţii de învăţământ 
c)    schemele orare ale unităţii de învăţământ; 
d)    planul de şcolarizare aprobat; 
e)    dosarul cu instrumentele interne de lucru ale directorului pentru îndrumare şi control/programe operative săptămânale; 
f)    dosarul privind siguranţa în muncă; 
g)    dosarul privind protecţia civilă; 
h)    programele de cooperare şi parteneriat locale, naţionale şi internaţionale. 

Titlul VI
Structura, organizarea şi responsabilităţile personalului didactic auxiliar şi nedidactic 

Capitolul 1
Compartimentul secretariat 

Art. 88. -   (1) Compartimentul secretariat cuprinde, după caz, posturile de secretar şef, secretar şi informatician. 
(2) Compartimentul secretariat este subordonat directorului unității de învățământ și îndeplinește sarcinile stabilite de reglementările legale și/sau atribuite, prin fișele postului, persoanelor menționate la alin. (1). 
(3) Secretariatul funcţionează în program de lucru cu elevii, părinţii, tutorii sau susţinătorii legali sau alte persoane interesate din afara unităţii, zilnic ȋntre orele 7.30-15.30 ȋn zilele lucrӑtoare. 
Art. 89. -   Compartimentul secretariat are următoarele responsabilităţi: 
a)    asigurarea transmiterii informaţiilor la nivelul unităţii de învăţământ; 
b)    întocmirea, actualizarea şi gestionarea bazelor de date de la nivelul unităţii de învăţământ;
c)    întocmirea, înaintarea spre aprobare directorului şi transmiterea situaţiilor statistice şi a celorlalte categorii de documente solicitate de către autorităţi şi instituţii competente, de către consiliul de administraţie ori de către directorul unităţii de învăţământ; 
d)    înscrierea antepreşcolarilor/preşcolarilor/elevilor pe baza dosarelor personale, ţinerea, organizarea şi actualizarea permanentă a evidenţei acestora şi rezolvarea problemelor privind mişcarea antepreşcolarilor/preşcolarilor/elevilor, în baza hotărârilor consiliului de administraţie; 
e)    înregistrarea şi verificarea dosarelor pentru acordarea burselor sau a altor drepturi care se acordă elevilor, potrivit legii; f)       rezolvarea problemelor specifice pregătirii şi desfăşurării examenelor şi evaluărilor naţionale, ale examenelor de admitere şi de ocupare a posturilor vacante, conform atribuţiilor specificate în fişa postului; 
g)    completarea, verificarea şi păstrarea în condiţii de securitate a documentelor, arhivarea documentelor create şi intrate în unitatea de învăţământ, referitoare la situaţia şcolară a elevilor şi a statelor de funcţii pentru personalul unităţii; 
h)    procurarea, completarea, eliberarea şi evidenţa actelor de studii şi a documentelor şcolare, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind regimul juridic al actelor de studii şi al documentelor de evidenţă şcolară în învăţământul preuniversitar, aprobat prin ordin al ministrului educaţiei naţionale; 
i)       selecţionarea, evidenţa şi depunerea documentelor şcolare la Arhivele Naţionale, după expirarea termenelor de păstrare, stabilite prin Indicatorul termenelor de păstrare, aprobat prin ordin al ministrului educaţiei naţionale; 
j)       păstrarea şi aplicarea sigiliului unităţii şcolare, în urma împuternicirii, în acest sens, prin decizie emisă de director, pe documentele avizate şi semnate de persoanele competente; procurarea, deţinerea şi folosirea sigiliilor se realizează în conformitate cu reglementările stabilite prin ordinul ministrului educaţiei naţionale; 
k)    întocmirea şi/sau verificarea, respectiv avizarea documentelor/documentaţiilor; 
l)       asigurarea asistenţei tehnice pentru emiterea/adoptarea actelor de autoritate, pentru încheierea contractelor sau a altor acte juridice care dau naştere, modifică sau sting raporturile juridice dintre şcoală şi angajaţi, părinţi sau alte persoane fizice sau juridice; 
m)    întocmirea, la solicitarea directorului, a statelor de personal pentru toţi angajaţii unităţii de învăţământ; 
n)    întocmirea, actualizarea şi gestionarea dosarelor de personal ale angajaţilor unităţii de învăţământ; 
o)    calcularea drepturilor salariale sau de altă natură; 
p)    gestionarea corespondenţei unităţii de învăţământ; 
q)    întocmirea şi actualizarea procedurilor activităţilor desfăşurate la nivelul compartimentului, în conformitate cu prevederile legale; 
r)       păstrarea legăturii cu toate compartimentele de specialitate din cadrul inspectoratului şcolar, din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale sau din cadrul altor instituţii şi autorităţi competente în soluţionarea problemelor specifice; 
s)       rezolvarea oricăror altor probleme care, potrivit actelor normative în vigoare, contractelor colective de muncă aplicabile, hotărârilor consiliului de administraţie sau deciziilor directorului, sunt stabilite în sarcina sa. 
Art. 90. -   (1) Secretarul şef  pune la dispoziţia cadrelor didactice condica de prezenţă, fiind responsabil cu siguranţa acesteia.
(2) Secretarul şef răspunde de integritatea şi securitatea cataloagelor. La sfârşitul orelor de curs secretarul ṣef verifică, împreună cu profesorul de serviciu, consemnând într-un proces-verbal, existenţa tuturor cataloagelor.
(3) În perioada vacanţelor şcolare, cataloagele se păstrează la secretariat. 
(4) În situații speciale, atribuțiile prevazute la alin. (1) si (2) pot fi îndeplinite, prin delegare de sarcini, si de către cadre didactice sau personal didactic auxiliar, din cadrul unității de învățământ, cu acordul prealabil al personalului solicitat. 
(5) Se interzice condiţionarea eliberării adeverinţelor, foilor matricole, caracterizărilor şi a oricăror acte de studii sau documente şcolare, de obţinerea de beneficii materiale. 
Capitolul 2
Compartimentul financiar 

Secţiunea 1
Organizare şi responsabilităţi 

Art. 91. -   (1) Compartimentul financiar reprezintă structura organizatorică din cadrul Colegiului Național Decebal  în care sunt realizate: fundamentarea şi execuţia bugetului, ţinerea evidenţei contabile, întocmirea/transmiterea situaţiilor financiare asupra fondurilor şi patrimoniului unităţii, precum şi celelalte activităţi prevăzute de legislaţia în vigoare cu privire la finanţarea şi contabilitatea instituţiilor. 
(2) Din compartimentul financiar fac parte administratorul financiar şi ceilalţi angajaţi asimilaţi funcţiei prevăzute de legislaţia în vigoare cu denumirea generică de contabil sau contabil şef. 
(3) Compartimentul financiar este subordonat directorului unităţii de învăţământ. 
Art. 92. -   Compartimentul financiar are următoarele atribuţii şi responsabilităţi principale: 
a)    desfăşurarea activităţii financiar-contabile a unităţii şcolare, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare; 
b)    gestionarea, din punct de vedere financiar, a întregului patrimoniu al unităţii de învăţământ, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu hotărârile consiliului de administraţie; 
c)    întocmirea proiectului de buget şi a raportului de execuţie bugetară, conform legislaţiei în vigoare şi contractelor colective de muncă aplicabile; 
d)    informarea periodică a consiliului de administraţie şi a consiliului profesoral cu privire la execuţia bugetară; 
e)    organizarea contabilităţii veniturilor şi cheltuielilor; 
f)    consemnarea în documente justificative a oricărei operaţii care afectează patrimoniul unităţii de învăţământ şi înregistrarea în evidenţa contabilă a documentelor justificative, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 
g)    efectuarea inventarierii generale a patrimoniului, în situaţiile prevăzute de lege şi ori de câte ori consiliul de administraţie consideră necesar; 
h)    întocmirea lucrărilor de închidere a exerciţiului financiar-contabil; 
i)    îndeplinirea obligaţiilor patrimoniale ale unităţii de învăţământ faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul local şi faţă de terţi; 
j)    implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului informatic; 
k)    avizarea, în condiţiile legii, a proiectelor de contracte sau de hotărâri ale consiliului de administraţie, respectiv de decizii ale directorului, prin care se angajează fondurile sau patrimoniul unităţii; 
l)    asigurarea şi gestionarea documentelor şi a instrumentelor financiare cu regim special; 
m)    întocmirea, cu respectarea normelor legale în vigoare, a documentelor privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare, realizând operaţiunile prevăzute de normele legale în materie; 
n)    exercitarea oricăror atribuţii şi responsabilităţi, prevăzute de legislaţia în vigoare, de contractele colective de muncă aplicabile sau stabilite de către director sau de către consiliul de administraţie. 
Secţiunea 2
Management financiar 

Art. 93. -   (1) Întreaga activitate financiară a Colegiului Național Decebal se organizează şi se desfăşoară cu respectarea legislaţiei în vigoare 
(2) Activitatea financiară a Colegiului Național Decebal se desfăşoară pe baza bugetelor proprii care cuprind, la partea de venituri, fondurile provenite din cele trei forme de finanţare - de bază, complementară şi suplimentară, din venituri proprii sau din alte surse, iar la partea de cheltuieli, sumele alocate pentru fiecare capitol şi subcapitol al clasificaţiei bugetare. 
Art. 94. -   Pe baza bugetelor aprobate de către autorităţile competente, directorul şi consililiul de administraţie al Colegiului Național Decebal actualizează şi definitivează programele anuale de achiziţii publice, stabilind şi celelalte măsuri care se impun pentru asigurarea încadrării tuturor categoriilor de cheltuieli în limitele fondurilor alocate.
Art. 95. -   Este interzisă angajarea de cheltuieli, dacă nu este asigurată sursa de finanţare 

Capitolul 3
Compartimentul administrativ 

Secţiunea 1
Organizare şi responsabilităţi 

Art. 96. -   (1) Compartimentul administrativ este coordonat de administratorul de patrimoniu şi este alcătuit din personalul nedidactic al unităţii de învăţământ. 
(2) Compartimentul administrativ este subordonat directorului unităţii de învăţământ. 
Art. 97. -   Compartimentul administrativ are următoarele atribuţii şi responsabilităţi principale: 
a)    gestionarea bazei materiale a unităţii de învăţământ; 
b)    realizarea reparaţiilor şi a lucrărilor de întreţinere, igienizare, curăţenie şi gospodărire a unităţii de învăţământ; 
c)    asigurarea întreţinerii terenurilor, clădirilor şi a tuturor componentelor bazei didactico - materiale; 
d)    realizarea demersurilor necesare obţinerii autorizaţiilor de funcţionare a unităţii de învăţământ; 
e)    recepţionarea bunurilor, serviciilor şi a lucrărilor, printr-o comisie constituită la nivelul unităţii de învăţământ; 
f)    înregistrarea, pe baza aprobării factorilor competenţi, a modificărilor produse cu privire la existenţa, utilizarea şi mişcarea bunurilor din inventar şi prezenţa actelor corespunzătoare compartimentului financiar-contabil, pentru a fi operate în evidenţele şi situaţiile contabile; 
g)    ţinerea evidenţei consumului de materiale aprobate de factorii de conducere, cu justificările corespunzătoare; 
h)    punerea în aplicare a măsurilor stabilite de către conducerea unităţii de învăţământ, pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă, a situaţiilor de urgenţă şi a normelor P.S.I.; 
i)    întocmirea proiectului anual de achiziţii cu privire la capitolul bunuri şi servicii şi a documentaţiilor de atribuire a contractelor, împreună cu compartimentul de achiziţii publice; 
j)    întocmirea documentaţiei pentru organizarea licitaţiilor şi monitorizarea executării contractelor de închiriere încheiate de unitatea de învăţământ cu persoane fizice sau juridice; 
k)    alte atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare. 

Secţiunea 2

Management administrativ 

Art. 98. -   Evidenţa, organizarea, actualizarea documentelor contabile, prezentarea situaţiilor financiare referitoare la patrimoniu şi administrarea bazei didactico-materiale a unităţilor de învăţământ se realizează în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. 
Art. 99. -   (1) Inventarierea bunurilor aflate în proprietatea sau în administrarea unităţii de învăţământ se realizează în conformitate cu prevederile legale, de către comisia de inventariere, numită prin decizia directorului. 
(2) Modificările care se operează în listele ce cuprind bunurile aflate în proprietatea unităţii de învăţământ se supun aprobării consiliului de administraţie de către director sau, după caz, de către directorul adjunct, la propunerea motivată a compartimentelor de specialitate, vizată pentru control financiar preventiv. 
Art. 100. -   (1) Bunurile aflate în proprietatea unităţii de învăţământ de stat sunt administrate de către consiliul de administraţie. 
(2) Bunurile aflate în proprietatea unităţii de învăţământ particular sunt supuse regimului juridic al proprietăţii private. 
Art. 101. -   Bunurile, care sunt temporar disponibile şi care fac parte din baza didactico-materială a unităţilor de învăţământ, pot fi închiriate, cu aprobarea consiliului de administraţie, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. 

Capitolul 4

Centrul de documentare şi informare 

Art. 102. -   (1) În Colegiul Național Decebal funcţionează Centrul de documentare şi informare care include ṣi biblioteca ṣcolarӑ, pe baza Regulamentului de organizare şi funcţionare a centrelor de documentare şi informare, aprobat prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. 
(3) Într-un centru de documentare şi informare pot activa, în condiţiile legii, atât profesorul documentarist, cât şi bibliotecarul şcolar. 
(4) Bibliotecarul şcolar şi profesorul documentarist sunt angajaţi în condiţiile prevăzute de lege şi se subordonează directorului unităţii de învăţământ. 
(5) În conformitate cu prevederile legale, în Colegiul Național Decebal se asigură accesul gratuit al elevilor şi al cadrelor didactice la Biblioteca Şcolară Virtuală şi la Platforma şcolară de e-learning înfiinţată de Ministerul Educaţiei Naţionale. 
(6) Platformele ṣcolare educaṭionale sunt utilizate de către Colegiul Național Decebal, pentru a acorda asistenţă elevilor în timpul sau în afara programului şcolar ori pentru cei care, nu pot frecventa temporar şcoala, din motive de sănătate. 


Titlul VII
Beneficiarii primari ai învăţământului preuniversitar din Colegiul Național Decebal


Capitolul 1
Dobândirea şi exercitarea calităţii de beneficiar primar al educaţiei în Colegiul Național Decebal


Art. 103. -   Conform prevederilor legale, beneficiarii primari ai învăţământului sunt antepreşcolarii, preşcolarii şi elevii. 
Art. 104. -   (1) Dobândirea calităţii de beneficiar primar al educaţiei se face prin înscrierea într-o unitate de învăţământ. 
(2) Înscrierea în Colegiul Național Decebal se aprobă de către conducerea unităţii de învăţământ cu respectarea ROFUIP și a altor reglementări specifice, urmare a solicitării scrise primite din partea părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali.
Art. 105. -   (1) Înscrierea în clasa pregătitoare/clasa I, se face conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. 
(2) În situaţia în care, pe durata clasei pregătitoare ori a clasei I, elevul acumulează absenţe urmare a unor probleme de sănătate sau se observă, din cauza înscrierii anticipate din punct de vedere al vârstei, manifestări de oboseală sau de neadaptare şcolară, părinţii, tutorii sau susţinătorii legali pot depune la secretariatul  Colegiului Național Decebal o solicitare de retragere a copilului în vederea reînscrierii în clasa pregătitoare, respectiv în clasa I în următorul an şcolar. 
(3) În situația solicitării de retragere menționate la alin. (2), conducerea colegiului ṣi psihologul ṣcolar va consilia părinții, tutorii sau susținătorii legali privind nevoia de a lua decizii în interesul educațional al elevului și îi vor informa că solicitarea nu poate fi soluționată decât în situația în care evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă necesitatea reînscrierii în clasa pregătitoare. 
(4) Evaluarea dezvoltării psihosomatice a elevilor, menționată la alineatul (3), se efectuează sub coordonarea Centrului județean de resurse și asistență educațională. 
Art. 106. -   Înscrierea în clasa a IX-a a Colegiului Național Decebal se face în conformitate cu metodologia aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. 
Art. 107. -   Elevii promovaţi vor fi înscrişi de drept în anul următor de studiu, dacă nu există prevederi specifice de admitere în clasa respectivă. 
Art. 108. -   (1) Calitatea de beneficiar primar al educaţiei se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin participarea la activităţile existente în programul Colegiului Național Decebal.
(2) Calitatea de elev se dovedeşte cu carnetul de elev, vizat la începutul fiecărui an şcolar de către unitatea de învăţământ la care este înscris elevul. 
Art. 109. -   (1) Prezenţa beneficiarilor primari ai educaţiei la fiecare oră de curs se verifică de către cadrul didactic, care consemnează în catalog și pe fișa de frecvență, în mod obligatoriu, fiecare absenţă. 
(2) Motivarea absenţelor se face de către învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte imediat după avizarea de către conducerea școlii a  actelor justificative. 
(3) În cazul elevilor minori, părinţii, tutorii sau susţinătorii legali au obligaţia de a prezenta personal la  secretariatul școlii actele justificative pentru absenţele copilului său.  Programul compartimentului secretariat de preluare a acestor documente este:
a)    Pentru corpul A: secretariat, zilnic, ȋn intervalul orar 12-15.30.
b)    Pentru corpul B: secretariat, zilnic, ȋn intervalul orar 12-15.30.
(4) Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor sunt: adeverinţă eliberată de medicul cabinetului şcolar, de medicul de familie sau medicul de specialitate, adeverinţă sau certificat medical eliberat de unitatea sanitară în cazul în care elevul a fost internat, cererea scrisă a părintelui, tutorului sau susţinătorului legal al elevului, adresată conducerii colegiului. Numărul absenţelor care pot fi motivate, fără documente medicale, doar pe baza cererilor părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali, nu poate depăşi 3 zile pe semestru, iar cererile respective trebuie avizate de către directorul unităţii de
învăţământ. Toate adeverinţele medicale trebuie să aibă viza cabinetului, care are în evidenţă fişele medicale/carnetele de sănătate ale elevilor. 
(5) Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor vor fi prezentate în termen de maximum 7 zile de la reluarea activităţii elevului şi vor fi păstrate de către învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar/ profesorul diriginte, pe tot parcursul anului şcolar. 
(6) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (5) atrage, de regulă, declararea absențelor ca nemotivate. 
Art. 110. - (1) La cererea scrisă a conducerilor unităţilor de învăţământ cu program sportiv suplimentar, a profesorilor-antrenori din unităţile de învăţământ cu program sportiv integrat, a conducerilor cluburilor/asociaţiilor sportive sau a conducerilor structurilor naţionale sportive, directorul poate aproba motivarea absenţelor elevilor care participă la cantonamente şi la competiţii de nivel local, naţional şi internaţional. 
(2) Directorul unităţii de învăţământ aprobă motivarea absenţelor elevilor care participă la olimpiadele şcolare naţionale, internaţionale, la concursurile profesionale, la nivel local, regional şi naţional, la cererea scrisă a profesorilor îndrumători/însoţitori. 
Art. 111. -   Elevii din învăţământul obligatoriu, retraşi, se pot reînmatricula, la cerere, numai la începutul anului şcolar la acelaşi nivel/ciclu de învăţământ/formă de învăţământ, redobândind astfel calitatea de elev. 
Art. 112. -   Elevii aflaţi în situaţii speciale, cum ar fi, căsătorie, naşterea unui copil, persoane aflate în îngrijire, detenţie şi altele asemenea, vor fi sprijiniţi să finalizeze învăţământul obligatoriu. Capitolul 2
Statutul beneficiarilor primari ai educaţiei 

Art. 113. -   Prezentul capitol reglementează drepturile şi obligaţiile beneficiarilor primari ai educaţiei din toate unităţile din învăţământul de stat, particular sau confesional din România. 

Secţiunea 1
Drepturile beneficiarilor primari ai educaţiei 

Art. 114. -   (1) Orice cetăţean român sau cetăţean din ţările Uniunii Europene, din statele aparţinând Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană se poate înscrie şi poate frecventa, în condiţiile prevăzute de lege, orice formă de învăţământ în limba română sau în limba germană la Colegiul Național Decebal, indiferent de limba sa maternă şi de limba în care a studiat anterior. 
(2) De aceleaşi drepturi beneficiază şi persoanele care solicită sau au dobândit o formă de protecţie în România, respectiv minorii străini şi minorii apatrizi, a căror şedere pe teritoriul României este oficial recunoscută, conform legii. 
Art. 115. -   Beneficiarii primari ai educaţiei au dreptul să opteze, conform legii, pentru tipul şi forma de învăţământ pe care le vor urma şi să aleagă parcursul şcolar corespunzător intereselor, pregătirii şi competenţelor lor. Pentru beneficiarii primari ai educaţiei minori, acest drept se exercită, de către părinţi, respectiv părinţi, tutori sau susţinători legali. 
Art. 116. -   (1) Preşcolarii şi elevii se bucură de toate drepturile constituţionale, precum şi de egalitate în toate drepturile conferite de calitatea de beneficiar primar al educaţiei. 
(2) Conducerea şi personalul din Colegiul Național Decebal au obligaţia să respecte dreptul la imagine al antepreşcolarilor, preşcolarilor şi a elevilor. 
(3) Nicio activitate organizată în unitatea de învăţământ nu poate leza demnitatea sau personalitatea  preşcolarilor şi a elevilor. 
(4) Conducerea şi personalul din unitatea de învăţământ nu pot face publice date personale ale beneficiarilor primari ai educaţiei, rezultatele şcolare, respectiv lucrări scrise/părţi ale unor lucrări scrise ale acestora - cu excepţia modalităţilor prevăzute de reglementările în vigoare. 
Art. 117. -   (1) Preşcolarii şi elevii au dreptul să beneficieze de o educaţie de calitate, prin aplicarea corectă a planurilor-cadru de învăţământ, prin parcurgerea integrală a programelor şcolare şi prin utilizarea de către cadrele didactice a celor mai adecvate strategii didactice, în vederea formării şi dezvoltării competenţelor cheie şi a atingerii obiectivelor educaţionale stabilite. 
(2) Elevii şi părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai acestora au dreptul să fie consultaţi şi să-şi exprime opţiunea pentru disciplinele din curriculum la decizia şcolii aflate în oferta educaţională a unităţii de învăţământ, în concordanţă cu nevoile şi interesele de învăţare ale elevilor, cu specificul şcolii şi cu nevoile comunităţii locale/partenerilor economici. 
Art. 118. -   (1) Preşcolarii şi elevii au dreptul la o evaluare obiectivă şi corectă. 
(2) Elevul sau, după caz, părintele, tutorele sau susţinătorul legal, are dreptul de a contesta rezultatele evaluării, solicitând cadrului didactic să justifice rezultatele acesteia, în prezenţa elevului şi a părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal, în termen de 5 zile de la comunicare. 
(3) În situaţia în care argumentele prezentate de cadrul didactic nu sunt considerate satisfăcătoare, elevul/părintele, tutorele sau susţinătorul legal poate solicita, în scris, directorului unităţii de învăţământ, reevaluarea lucrării scrise. Nu se poate solicita reevaluarea probelor orale sau practice. 
(4) Pentru soluţionarea cererii de reevaluare, directorul va desemna două cadre didactice de specialitate, din unitatea de învăţământ, care nu predau la clasa respectivă şi care vor reevalua lucrarea scrisă. 
(5) Media notelor acordate separat de cadrele didactice prevăzute la alin. (4) este nota rezultată în urma reevaluării. În cazul învăţământului primar, calificativul este stabilit, prin consens, de către cele două cadre didactice. 
(6) În cazul în care diferenţa dintre nota iniţială, acordată de cadrul didactic de la clasă şi nota acordată în urma reevaluării, este mai mică de un punct, contestaţia este respinsă şi nota acordată iniţial rămâne neschimbată. În cazul în care diferenţa dintre nota iniţială şi nota acordată în urma reevaluării este de cel puţin de un punct, contestaţia este acceptată. 
(7) În cazul acceptării contestaţiei, directorul anulează nota obţinută în urma evaluării iniţiale. Directorul trece nota acordată în urma contestaţiei, autentifică schimbarea prin semnătură şi aplică ştampila unităţii de învăţământ. 
(8) Calificativul sau notele obţinute în urma contestaţiei, rămân definitive. 
(9) În situaţia în care în unitatea de învăţământ nu există alţi învăţători/institutori/profesori pentru învăţământul primar sau profesori de specialitate care să nu predea la clasa respectivă, pot fi desemnaţi, de către inspectoratul şcolar, cadre didactice din învăţământul primar sau profesori de specialitate din alte unităţi de învăţământ. 
Art. 119. -   (1) Conducerea Colegiului Național Decebal  este obligatӑ să pună, gratuit, la dispoziţia preṣcolarilor ṣi elevilor, bazele materiale şi sportive pentru pregătirea organizată a acestora. 
(2) Preşcolarii ṣi elevii pot beneficia de unele măsuri de protecţie socială (hrană, supraveghere şi odihnă) pe durata parcurgerii programului educaţional în cadrul Colegiului Național Decebal Deva în condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare. 
(3) Elevii pot servi contracost, micul dejun ṣi masa de prȃnz la cantina şcolii.
Art. 120. -   (1) Beneficiarii primari ai educaţiei din învăţământul de stat au dreptul la şcolarizare gratuită. Pentru anumite activităţi stabilite în funcţie de niveluri, cicluri şi programe de studii se pot percepe taxe, în condiţiile prevăzute de lege. 
(2) În condiţiile prevăzute de lege, elevii Colegiului Național Decebal a  pot beneficia de diferite tipuri de burse: de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social, bursa Bani de liceu sau alte tipuri de burse sau ajutoare sociale ȋn conformitate cu prevederile legale ȋn vigoare.
(3) Criteriile generale de acordare a burselor se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.
(4) Consiliul Local al Municipiului Deva, respectiv Consiliul Judeţean Hunedoara, stabilesc anual, prin hotărâre, cuantumul şi numărul burselor care se acordă din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat. 
(5) Criteriile specifice de acordare a tuturor tipurilor de bursă se stabilesc anual, de către consiliul de administraţie al Colegiului Național Decebal, în funcţie de fondurile repartizate şi de rezultatele elevilor. 
(6) Elevii pot beneficia şi de bursă pe baza unui contract încheiat cu operatori economici, ori cu alte persoane juridice sau fizice. 
(7)  În condiţiile legii, elevii pot beneficia de credite oferite de bănci pentru continuarea studiilor. 
(8) Elevii pot beneficia de suport financiar şi din sursele extrabugetare ale unităţilor de învăţământ de stat, în condiţiile legii. 
Art. 121. -   Colegiul Național Decebal  va asigura elevilor servicii complementare cum ar fi: consilierea şi informarea elevilor de către cadrele didactice, în cadrul orei de consiliere, consilierea în scopul orientării profesionale, consilierea psihologică şi socială prin personal de specialitate. 
Art. 122. -   (1) Statul acordă premii, burse, locuri în tabere şi alte asemenea stimulente materiale elevilor cu performanţe şcolare înalte, precum şi celor cu rezultate remarcabile în educaţia şi formarea lor profesională sau în activităţi culturale şi sportive. 
(2) Statul şi alţi factori interesaţi susţin financiar activităţile de performanţă, de nivel naţional şi internaţional, ale elevilor. 
(3) Statul susţine preşcolarii şi elevii cu probleme şi nevoi sociale, precum şi pe aceia cu cerinţe educaţionale speciale. 
Art. 123. -   (1) Preşcolarii şi elevii din Colegiul Național Decebal  beneficiază de asistenţă medicală, psihologică şi logopedică gratuită în cabinetul medical al școlii sau în cabinetul psihologic școlar ori în unităţi medicale de stat. 
(2) La începutul fiecărui an şcolar, pe baza metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului educaţiei naţionale şi ministrului sănătăţii, se realizează examinarea stării de sănătate a antepreşcolarilor, preşcolarilor şi elevilor. 
(3) Beneficiarii primari ai educaţiei au dreptul la tarife reduse cu 75% pentru accesul la muzee, la concerte, la spectacole de teatru, de operă, de film şi la alte manifestări culturale şi sportive organizate de instituţiile publice. 
(4) Elevii de naţionalitate română din străinătate, bursieri ai statului român, beneficiază pe teritoriul României de gratuitate la toate manifestările prevăzute la alin. (3). 
Art. 124. -   (1) Elevii din Colegiul Național Decebal  beneficiază, pe tot parcursul anului calendaristic, de tarif redus cu 50% pentru transportul local în comun, de suprafaţă, naval şi subteran, precum şi pentru transportul intern auto, feroviar şi naval. 
(2) Elevii orfani, elevii cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi cei pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială, în condiţiile legii, sau tutela beneficiază de gratuitate pentru toate categoriile de transport menţionate la alin. (1) pe tot parcursul anului calendaristic. 
(3) Ministerului Educaţiei Naţionale, prin Colegiul Național Decebal  , decontează elevilor care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu și frecventează cursurile acestei unități școlare, cheltuielile de transport, pe bază de abonament, în limita a 50 km, în conformitate cu prevederile legale. 
(4) De aceeaşi facilitate menţionată la alin. (3) beneficiază şi elevii care locuiesc la internat sau în gazdă cărora li se asigură decontarea sumei ce reprezintă contravaloarea a 8 călătorii dus-întors, în localitatea de domiciliu, pe semestru. 
Art. 125. -   (1) Autorităţile administraţiei publice locale din localitatea de domiciliu a elevilor din învăţământul obligatoriu, şcolarizaţi la Colegiul Național Decebal, cu sprijinul agenţilor economici sau al colectivităţilor locale, al societăţilor de binefacere, precum şi al altor persoane juridice sau fizice pot asigura acestor elevi, în situaţii bine justificate, servicii de transport, de masă şi de internat. 
(2) În condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului, statul subvenţionează costurile aferente frecventării liceului de către elevii provenind din grupurile socioeconomice dezavantajate.
Art. 126. -   Elevii din învăţământul preuniversitar de stat au dreptul să fie evidenţiaţi şi să primească premii şi recompense, pentru rezultate deosebite obţinute la activităţile şcolare şi extraşcolare, precum şi pentru o atitudine civică exemplară. 
Art. 127. -   (1) Copiii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale, integraţi în învăţământul de masă, au aceleaşi drepturi ca şi ceilalţi elevi. 
(2) Copiii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale sau alte tipuri de cerinţe educaţionale, stabilite prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, au dreptul să fie şcolarizaţi în Colegiul Național Decebal  pentru toate nivelurile de învăţământ, diferenţiat, în funcţie de tipul şi gradul de deficienţă. 
(3) Includerea beneficiarilor primari ai educaţiei în clase cu cerinţe educaţionale speciale, în urma diagnosticării abuzive pe diverse criterii (rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, apartenenţă la o categorie defavorizată), se sancţionează conform prevederilor legale. 
Art. 128. -   (1) Pentru beneficiarii primari ai educaţiei cu cerinţe educaţionale speciale, cu boli cronice sau nedeplasabili din motive medicale, se poate organiza învăţământ la domiciliu sau pe lângă unităţile de asistenţă medicală. 
(2) Şcolarizarea la domiciliu, respectiv înfiinţarea de clase sau de grupe în spitale se fac în conformitate cu prevederile metodologiei cadru elaborate de către Ministerul Educaţiei Naţionale. 
Art. 129. -   (1) Preşcolarii şi elevii au dreptul să participe la activităţi extraşcolare. 
(2) Activităţile extraşcolare sunt realizate în spațiile Colegiul Național Decebal, în cluburi, în palate ale copiilor, în tabere şcolare, în baze sportive, turistice şi de agrement sau în alte unităţi acreditate în acest sens, cu respectarea prevederilor regulamentelor de funcţionare ale acestora. 
Art. 130. -   (1) Elevilor din Colegiul Național Decebal  li se asigură libertatea de asociere în cercuri şi în asociaţii ştiinţifice, culturale, artistice, sportive sau civice, care se organizează şi funcţionează pe baza unui statut propriu, aprobat de directorul unităţii de învăţământ. 
(2) Exercitarea dreptului la reuniune nu poate fi supusă decât acelor limitări care sunt prevăzute de lege şi care sunt necesare într-o societate democratică, în interesul siguranţei naţionale, al ordinii publice, pentru a proteja sănătatea şi moralitatea publică sau drepturile şi libertăţile altora. 
(3) Dreptul la reuniune se exercită în afara orarului zilnic, iar activităţile pot fi organizate în spațiile Colegiului Național Decebal, la cererea grupului de iniţiativă, numai cu aprobarea consiliului de administraţie. În acest caz, aprobarea pentru desfăşurarea acestor acţiuni va fi condiţionată de acordarea de garanţii scrise, oficiale, ale organizatorilor sau ale părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali ai acestora, în cazul elevilor minori, cu privire la securitatea persoanelor şi a bunurilor. 
(4) În cazul în care conţinutul activităţilor care se desfăşoară în Colegiul Național Decebal  contravine principiilor legale, care guvernează învăţământul preuniversitar, directorul colegiului poate propune consiliului de administraţie suspendarea desfăşurării acestor activităţi şi, în baza hotărârii consiliului, poate suspenda sau interzice desfăşurarea acestor activităţi. 
Art. 131. -   (1) În Colegiul Național Decebal libertatea elevilor de a redacta şi difuza reviste/publicaţii şcolare proprii, revista colegiului Noduri ṣi semne este garantată, conform legii. 
(2) În cazul în care aceste reviste/publicaţii conţin elemente care afectează siguranţa naţională, ordinea publică, sănătatea şi moralitatea, drepturile şi libertăţile cetăţeneşti sau prevederile prezentului
Regulament şi ale ROFUIP, directorul colegiului propune consiliului de administraţie suspendarea redactării şi difuzării acestora şi în baza hotărârii consiliului, le poate suspenda temporar sau le poate interzice definitiv. 

Secţiunea 2
Obligaţiile beneficiarilor primari ai educaţiei 

Art. 132. -  Beneficiarii primari ai educaţiei din Colegiul Național Decebal   au obligaţia de a frecventa cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu, de a dobândi competenţele şi de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare. 
Art. 133. -   (1) Beneficiarii primari ai educaţiei trebuie să aibă un comportament civilizat şi o ţinută decentă, atât în unitatea de învăţământ, cât şi în afara ei. 
(2) Beneficiarii primari ai educaţiei, în funcţie de nivelul de înţelegere şi de particularităţile de vârstă şi individuale ale acestora, vor fi stimulaţi de către personalul Colegiul Național Decebal   să cunoască şi încurajaţi să respecte: 
a)    Regulamentul de organizare și desfășurare al unităților de învățământ preuniversitar şi Regulamentul de organizare şi funcţionare al Colegiului Național Decebal   Deva; 
b)    regulile de circulaţie; 
c)    normele de securitate şi a sănătăţii în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor; 
d)    normele de protecţie civilă; 
e)    normele de protecţie a mediului. 
Art. 134. -   Este interzis elevilor din Colegiul Național Decebal   Deva: 
a)    să distrugă documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliu educaţional etc.; 
b)    să deterioreze bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi de la biblioteca şcolii ṣi de la Centrul de documentare ṣi informare, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 
c)    să aducă şi să difuzeze în unitatea de învăţământ materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 
d)    să organizeze şi să participe la acţiuni de protest, care afectează desfăşurarea activităţii de învăţământ sau care afectează participarea la programul şcolar; 
e)    să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ; 
f)    să dețină, să consume sau să comercializeze în perimetrul sediilor Colegiului Național Decebal   Deva  și în afara acestora, țigări, băuturi alcoolice, substanțe etnobotanice sau druguri;
g)    să introducă şi/sau să facă uz în perimetrul unităţii de învăţământ de orice tipuri de arme sau de alte produse pirotehnice cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi sprayuri lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului unităţii de învăţământ; 
h)    să favorizeze pătrunderea în spațiile școlii a unor persoane străine;
i)    să posede şi/sau să difuzeze materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 
j)    să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor; prin excepţie de la această prevedere, este permisă utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs în situaţii de urgenţă sau dacă utilizarea lor poate contribui la optimizarea procesului instructiv-educativ și doar cu acordul cadrului didactic; 
k)    să înregistreze activitatea didactică; prin excepţie de la această prevedere, este permisă înregistrarea, doar cu acordul cadrului didactic, în cazul în care această activitate poate contribui la optimizarea procesului instructiv-educativ; 
l)    să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul unităţii de învăţământ; 
m)    să aibă comportamente jignitoare, de intimidare, discriminare şi atitudini ostentative şi provocatoare față de colegi sau față de personalul școlii; 
n)    să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ sau să lezeze în orice mod imaginea publică a acestora; 
o)    să provoace, să instige şi să participe la acte de violenţă în unitate şi în afara ei; 
p)    să părăsească incinta unităţii de învăţământ în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau a învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte; 
q)    să aibă o atitudine care constituie o ameninţare la adresa siguranţei celorlalţi elevi şi/sau a personalului unităţii de învăţământ.
r)    să frecventeze localurile publice în timpul programului școlar. Elevii care în timpul cursurilor sunt depistați în localuri publice vor fi sancționați conform ROFUIP, Art. 143 și în concordanță cu  prezentului regulament, prin hotărârea consiliului profesoral, la propunerea consiliului clasei. Nerespectarea tuuturor acestor interdicții atrage după sine aplicarea prevederilor ROFUIP, Art. 147-Art. 163 prevind modalitățile de sancționare a beneficiarilor primari ai educaṭiei în cazul săvârșirii unor fapte prin care se încalcă dispozițiile legale în vigoare, inclusiv regulamentele școlare.
Art. 135. -   (1) Elevii au obligaţia să poarte asupra lor carnetul de elev, să-l prezinte cadrelor didactice pentru consemnarea notelor, precum şi părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali, pentru informare în legătură cu situaţia lor şcolară.
(2) În Colegiul Național Decebal se organizează, permanent, pe durata desfăşurării cursurilor, serviciul pe clasă al elevilor. 
(3) Obligaţiile elevului care efectuează serviciul pe clasă  sunt:
a)    Asigură aerisirea sălii de clasă;
b)    Anunță absenții la fiecare oră;
c)    Aduce creta necesară orelor de curs și asigură apa curată și bureții/lavetele necesare ștergerii tablei;
d)    Se ocupă de ștergerea tablei pentru folosirea optimă a acesteia;
Art. 136. -   Elevii din Colegiul Național Decebal   au obligaţia de a utiliza cu grijă manualele şcolare primite gratuit şi de a le restitui în stare bună la sfârşitul anului şcolar.  În caz contrar, elevii sunt sancționați în concordanță cu Art. 143 și cu Art. 162, alin. (3) ale ROFUIP.


Secţiunea 3

ecompense şi sancţiuni ale beneficiarilor primari ai educaţiei 

Art. 137. -   Elevii care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară şi se disting prin comportament exemplar pot primi următoarele recompense: 
a)    evidenţiere în faţa colegilor clasei; 
b)    evidenţiere, de către director, în faţa colegilor de şcoală sau în faţa consiliului profesoral; 
c)    comunicare verbală sau scrisă adresată părinţilor, în care se menţionează faptele deosebite pentru care elevul este evidenţiat; 
d)    burse de merit, de studiu, şi de performanţă; 
e)    alte stimulente materiale acordate din veniturile proprii ale unităţii de învăţământ, ori de agenţi economici sau de sponsori; 
f)    premii, diplome, medalii; 
g)    recomandare pentru trimiterea, cu prioritate, în excursii sau în tabere de profil din ţară şi din străinătate; 
h)    premiul de onoare al unităţii de învăţământ.
i)    premiul Magna cum laude.
j)    premiul Suma cum laude.
Art. 138. -   Performanţa elevilor la olimpiadele şi concursurile pe discipline, la olimpiadele sau concursurile de creaţie tehnico-ştiinţifică şi artistică şi la olimpiadele şi concursurile sportive se recompensează financiar, în conformitate cu reglementările stabilite de Ministerul Educaţiei Naţionale. 
Art. 139. -   (1) La sfârşitul anului şcolar, beneficiarii primari ai educaţiei pot fi premiaţi prin acordarea de diplome pentru activitatea desfăşurată şi/sau rezultatele obţinute. 
(2) Acordarea premiilor se face la nivelul Colegiului Național Decebal, la propunerea învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar, a profesorului diriginte, a consiliului clasei sau a directorului şcolii. 
(3) Diplomele se pot acorda: 
a)    pentru rezultate deosebite la învăţătură, sau pe discipline de studiu, potrivit consiliului profesoral al unităţii; numărul diplomelor pe care un elev le poate primi nu este limitat; elevii care primesc diplome pe discipline de studiu sunt selectaţi numai dintre aceia care au obţinut media 10 anuală sau calificativul "Foarte bine" la disciplina respectivă; 
b)    pentru alte tipuri de performanţe: pentru purtare, pentru o relaţionare corespunzătoare cu colegii, pentru alte tipuri de activităţi sau preocupări care merită să fie apreciate. 
(4) Elevii din învăţământul gimnazial și  liceal din Colegiul Național Decebal  pot obţine premii dacă: 
a)    au obţinut primele trei medii generale pe clasă şi acestea nu au valori mai mici de 9.00; pentru următoarele trei medii se pot acorda menţiuni; 
b)    s-au distins la una sau la mai multe discipline de studiu; 
c)    au obţinut performanţe la concursuri, festivaluri, expoziţii şi la alte activităţi extraşcolare desfăşurate la nivel local, judeţean, naţional sau internaţional; 
d)    s-au remarcat prin fapte de înaltă ţinută morală şi civică; 
e)    au înregistrat, la nivelul clasei, cea mai bună frecvenţă pe parcursul anului şcolar. 
(5) Pot fi acordate premii şi pentru alte situaţii stabilite de consiliul profesoral sau consiliul de administraṭie al ṣcolii.  
Art. 140. - Colegiul Național Decebal poate stimula activităţile de performanţă înaltă ale copiilor/elevilor la nivel local, naţional şi internaţional, prin alocarea unor premii, burse, din partea consiliului reprezentativ al părinţilor, a agenţilor economici, a fundaţiilor ştiinţifice şi culturale, a comunităţii locale etc.
Art. 141. - (1) Elevii din Colegiul Național Decebal care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv regulamentele şcolare, vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora. 
(2) Sancţiunile care se pot aplica sunt următoarele: 
a)    observaţia 
b)    avertismentul 
c)    mustrarea scrisă; 
d)    retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit/ bani de liceu; 
e)    eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile; 
f)    mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeaşi unitate de învăţământ sau la o altă unitate de învăţământ; 
g)    preavizul de exmatriculare; 
h)    exmatricularea. 
(3) Cu excepţia observaţiei şi a avertismentului, toate sancţiunile aplicate elevilor sunt comunicate, în scris, părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali şi elevului major. 
Art. 142. -   (1) Observaţia constă în atenţionarea elevului, cu privire la încălcarea regulamentelor în vigoare, ori a normelor de comportament acceptate şi consilierea acestuia astfel încât să dovedească, ulterior, un comportament corespunzător. Elevului i se va atrage totodată atenţia că, în situaţia în care nu îşi schimbă comportamentul, i se va aplica o sancţiune mai severă. 
(2) Sancţiunea se aplică de către învăţător/institutor/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte. 
Art. 143. -   (1) Avertismentul în faţa clasei şi/sau în faţa consiliului clasei/consiliului profesoral constă în atenţionarea elevului şi sfătuirea acestuia să se poarte în aşa fel încât să dea dovadă că a  înţeles fapta comisă, atrăgându-i-se totodată atenţia că, dacă nu îşi schimbă comportamentul, i se va aplica o sancţiune mai severă. 
(2) Sancţiunea se aplică de către învăţător/institutor/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte. 
Art. 144. - (1) Mustrarea scrisă constă în atenţionarea elevului, în scris, de către învăţător/institutor/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte, cu indicarea faptelor care au determinat aplicarea sancţiunii. 
(2)  Sancţiunea se stabileşte de către consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei. 
(3) Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului clasei şi într-un raport care va fi prezentat consiliului profesoral de către învăţător/institutor/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte, la sfârşitul semestrului în care a fost aplicată. 
(4) Mustrarea scrisă este redactată de învăţător/institutor/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte, este semnată de acesta şi de către director, este înregistrată în registrul de intrări-ieşiri al unităţii de învăţământ; documentul va fi înmânat părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali, personal, de către diriginţi sub semnătură sau transmis prin poştă, cu confirmare de primire. 
(5) Sancţiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul sub care a fost înregistrată în registrul de intrări-ieşiri al unităţii. 
(6) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare, respectiv diminuarea calificativului, în învăţământul primar. 
Art. 145. -   (1) Retragerea temporară sau definitivă a bursei se aplică de către director, la propunerea consiliului clasei, aprobată prin hotărârea consiliului profesoral. 
(2) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare, respectiv diminuarea calificativului, în învăţământul primar, aprobată de consiliul profesoral al unităţii de învăţământ. 
Art. 146. -   (1) Eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile constă în înlocuirea activităţii obişnuite a elevului, pentru perioada aplicării sancţiunii, cu un alt tip de activitate desfăşurată, de regulă, în cadrul unităţii de învăţământ, în sala de lectură, în biblioteca şcolii etc. Activitatea pe care o
desfăşoară elevul este stabilită de către director, la propunerea consiliului clasei şi se realizează în conformitate cu prevederile ROFUIP.   Sancţiunea este însoţită de obligaţia desfăşurării de activităţi în folosul comunităţii şcolare. Activităţile desfăşurate trebuie să fie adecvate vârstei şi să nu pună în pericol sănătatea şi integritatea fizică şi psihică a elevului sancţionat. 
(2) Dacă elevul refuză să participe la aceste activităţi, absenţele sunt considerate nemotivate şi se consemnează în catalogul clasei. 
(3) Sancţiunea se consemnează în catalogul clasei, precizându-se numărul şi data documentului, precum şi în raportul consiliului clasei la sfârşitul semestrului. 
(4) Această sancţiune nu se aplică elevilor de la învăţământul primar. 
(5) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare, aprobată de consiliul profesoral al unităţii de învăţământ. 
Art. 147. -   (1) Mutarea disciplinară la o clasă paralelă, în aceeaşi unitate de învăţământ sau la o altă unitate de învăţământ, se propune de către consiliul clasei, se aprobă de către consiliul profesoral şi se aplică prin înmânarea, în scris şi sub semnătură, a sancţiunii, de către învăţător/institutor/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte/director, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal al elevului minor sau elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani. 
(2) Sancţiunea se consemnează în catalogul clasei şi în registrul matricol. 
(3) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare, aprobată de consiliul profesoral al unităţii de învăţământ la care finalizează cursurile semestrului din anul şcolar respectiv. 
(4) Sancţiunea nu se aplică în învăţământul primar. 
Art. 148. -   (1) Preavizul de exmatriculare se întocmeşte de către profesorul diriginte, pentru elevii care absentează nejustificat 20 de ore la diferite discipline de studiu sau 15% din totalul orelor de la o singură disciplină/modul, cumulate pe un an şcolar, se semnează de către acesta şi de director şi se înmânează şi sub semnătură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal sau elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani. 
(2)   Sancţiunea nu se aplică elevilor din învăţământul obligatoriu. 
(3) Sancţiunea se consemnează în registrul de evidenţă a elevilor şi în catalogul clasei şi se menţionează în raportul consiliului clasei la sfârşit de semestru sau de an şcolar. 
(4) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare, aprobată de consiliul profesoral al unităţii de învăţământ. 
Art. 149. -   (1) Exmatricularea constă în eliminarea elevului din unitatea de învăţământ în care acesta a fost înscris, până la sfârşitul anului şcolar. 

(2) Exmatricularea poate fi: 
a)    exmatriculare cu drept de reînscriere, în anul următor, în aceeaşi unitate de învăţământ şi în acelaşi an de studiu; 
b)    exmatriculare fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ; 
c)    exmatriculare din toate unităţile de învăţământ, fără drept de reînscriere, pentru o perioadă de timp. 
(3) Sancţiunea nu se aplică elevilor din învăţământul obligatoriu. 
Art. 150. -   (1) Exmatricularea cu drept de reînscriere în anul următor în aceeaşi unitate de învăţământ şi în acelaşi an de studiu, se aplică elevilor din ciclul superior al liceului, pentru abateri grave, prevăzute de prezentul ROFUIP sau apreciate ca atare de către consiliul profesoral al unităţii de învăţământ . 
(2) Sancţiunea se aplică şi pentru un număr de cel puţin 40 de absenţe nejustificate din totalul orelor de studiu sau cel puţin 30% din totalul orelor la o singură disciplină de studiu, cumulate pe un an şcolar. 
(3) Sancţiunea se aprobă în consiliul profesoral la propunerea consiliului clasei. Dacă abaterea constă în absenţe nemotivate, sancţiunea exmatriculării se poate aplica numai dacă, anterior, a fost aplicată sancţiunea preavizului de exmatriculare. 
(4) Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în catalogul clasei, în registrul de evidenţă a elevilor şi în registrul matricol. 
(5) Sancţiunea se comunică, de către directorul unităţii de învăţământ, în scris şi sub semnătură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal sau chiar elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani.
(6) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare, aprobată de consiliul profesoral al unităţii de învăţământ. 
Art. 151. -   (1) Exmatricularea fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ se aplică elevilor din ciclul superior al liceului, pentru abateri deosebit de grave, apreciate ca atare de către consiliul profesoral. 
(2) Aplicarea sancţiunii se aprobă de către consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei. 
(3) Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în catalogul clasei, în registrul de evidenţă a elevilor şi în registrul matricol. 
(4) Sancţiunea se comunică de către director, în scris şi sub semnătură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal şi chiar elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani. 
(5) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare, aprobată de consiliul profesoral al unităţii de învăţământ. 
Art. 152. -   (1) Exmatricularea din toate unităţile de învăţământ, fără drept de reînscriere pentru o perioadă de 3-5 ani, se aplică elevilor din ciclul superior al liceului, pentru abateri deosebit de grave, apreciate ca atare de către consiliul profesoral. 
(2) Sancţiunea se aplică prin ordin al ministrului educației naţionale, prin care se stabileşte şi durata pentru care se aplică această sancţiune. În acest sens, directorul unităţii de învăţământ transmite Ministerului Educaţiei Naţionale, propunerea motivată a consiliului profesoral privind aplicarea acestei sancţiuni, împreună cu actele sau orice alte probe din care să rezulte abaterile deosebit de grave săvârşite de elevul propus spre sancţionare. 
(3) Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în catalogul clasei şi în registrul matricol. 
(4) Sancţiunea se comunică, de către Ministerul Educaţiei Naţionale, în scris şi sub semnătură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal şi elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani. 
Art. 153. -   (1) Măsura complementară privind scăderea notei la purtare asociată uneia dintre sancţiunile menţionate la articolele 150-152 se poate anula dacă elevul sancţionat dovedeşte un comportament ireproşabil, până la încheierea semestrului/anului şcolar. 
(2) Anularea, în condiţiile stabilite la alin. (1), a măsurii privind scăderea notei la purtare, se aprobă de autoritatea care a aplicat sancţiunea. 
Art. 154. -   (1) Pentru elevii din învăţământul secundar, la fiecare 10 absenţe nejustificate pe semestru din totalul orelor de studiu sau la 10% absenţe nejustificate din numărul de ore pe semestru la o disciplină/modul, nota la purtare se scade cu câte un punct. 
Art. 155. -   (1)  Elevii care se fac vinovaţi de sustragerea/deteriorarea/distrugerea bunurilor unităţii de învăţământ sunt obligaţi, personal sau prin părinţii, tutorii sau susţinătorii legali să acopere, în temeiul răspunderii civile delictuale pentru fapta proprie sau al răspunderii pentru fapta minorului, toate cheltuielile ocazionate de lucrările necesare reparaţiilor sau, după caz, să restituie bunurile sau să suporte toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate/sustrase.
(2) În cazul în care vinovatul nu se cunoaşte, răspunderea materială devine colectivă, revenind întregii clase/claselor.
(3) În cazul deteriorării/distrugerii/pierderii manualelor şcolare primite gratuit sau a cӑrṭilor ȋmprumutate de la biblioteca şcolarӑ/CDI, elevii vinovaţi înlocuiesc manualul cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei de ȋnvӑtӑmȃnt, anului de studiu şi tipului de manual. În caz contrar, elevii vor achita de cinci ori contravaloarea manualelor respective. 
(4) Pentru faptele prevăzute la alin. (1) şi (3), elevii pot fi sancţionaţi, în conformitate cu dispoziţiile Art. 147 din ROFUIP. 
Art. 156. -   (1) Contestarea sancţiunilor prevăzute la Art. 147, cu excepţia exmatriculării din toate unităţile de învăţământ, se adresează, de către părinte, tutore sau susţinător legal/elevul major, în scris, consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, în termen de 5 zile calendaristice de la comunicarea sancţiunii. Exmatricularea din toate unităţile de învăţământ poate fi contestată, în scris, la Ministerul Educaţiei Naţionale, în termen de 5 zile calendaristice de la comunicarea sancţiunii. 
(2) Contestaţia se soluţionează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia. Hotărârea de soluţionare a contestaţiei este definitivă şi poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ competentă. 
(3) Contestaţia prevăzută la alin. (2) reprezintă procedura prealabilă reglementată de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

Capitolul 3
Consiliul elevilor 

Art. 157. -   (1) Fiecare clasă de gimnaziu și liceu din cadrul Colegiului Național “Decebal” Deva îşi va alege reprezentantul în consiliul elevilor, o dată pe an, la începutul primului semestru. Votul este secret, iar elevii vor fi singurii responsabili de alegerea reprezentantului lor. Profesorii nu au drept de vot şi nici nu li se permite influenţarea deciziei elevilor. 
(2) În Colegiul Național Decebal   se constituie consiliul elevilor, format din reprezentanţii elevilor de la fiecare clasă. 
Art. 158. -   (1) Consiliul elevilor este structură consultativă şi partener al Colegiului Național Decebal   şi reprezintă interesele elevilor din învăţământul preuniversitar la nivelul unităţii de învăţământ.
(2) Prin consiliul elevilor, elevii îşi exprimă opinia în legătură cu problemele care îi afectează în mod direct. 
(3) Consiliul elevilor funcţionează în baza unui regulament propriu, adaptat la specificul şi nevoile şcolii, elaborat pe baza regulamentului-cadru stabilit de Consiliul Naţional al Elevilor. 
(4) Consiliul profesoral al Colegiului Național Decebal Deva desemnează un cadru didactic care va stabili legătura între corpul profesoral şi consiliul elevilor. 
(5) Conducerea Colegiului Național Decebal   sprijină activitatea Consiliului elevilor, prin punerea la dispoziţie a logisticii necesare desfăşurării activităţii acestuia şi a unui spaţiu pentru întrunirea Biroului Executiv şi Adunării Generale a respectivului Consiliu al elevilor. Fondurile pentru logistică şi altele asemenea se asigură din finanţarea suplimentară. 
Art. 159. -   Consiliul elevilor are următoarele atribuţii: 
a)    reprezintă interesele elevilor şi transmite consiliului de administraţie, directorului/directorului adjunct şi consiliului profesoral punctul de vedere al elevilor referitor la problemele de interes pentru aceştia; 
b)    apără drepturile elevilor la nivelul Colegiului Național Decebal   şi sesizează încălcarea lor; 
c)    se autosesizează cu privire la problemele cu care se confruntă elevii, informând conducerea unităţii de învăţământ despre acestea şi propunând soluţii; 
d)    sprijină comunicarea între elevi şi cadre didactice; 
e)    dezbate propunerile elevilor din şcoală şi elaborează proiecte; 
f)    poate iniţia activităţi extraşcolare, serbări, evenimente culturale, concursuri, excursii; 
g)    poate organiza acţiuni de strângere de fonduri pentru copiii cu nevoi speciale, pe probleme de mediu şi altele asemenea; 
h)    sprijină proiectele şi programele educative în care este implicată unitatea de învăţământ; 
i)    propune modalităţi pentru a motiva elevii să se implice în activităţi extraşcolare; 
j)    dezbate proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare al Colegiului Național Decebal   se implică în asigurarea respectării Regulamentului de organizare şi funcţionare al colegiului; 
k)    organizează alegeri pentru funcţiile de preşedinte, vicepreşedinte, secretar, la termen sau în cazul în care aceştia nu îşi îndeplinesc atribuţiile. 
Art. 160. -   (1) Forul decizional al Consiliului elevilor din Colegiul Național Decebal este Adunarea generală. 
(2) Adunarea generală a Consiliului elevilor din Colegiului Național Decebal este formată din reprezentanţii claselor şi se întruneşte cel puţin o dată pe lună.
(3) Consiliul elevilor din unitatea de învăţământ are următoarea structură: 
a)    Preşedinte; 
b)    Vicepreşedinte/vicepreşedinţi, în funcţie de numărul de elevi din şcoală; 
c)    Secretar; 
d)    Membri: reprezentanţii claselor. 
(4) Preşedintele, vicepreşedintele/vicepreşedinţii şi secretarul formează Biroul Executiv. 
Art. 161. -   (1) Consiliul elevilor îşi alege, prin vot, preşedintele, elev din învăţământul liceal.
(2) Preşedintele Consiliului elevilor participă, cu statut de observator, la şedinţele consiliului de administraţie al colegiului, la care se discută aspecte privind elevii, la invitaţia scrisă a directorului unităţii de învăţământ. În funcţie de tematica anunţată, preşedintele Consiliul elevilor poate desemna alt reprezentant al elevilor ca participant la anumite şedinţe ale consiliul de administraţie. Preşedintele Consiliului elevilor, elev din învăţământul liceal, activează în Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii. 
(3) Preşedintele Consiliului elevilor din unitatea de învăţământ are următoarele atribuţii: 
a)    colaborează cu responsabilii departamentelor Consiliului elevilor; 
b)    este membru în structura superioară de organizare a elevilor, Consiliul judeţean al elevilor;
c)    conduce întrunirile Consiliului elevilor din Colegiul Național Decebal ; 
d)    este purtătorul de cuvânt al Consiliului elevilor din Colegiul Național Decebal; 
e)    asigură desfăşurarea discuţiilor într-un spirit de corectitudine, precum şi respectarea ordinii şi
a libertăţii de exprimare; 
f)    are obligaţia de a aduce la cunoştinţa consiliului de administraţie al colegiului, problemele discutate în cadrul şedinţelor Consiliului elevilor; 
g)    propune excluderea unui membru, în cadrul Biroului Executiv şi a Adunării Generale, dacă acesta nu îşi respectă atribuţiile sau nu respectă regulamentul de funcţionare al consiliului elevilor. 
(4) Mandatul preşedintelui Consiliului elevilor este de maximum 2 ani.
Art. 162. -   (1) Vicepreşedintele Consiliului elevilor din Colegiul Național Decebal  Deva are următoarele atribuţii: 
a)    monitorizează activitatea departamentelor consiliului; 
b)    preia atribuţiile şi responsabilităţile preşedintelui în absenţa motivată a acestuia; 
c)    elaborează programul de activităţi al consiliului elevilor. 
(2) Mandatul vicepreşedintelui Consiliului şcolar al elevilor este de maximum 2 ani. 
(3) În Colegiul Național Decebal există şi clase cu predare în limba maternă germană  și prin urmare, în Consiliul elevilor este cooptat, în funcţia de vicepreşedinte, un reprezentant al claselor cu predare în limba germană.
Art. 163. -   (1) Secretarul Consiliului elevilor din Colegiul Național Decebal are următoarele atribuţii: 
a)    întocmeşte procesul-verbal al întrunirilor Consiliului elevilor din unitatea de învăţământ; 
b)    notează toate propunerile avansate de Consiliul elevilor. 
(2) Mandatul secretarului Consiliului elevilor este de maximum 2 ani. 
Art. 164. -   Întrunirile Consiliului elevilor din Colegiul Național Decebal se vor desfăşura de câte ori este cazul, fiind prezidate de preşedinte/un vicepreşedinte. 
Art. 165. -   Consiliul elevilor din Colegiul Național Decebal are în componenţă departamentele prevăzute în propriul regulament. 

Art. 166. -   (1) Fiecare membru al Consiliului elevilor poate face parte din cel mult 2 departamente. 
(2) Fiecare departament are un responsabil. 
(3) Mandatul responsabilului de departament este de maximum 2 ani. 
(4) Membrii departamentelor se întâlnesc o dată pe lună sau de câte ori este necesar.
(5) Membrii unui departament vor fi înştiinţaţi despre data, ora şi locul şedinţei de către responsabilul departamentului. 
Art. 167. -   (1) Membrii trebuie să respecte regulile adoptate de către Consiliul elevilor şi să asigure, în rândul elevilor, aplicarea hotărârilor luate. 
(2) Prezenţa membrilor la activităţile Consiliului elevilor este obligatorie. Membrii Consiliului elevilor din Colegiul Național Decebal care înregistrează trei absenţe nemotivate consecutive vor fi înlocuiţi din aceste funcţii. 
(3) Membrii Consiliului elevilor au datoria de a prezenta consiliului de administraţie, respectiv consiliului profesoral, problemele specifice procesului instructiv - educativ cu care se confruntă colectivele de elevi. 
(4) Tematica discuţiilor va avea ca obiectiv eficientizarea derulării procesului instructiv - educativ, îmbunătăţirea condiţiilor de studiu ale elevilor şi organizarea unor activităţi cu caracter extraşcolar de larg interes pentru elevi, activităţi care sunt, ca desfăşurare, de competenţa Colegiului Național Decebal Deva. 
(5) Consiliul de administraţie al Colegiului Național Decebal va aviza proiectele propuse de preşedintele Consiliului elevilor, dacă acestea nu contravin normelor legale în vigoare. 
(6) Elevii care au obţinut în anul şcolar anterior o notă la purtare sub 9 nu pot fi aleşi ca reprezentanţi în Consiliul elevilor. 
(7) Fiecare membru al Consiliului elevilor are dreptul de a vota prin Da sau Nu sau de a se abţine de la vot. Votul poate fi secret sau deschis, în funcţie de hotărârea Consiliului elevilor. 
Art. 168. -   Structurile asociative ale elevilor sunt: 
a)    Consiliul Judeţean al Elevilor; 
b)    Consiliul Regional al Elevilor; 
c)    Consiliul Naţional al Elevilor. 
Art. 169. -   (1) Consiliul Naţional al Elevilor reprezintă interesele elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, particular şi confesional autorizat/acreditat din România la nivel naţional şi este format din 43 de membri. 
(2) Consiliul Naţional al Elevilor este structură consultativă şi partener al Ministerului Educaţiei Naţionale. Consiliile judeţene/al municipiului Bucureşti ale elevilor reprezintă structuri consultative şi sunt parteneri ai inspectoratelor şcolare. Capitolul 4
Activitatea educativă extraşcolară 

   Art. 170. -   Activitatea educativă extraşcolară din Colegiul Național Decebal este concepută ca mediu de dezvoltare personală, ca modalitate de formare şi întărire a culturii organizaţionale a unităţii de învăţământ şi ca mijloc de îmbunătăţire a motivaţiei, frecvenţei şi performanţei şcolare, precum şi de remediere a unor probleme comportamentale ale elevilor. 
Art. 171. -   (1) Activitatea educativă extraşcolară din unităţile de învăţământ se desfăşoară în afara orelor de curs. 
(2) Activitatea educativă extraşcolară din unităţile de învăţământ se poate desfăşura fie în incinta unităţii de învăţământ, fie în afara acesteia, în palate şi cluburi ale copiilor, în cluburi sportive şcolare, în baze sportive şi de agrement, în spaţii educaţionale, culturale, sportive, turistice, de divertisment. 
Art. 172. -   (1) Activităţile educative extraşcolare desfăşurate în Colegiul Național Decebal pot fi: culturale, civice, artistice, tehnice, aplicative, ştiinţifice, sportive, turistice, de educaţie rutieră, antreprenoriale, pentru protecţie civilă, de educaţie pentru sănătate şi de voluntariat. 


(2) Activităţile educative extraşcolare pot consta în: proiecte şi programe educative, concursuri, festivaluri, expoziţii, campanii, schimburi culturale, excursii, serbări, expediţii, şcoli, tabere şi caravane tematice, dezbateri, sesiuni de formare, simpozioane, vizite de studiu, vizite, ateliere deschise etc. 
(3) Activitatea educativă poate fi proiectată atât la nivelul fiecărei grupe/ clase de preşcolari/elevi, de către educatoare/învăţător/institutor/ profesorul pentru învăţământul preşcolar/primar/profesorul diriginte, cât şi la nivelul unităţii de învăţământ, de către coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare.
(4) Activităţile educative extraşcolare sunt stabilite în consiliul profesoral al Colegiul Național Decebal, împreună cu consiliul elevilor, în urma unui studiu de impact, în conformitate cu opţiunile elevilor şi ale părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali, precum şi cu resursele de care dispune unitatea de învăţământ. 
(5) Pentru organizarea activităţilor extraşcolare sub forma excursiilor, taberelor, expediţiilor şi a altor activităţi de timp liber care necesită deplasarea din localitate de domiciliu, trebuie să se respecte prevederile stabilite prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, concretizate în procedura elaborată de Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara . 
(6) Calendarul activităţilor educative extraşcolare este aprobat de consiliul de administraţie al Colegiului Național Decebal . 
Art. 173. -   Evaluarea activităţii educative extraşcolare la nivelul unităţii de învăţământ se centrează pe: 
a)    gradul de dezvoltare şi diversificare a setului de competenţe cheie; 
b)    gradul de responsabilizarea şi integrare socială; 
c)    adoptarea unei culturi organizaţionale demne şi decente; 
d)    gradul de formare a mentalităţii specifice învăţării pe tot parcursul vieţii. 
Art. 174. -   (1) Evaluarea activităţii educative extraşcolare la nivelul Colegiului Național Decebal este realizată, anual, de către coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare. 
(2) Raportul anual privind activitatea educativă extraşcolară derulată la nivelul Colegiului Național Decebal este prezentat şi dezbătut în consiliul profesoral şi aprobat în consiliul de administraţie. 
(3) Raportul anual privind activitatea educativă extraşcolară derulată la nivelul Colegiului Național Decebal este inclus în raportul anual privind calitatea educaţiei în unitatea de învățământ. 
Art. 175. -   Evaluarea activităţii educative extraşcolare derulate la nivelul Colegiului Național Decebal este parte a evaluării instituţionale a unităţii de învăţământ. 

Capitolul 5
Evaluarea beneficiarilor primari ai educaţiei 

Secţiunea 1
Evaluarea rezultatelor învăţării. Încheierea situaţiei şcolare 

Art. 176. -   Evaluarea are drept scop orientarea şi optimizarea învăţării. 
Art. 177. -   (1) Conform legii, evaluările se realizează, la nivel de disciplină, domeniu de studiu sau modul de pregătire. 
(2) Evaluarea se centrează pe competenţe, oferă feed-back real elevilor şi stă la baza planurilor individuale de învăţare. 
Art. 178. -   (1) Evaluarea rezultatelor la învăţătură se realizează în mod ritmic, conform legii.
(2) Fiecare semestru cuprinde şi perioade de consolidare şi de evaluare a competenţelor dobândite de beneficiarii primari ai educaţiei. În aceste perioade se urmăreşte: 
a)    ameliorarea rezultatelor procesului de predare-învăţare; 
b)    fixarea şi sistematizarea cunoştinţelor; 
c)    stimularea antepreşcolarilor/preşcolarilor/elevilor cu ritm lent de învăţare sau cu alte dificultăţi în dobândirea cunoştinţelor, deprinderilor şi în formarea şi dezvoltarea atitudinilor; 
d)    stimularea pregătirii antepreşcolarilor/preşcolarilor/elevilor capabili de performanţă înaltă. 
(3) La sfârşitul clasei pregătitoare, evaluarea dezvoltării fizice, socio-emoţionale, cognitive, a limbajului şi a comunicării precum şi a dezvoltării capacităţilor şi atitudinilor faţă de învăţare ale copilului, realizată pe parcursul întregului an şcolar, se finalizează prin completarea unui raport, de către cadrul didactic responsabil, în baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. 
Art. 179. - (1) Instrumentele de evaluare se stabilesc în funcţie de vârsta şi de particularităţile psihopedagogice ale beneficiarilor primari ai educaţiei şi de specificul fiecărei discipline. Acestea pot fi: 
a)    chestionări orale; 
b)    lucrări scrise; 
c)    experimente şi activităţi practice; 
d)    referate şi proiecte; 
e)    interviuri; 
f)    portofolii; 
g)    probe practice; 
h)    alte instrumente stabilite de catedrele/comisiile metodice şi aprobate de director sau elaborate de către Ministerul Educaţiei Naţionale/inspectoratele şcolare. 
(2) În învăţământul primar, la clasele I- a IV-a și în cel secundar, elevii vor avea la fiecare disciplină/modul, cu excepţia celor preponderent practice, cel puţin o evaluare prin lucrare scrisă pe semestru. 
Art. 180. -   Testele de evaluare, subiectele de examen de orice tip şi lucrările semestriale scrise (teze) se elaborează pe baza cerinţelor didactico-metodologice stabilite de programele şcolare, parte a Curriculumului naţional. 
Art. 181. -   (1) Rezultatele evaluării se exprimă, după caz, prin: 
a)    aprecieri descriptive privind dezvoltarea copilului - la nivelurile antepreşcolar, preşcolar şi clasa pregătitoare, 
b)    calificative - în clasele I-aIV-a, 
c)    note de la 10 la 1 în învăţământul secundar.
(2) Rezultatele evaluării se consemnează în catalog, cu cerneală albastră, sub forma: Calificativul/data  sau  Nota/data, cu excepţia celor de la nivelul preşcolar, care sunt trecute în caietul de observaţii şi ale celor de la clasa pregătitoare, care se trec în raportul anual de evaluare. 
Art. 182. -   (1) Pentru nivelurile antepreşcolar şi preşcolar, rezultatele evaluării se comunică şi se discută cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali. 
(2) Calificativele/notele acordate se comunică în mod obligatoriu elevilor, se trec în catalog şi în carnetul de elev de către cadrul didactic care le acordă.  La  Colegiul Național “Decebal” Deva toate notele obținute de elevii din învățământul gimnazial și liceal sunt înscrise și în catalogul electronic – Platforma NOTIS.
(3) În învăţământul primar cu predare în limba maternă germană, calificativele se pot comunica şi în limba germană de către cadrul didactic. 
(4) Numărul de calificative/note acordate semestrial fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu, exclusiv nota de la lucrarea scrisă semestrială (teză), după caz, trebuie să fie cel puţin egal cu numărul săptămânal de ore de curs prevăzut în planul de învăţământ. Fac excepţie disciplinele cu o oră de curs pe săptămână, la care numărul minim de calificative/note este de două. 
(5) Elevii aflaţi în situaţie de corigenţă vor avea cu cel puţin un calificativ/o notă în plus faţă de numărul de calificative/note prevăzute la alin. (4), ultimul calificativ/ultima notă fiind acordat, de regulă, în ultimele două săptămâni ale semestrului, cu condiţia ca acesta să fie prezent la ore. 
(6) Disciplinele, la care se susţin lucrări scrise semestriale (teze), precum şi perioadele de desfăşurare a acestora se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. 
(7) Notele la lucrările scrise semestriale (teze) se analizează cu elevii într-o oră special destinată acestui scop şi se trec în catalog. Lucrările scrise semestriale (tezele) se păstrează în şcoală până la sfârşitul anului şcolar. 
Art. 183. -   (1) La sfârşitul fiecărui semestru şi la încheierea anului şcolar, cadrele didactice au obligaţia să încheie situaţia şcolară a elevilor, în condiţiile ROFUIP și ale prezentului regulament intern. 
(2) La sfârşitul fiecărui semestru, învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte consultă consiliul clasei pentru acordarea mediei la purtare, prin care sunt evaluate frecvenţa şi comportarea elevului, respectarea de către acesta a reglementărilor adoptate de consiliul pedagogic ṣi consiliul de administratie al Colegiului Național Decebal. 
(3) La sfârşitul fiecărui semestru învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte consultă consiliul clasei pentru elaborarea aprecierii asupra situaţiei şcolare a fiecărui elev.  Sedinta consiliului clasei se desfășoară cu respectarea Art.52 al prezentului regulament.
Art. 184. -   (1) La fiecare disciplină de studiu media semestrială este calculată din numărul de note prevăzut de ROFUIP. 
(2) La disciplinele de studiu la care nu se susţine lucrarea scrisă semestrială (teza), media semestrială se obţine prin rotunjirea mediei aritmetice a notelor la cel mai apropiat număr întreg. La o diferenţă de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului. 
(3) Media la evaluarea periodică este media aritmetică a notelor înscrise în catalog, cu excepţia notei de la lucrarea scrisă semestrială (teza), medie calculată cu două zecimale exacte, fără rotunjire.
(4) La disciplinele de studiu la care se susţine lucrarea scrisă semestrială (teza) media semestrială se calculează astfel: "media semestriala = (3M+T)/4", unde "M" reprezintă media la evaluarea periodică, iar "T" reprezintă nota obţinută la lucrarea scrisă semestrială (teză). Nota astfel obţinută se rotunjeşte la cel mai apropiat număr întreg. La o diferenţă de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului. 
(5) Media anuală la fiecare disciplină este dată de media aritmetică a celor două medii semestriale, calculată cu două zecimale exacte, fără rotunjire. În cazul în care elevul a fost scutit medical, pe un semestru, la disciplina educaţie fizică şi sport, calificativul/media de pe semestrul în care elevul nu a fost scutit devine calificativul/media anuală. 
(6) Nota lucrării scrise semestriale (teză) şi mediile semestriale şi anuale se consemnează în catalog cu cerneală roşie. 
(7) Media anuală generală se calculează ca medie aritmetică, fără rotunjire, a mediilor anuale de la toate disciplinele şi de la purtare. Media generală, în cazul curriculumului organizat pe module, se calculează în conformitate cu reglementările legale în vigoare, media generală a unui modul fiind similară cu media generală a unei discipline. 
(8) La sfârșitul fiecărui semestru și la sfârșitul anului școlar, fiecare diriginte va încheia mediile la fiecare disciplină și media generală pentru fiecare elev atât în catalogul clasei cât și ȋn catalogul electronic pe platforma NOTIS. Situaṭia ṣcolarӑ a elevului pe platforma NOTIS trebuie sӑ coincidӑ cu situaṭia ṣcolarӑ a elevului ȋnscrisӑ ȋn catalog.
Art. 185. -   (1) La clasele I-IV se stabilesc calificative semestriale şi anuale la fiecare disciplină de studiu. 
(2) Pentru aceste clase calificativul semestrial pe disciplină/domeniu de studiu se stabileşte astfel: se aleg două calificative cu frecvenţa cea mai mare, acordate în timpul semestrului, după care, în
perioadele de recapitulare şi de consolidare a materiei, în urma aplicării unor probe de evaluare sumativă, cadrul didactic poate opta pentru unul dintre cele două calificative. 
(3) Pentru aceste clase, calificativul anual la fiecare disciplină/domeniul de studiu este dat de unul dintre calificativele semestriale stabilite de cadrul didactic în baza următoarelor criterii: 
a)    progresul său regresul performanţei elevului; 
b)    raportul efort-performanţă realizată; 
c)    creşterea sau descreşterea motivaţiei elevului; 
d)    realizarea unor sarcini din programul suplimentar de pregătire sau de recuperare, stabilite de cadrul didactic şi care au fost aduse la cunoştinţa părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal. 
Art. 186. -   (1) În învăţământul primar, calificativele semestriale şi anuale pe disciplină se consemnează în catalog de către învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul de specialitate. Calificativele la purtare se consemnează în catalog de către învăţători/institutori/profesorii pentru învăţământul primar. 
(2) În învăţământul secundar inferior şi secundar superior, mediile semestriale şi anuale pe disciplină se consemnează în catalog de către cadrul didactic care a predat disciplina. Mediile la purtare se consemnează în catalog de profesorii diriginţi ai claselor. 
Art. 187. -   (1) Elevii scutiţi de efort fizic au obligaţia de a fi prezenţi la orele de educaţie fizică şi sport. Acestor elevi nu li se acordă calificative/note şi nu li se încheie media la această disciplină în semestrul sau în anul în care sunt scutiţi medical. 
(2) Pentru elevii scutiţi medical, profesorul de educaţie fizică şi sport va consemna în catalog, la rubrica respectivă, "scutit medical în semestrul . . " sau "scutit medical în anul şcolar . . ", specificând
totodată documentul medical, numărul şi data eliberării acestuia. Documentul medical va fi ataşat la dosarul personal al elevului, aflat la secretariatul unităţii de învăţământ. 
(3) Elevii scutiţi medical, semestrial sau anual, nu sunt obligaţi să vină în echipament sportiv la orele de educaţie fizică şi sport, dar trebuie să aibă încălţăminte adecvată pentru sălile de sport. Absenţele la aceste ore se consemnează în catalog. 
(4) Pentru integrarea în colectiv a elevilor scutiţi medical, în timpul orei de educaţie fizică şi sport, cadrul didactic le poate atribui sarcini organizatorice: arbitraj, cronometrare, măsurare, supraveghere, înregistrarea unor elemente tehnice, ţinerea scorului etc. În funcţie de resursele unităţilor de învăţământ, elevii scutiţi medical pot beneficia, în timpul orelor se sport, de un program special de gimnastică medicală, potrivit afecţiunilor diagnosticate. 
Art. 188. -   Şcolarizarea elevilor sportivi din Colegiul Național Decebal nominalizaţi de federaţiile naţionale sportive pentru centrele naţionale olimpice/de excelenţă se realizează în unităţi de învăţământ, situate în apropierea acestor structuri sportive şi respectă dinamica selecţiei loturilor. Situaţia şcolară, înregistrată în perioadele în care elevii se pregătesc în aceste centre, se transmite secretariatului Colegiului Național Decebal. În cazul în care şcolarizarea se realizează în unităţi de învăţământ care nu pot asigura pregătirea elevilor la unele discipline de învăţământ, situaţia şcolară a acestor elevi se poate încheia, la disciplinele respective, la Colegiul Național Decebal , după întoarcerea acestora, conform prezentului regulament. 
Art. 189. -   (1) Elevii pot să nu frecventeze orele de religie. Situaţia şcolară anuală se încheie fără disciplina religie. 
(2) În mod similar se procedează şi pentru elevul căruia, din motive obiective, nu i s-au asigurat condiţiile necesare pentru frecventarea orelor la această disciplină. 
(3) Elevilor aflaţi în situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) li se vor asigura activităţi educaţionale alternative în cadrul unităţii de învăţământ, stabilite prin hotărârea Consiliului de administraţie. 
Art. 190. -   (1) Sunt declaraţi promovaţi elevii care, la sfârşitul anului şcolar, obţin la fiecare disciplină de studiu cel puţin media anuală 5,00/calificativul Suficient, iar la purtare, media anuală 6,00/calificativul Suficient. 
Art. 191. -   Sunt declaraţi amânaţi, semestrial sau anual, elevii cărora nu li se poate definitiva situaţia şcolară la una sau la mai multe discipline de studiu/module din următoarele motive: 
a)    au absentat, motivat şi nemotivat, la cel puţin 50% din numărul de ore de curs prevăzut într-un semestru la disciplinele/modulele respective. 
b)    au fost scutiţi de frecvenţă de către directorul unităţii de învăţământ în urma unor solicitări oficiale, pentru perioada participării la festivaluri şi concursuri profesionale, cultural-artistice şi sportive, interne şi internaţionale, cantonamente şi pregătire specializată; 
c)    au beneficiat de bursă de studiu în străinătate, recunoscută de Ministerul Educaţiei Naţionale; 
d)    au urmat studiile, pentru o perioadă determinată de timp, în alte ţări; 
e)    nu au un număr suficient de calificative/note, necesar pentru încheierea mediei/mediilor sau nu au calificativele/mediile semestriale ori anuale la disciplinele/modulele respective, consemnate în catalog de către cadrul didactic, din alte motive decât cele de mai sus.
Art. 192. -   (1) Elevii declaraţi amânaţi pe semestrul I îşi vor încheia situaţia şcolară în primele 4 săptămâni de la revenirea la şcoală. 
(2) Încheierea situaţiei şcolare a elevilor prevăzuţi la alin. (1) se face pe baza calificativelor/notelor consemnate în rubrica semestrului I, datate la momentul evaluării. 
(3) Încheierea situaţiei şcolare a elevilor amânaţi pe semestrul al doilea, a celor declaraţi amânaţi pe semestrul I şi care nu şi-au încheiat situaţia şcolară conform prevederilor alin. (1) şi (2) sau amânaţi anual se face într-o perioadă stabilită de conducerea unităţii de învăţământ, înaintea sesiunii de corigenţe. Elevii amânaţi, care nu promovează la una sau două discipline/module de studiu în sesiunea de examene de încheiere a situaţiei şcolare a elevilor amânaţi, se pot prezenta la sesiunea de examene de corigenţe. 
Art. 193. -   (1) Sunt declaraţi corigenţi elevii care obţin calificative Insuficient/medii anuale sub 5,00 la cel mult două discipline de studiu, precum şi elevii amânaţi care nu promovează examenul de încheiere a situaţiei şcolare, la cel mult două discipline de studiu. 
(3) Pentru elevii corigenţi, se organizează anual o singură sesiune de examene de corigenţă, într-o perioadă stabilită de Ministerul Educaţiei Naţionale. 

Art. 194. -   (1) Sunt declaraţi repetenţi: 
a)    elevii care au obţinut calificativul Insuficient/medii anuale sub 5,00 la mai mult de două discipline de învăţământ care se finalizează la sfârşitul anului şcolar. Prevederile se aplică şi elevilor care nu au promovat, la mai mult de două module, la examenele de corigenţă în sesiunea specială, organizată în conformitate cu Art. 201, alin. 4. 
b)    elevii care au obţinut la purtare calificativul anual Insuficient/media anuală mai mică de 6,00; 
c)    elevii corigenţi care nu se prezintă la sesiunea de examen de corigenţă dar care nu promovează examenul la toate disciplinele/modulele la care se află în situaţie de corigenţă; 
d)    elevii amânaţi care nu se prezintă la sesiunea de încheiere a situaţiei şcolare la cel puţin o disciplină; 
e)    elevii exmatriculaţi, cu drept de reînscriere; acestora li se înscrie în documentele şcolare Repetent prin exmatriculare, cu drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ sau în altă unitate de învăţământ, respectiv fără drept de înscriere în nicio unitate de învăţământ pentru o perioadă de 3 ani. 
(2) La sfârşitul clasei pregătitoare elevii nu pot fi lăsaţi repetenţi. Elevii care, pe parcursul clasei pregătitoare, au manifestat dificultăţi de învăţare, menţionate în raportul de evaluare a dezvoltării fizice, socio-emoţionale, cognitive, a limbajului şi a comunicării, precum şi a dezvoltării capacităţilor şi atitudinilor faţă de învăţare, la finalul clasei pregătitoare, vor rămâne în colectivele în care au învăţat şi vor intra, pe parcursul anului şcolar următor într-un program de remediere/recuperare şcolară, realizat de învăţător/institutor/profesorul pentru învăţământul primar, împreună cu un specialist de la
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională. 
(3) La sfârşitul clasei întâi elevii nu pot fi lăsaţi repetenţi. Elevii care, la încheierea clasei întâi, au manifestat dificultăţi de învăţare, menţionate în raportul de evaluare a dezvoltării fizice, socio- emoţionale, cognitive, a limbajului şi a comunicării, precum şi a dezvoltării capacităţilor şi atitudinilor faţă de învăţare, vor rămâne în colectivele în care au învăţat şi vor intra într-un program de remediere/recuperare şcolară, pe parcursul anului şcolar următor realizat de învăţător/institutor/profesorul pentru învăţământul primar, împreună cu un specialist de la Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională. 
Art. 195. -   (1) Elevii declaraţi repetenţi se pot înscrie în anul şcolar următor în clasa pe care o repetă, la aceeaşi unitate de învăţământ, inclusiv cu depăşirea numărului maxim de elevi la clasă prevăzut de lege, sau se pot transfera la altă unitate de învăţământ. 
(2) Pentru elevii din învăţământul secundar superior declaraţi repetenţi la sfârşitul primului an de studii, reînscrierea se poate face şi peste cifra de şcolarizare aprobată. 
(3) În ciclul superior al liceului, elevii se pot afla în situaţia de repetenţie de cel mult două ori. Anul de studiu se poate repeta o singură dată. 
(4) Continuarea studiilor de către elevii din ciclul superior al liceului care repetă a doua oară un an şcolar sau care se află în stare de repetenţie pentru a treia oară, se poate realiza în învăţământul cu frecvenţă redusă. În situaţia în care elevii din învăţământul secundar superior nu au împlinit 18 ani rămân în învăţământul cu frecvenţă zi/seral. 
Art. 196. -   (1) După încheierea sesiunii de corigenţă, elevii care nu au promovat la o singură disciplină de învăţământ au dreptul să solicite reexaminarea. Aceasta se acordă de către director, în cazuri justificate, o singură dată. 
(2) Cererea de reexaminare se depune la secretariatul unităţii de învăţământ, în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor examenului de corigenţă. 
(3) Reexaminarea se desfăşoară în termen de două zile de la data depunerii cererii, dar nu mai târziu de data începerii cursurilor noului an şcolar. 
(4) Comisia de reexaminare se numeşte de către director şi este formată din alte cadre didactice decât cele care au făcut examinarea. 
Art. 197. -   (1) Pentru elevii declaraţi corigenţi sau amânaţi pentru an şcolar, examinarea se face din toată materia studiată în anul şcolar, conform programei şcolare. 
(2) Pentru elevii amânaţi pentru un semestru, examinarea în vederea încheierii situaţiei, se face numai din materia acelui semestru. 
(3) Pentru elevii care susţin examene de diferenţă, examinarea se face din materia studiată în anul şcolar respectiv sau dintr-o parte a acesteia, în funcţie de situaţie. 
(4) Disciplinele de ȋnvaṭӑmȃnt la care se dau examene de diferenţă sunt cele prevăzute în trunchiul comun şi în curriculumul diferenţiat al specializării clasei la care se face transferul şi care nu au fost studiate de candidat. Se susţine examene separate pentru fiecare an de studiu. 
(5) În situaţia transferării elevului după semestrul I, secretarul şcolii înscrie în catalogul clasei la care se transferă candidatul numai mediile din primul semestru de la disciplinele pe care elevul le studiază la specializarea la care s-a transferat. Notele obţinute la examenele de diferenţe susţinute la disciplinele prevăzute în trunchiul comun şi în curriculum diferenţiat ale specializării profesionale a clasei la care se transferă şi care nu au fost studiate de candidat anterior transferului reprezintă mediile pe semestrul I la disciplinele/modulele respective. 
(6)  Nu se susţin examene de diferenţă pentru disciplinele din curriculumul la decizia şcolii. 
(7) În cazul elevilor transferaţi, aceştia preiau disciplinele opţionale ale clasei în care se transferă. În situaţia transferului elevului la începutul semestrului al II-lea sau în cursul acestuia, mediile semestriale obţinute la disciplinele opţionale ale clasei, la sfârşitul semestrului al II-lea, devin medii anuale pentru disciplina respectivă.
(8) În cazul transferului pe parcursul anului şcolar, părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului îşi asumă în scris responsabilitatea însuşirii de către elev a conţinutului programei şcolare parcurse până în momentul transferului, la disciplinele opţionale, la unitatea de învăţământ primitoare. 
(9) În situaţia menţionată la alin. (7), în foaia matricolă vor fi trecute şi disciplinele opţionale pe care le-a parcurs elevul la unitatea de învăţământ de la care se transferă, la care are situaţia şcolară încheiată pe primul semestru, cât şi pe cele ale clasei din unitatea de învăţământ la care se transferă. În acest caz, media semestrială la fiecare din aceste discipline opţionale devine medie anuală. 
(10) În cazul transferului elevilor corigenţi la cel mult două discipline, cu schimbarea profilului/specializării şi care nu vor mai studia la unitatea de învăţământ primitoare disciplinele respective, se vor susţine doar examenele de diferenţă. Prevederea se aplică şi în cazul elevilor declaraţi amânaţi. 
Art.198. -   (1) Obligaţia de a frecventa învăţământul obligatoriu la forma cu frecvenţă încetează la vârsta de 18 ani. Persoanele care nu şi-au finalizat învăţământul obligatoriu până la această vârstă şi care au depăşit cu mai mult de 3 ani vârsta clasei îşi pot continua studiile, la cerere, la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă. 
(2) Persoanele care au depăşit cu mai mult de patru ani vârsta clasei în care puteau fi înscrişi şi care nu au absolvit învăţământul primar până la vârsta de 14 ani, precum şi persoanele care au depăşit cu mai mult de patru ani vârsta clasei în care puteau fi înscrişi şi care nu şi-au finalizat învăţământul secundar inferior, gimnazial, pot continua studiile, la solicitarea acestora, şi în programul A doua şansă, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, la altӑ unitate de ȋnvӑṭӑmȃnt. 
Art. 199. -   (1) Elevii care au urmat cursurile într-o unitate de învăţământ din altă ţară pot dobândi calitatea de elev în România, la Colegiul Național Decebal Deva, numai după echivalarea, de către Ministerul Educaţiei Naţionale, a studiilor urmate în străinătate şi, după caz, după susţinerea examenelor de diferenţă stabilite în cadrul procedurii de echivalare. 
(2) Elevii menţionaţi la alin. (1) vor fi înscrişi ca audienţi până la finalizarea procedurii de echivalare, indiferent de momentul în care părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai acestora solicită şcolarizarea. 
(3) Activitatea elevilor audienţi va fi înregistrată în cataloage provizorii, toate menţiunile privind evaluările şi frecvenţa urmând a fi trecute în cataloagele claselor după încheierea recunoaşterii şi a echivalării studiilor parcurse în străinătate şi după promovarea eventualelor examene de diferenţă. 
(4) Alegerea nivelului clasei în care va fi înscris elevul ca audient se face de către o comisie formată din cadre didactice care predau la nivelul de studiu pentru care se solicită înscrierea, stabilită la nivelul unităţii de învăţământ, din care face parte directorul/directorul adjunct şi un psiholog/consilier şcolar. 
(5) Evaluarea situaţiei elevului şi decizia menţionată la alin. (4) vor ţine cont de: vârsta şi nivelul dezvoltării psiho-comportamentale a elevului, de recomandarea părinţilor, de nivelul obţinut în urma unei evaluări orale sumare, de perspectivele de evoluţie şcolară. 
(6) În cazul în care părinţii, tutorii sau susţinătorii legali nu sunt de acord cu recomandarea comisiei, privind nivelul clasei în care va fi înscris elevul audient, elevul va fi înscris la clasa pentru care optează părinţii, pe răspunderea acestora asumată prin semnătură. 
(7) Dosarul de echivalare va fi depus de către părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai elevului la unitatea de învăţământ la care este înscris elevul ca audient. Unitatea de învăţământ transmite dosarul către inspectoratul şcolar, în termen de cel mult 5 de zile de la înscrierea elevului ca audient. Dosarul este retransmis, în maximum 5 de zile, de către inspectoratul şcolar, către compartimentul de specialitate din Ministerul Educaţiei Naţionale. 
(8) În cazul în care părinţii, tutorii sau susţinătorii legali nu au depus dosarul în termen de 30 de zile de la înscrierea elevului ca audient, acesta va fi înscris în clasa următoare ultimei clase absolvite în România sau în clasa stabilită de comisia prevăzută la alin. (4). 
(9) În termen de maximum 15 zile de la primirea avizului favorabil al Ministerului Educaţiei Naţionale privind recunoaşterea şi echivalarea studiilor, elevul audient este înscris în catalogul clasei şi i se
transferă din catalogul provizoriu toate menţiunile cu privire la activitatea desfăşurată - note, absenţe etc. 
(10) În situaţia în care studiile făcute în străinătate nu au fost echivalate sau au fost echivalate parţial, iar între ultima clasă echivalată şi clasa în care este înscris elevul ca audient există una sau mai multe clase ce nu au fost parcurse/promovate/echivalate, comisia prevăzută la alin. (4) solicită inspectoratului şcolar, în scris, în termen de maximum 30 de zile, examinarea elevului în vederea încheierii situaţiei şcolare pentru anii neechivalaţi sau care nu au fost parcurşi ori promovaţi. 
(11) În contextul prevăzut la alin. (10) inspectoratul şcolar constituie o comisie de evaluare formată din cadre didactice şi cel puţin un inspector şcolar de specialitate care evaluează elevul, în termen de cel mult 20 de zile, pe baza programelor şcolare în vigoare, la toate disciplinele/modulele din planul cadru de învăţământ, pentru clasele neechivalate sau care nu au fost parcurse ori promovate. Comisia va funcţiona în unitatea de învăţământ în care urmează să fie înscris elevul. După promovarea tuturor examenelor, elevul este înscris în clasa următoare ultimei clase promovate, fie prin recunoaştere şi echivalare, fie prin promovarea examenelor prevăzute la alin. (10). Modul de desfăşurare şi rezultatele evaluării vor fi trecute într-un proces verbal care se păstrează în unitatea de învăţământ în care elevul urmează să frecventeze cursurile. Această procedură se aplică şi în cazul persoanelor care revin în ţară fără documente de studiu. 
(12) Elevul este examinat în vederea completării foii matricole cu notele aferente fiecărei discipline, din fiecare an de studiu neechivalat, în ordine inversă, începând cu ultimul an de studiu. Dacă elevul nu promovează examenele prevăzute la alin. (10) la trei sau mai multe discipline de ȋnvӑṭӑmȃnt, acesta este evaluat, după caz, pentru o clasă inferioară. Dacă elevul nu promovează examenul de diferenţă, la cel mult două discipline, acesta este examinat pentru clasele inferioare, apoi sunt afişate rezultatele evaluării. Dacă părintelui, tutorele sau susţinătorul legal, respectiv elevul major, solicită reexaminarea în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor primei examinări, se aprobă reexaminarea. În cazul în care nu promovează nici în urma reexaminării, elevul este înscris în prima clasă inferioară pentru care a promovat examenele la toate disciplinele. 
(13) Pentru persoanele care nu cunosc limba română, înscrierea în învăţământul românesc se face conform reglementărilor aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. 
(14) Copiilor lucrătorilor migranţi li se aplică prevederile legale în vigoare privind accesul la învăţământul obligatoriu din România. 
(15) Elevilor străini care doresc să urmeze studiile în Colegiul Național Decebal li se aplică prevederile elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale, privind şcolarizarea elevilor străini în învăţământul preuniversitar din România. 
Art. 200. -   (1) Elevilor din Colegiul Național “Decebal” Deva care urmează să continue studiile în alte ţări pentru o perioadă determinată de timp, li se rezervă locul în această unitatea de învăţământ, la solicitarea scrisă a părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal, în conformitate cu Art.208, alin.(1) al ROFUIP. 
(2) Încheierea situaţiei şcolare a acestei categorii de elevi, declaraţi amânaţi, se face după revenirea în ţară, dacă revenirea are loc până la începerea cursurilor noului an şcolar. 
(3) În cazul în care revenirea elevilor plecaţi în străinătate pe parcursul unui an şcolar are loc după începerea cursurilor noului an şcolar, se aplică procedura referitoare la recunoaştere şi echivalare şi, după caz, cea prevăzută la articolele precedente, dacă nu li se poate echivala anul şcolar parcurs în străinătate. 
Art. 201. -   (1) Consiliul profesoral al Colegiului Național Decebal validează situaţia şcolară a elevilor, pe clase, în şedinţa de încheiere a cursurilor semestriale/anuale, iar secretarul consiliului o consemnează în procesul-verbal, menţionându-se numărul elevilor promovaţi, numărul şi numele


elevilor corigenţi, repetenţi, amânaţi, exmatriculaţi, precum şi numele elevilor cu note la purtare mai mici de 7,00. 
(2) Situaţia şcolară a elevilor corigenţi, amânaţi sau repetenţi se comunică în scris părinţilor, tutorilor sau reprezentanţilor legali sau, după caz, elevilor majori, de către învăţător/institutor/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte, în cel mult 10 zile de la încheierea cursurilor fiecărui semestru/an şcolar. 
(3) Pentru elevii amânaţi sau corigenţi, învăţătorul/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte comunică în scris părinţilor, tutorelui sau susţinătorului legal, programul de desfăşurare a examenelor de corigenţă şi perioada de încheiere a situaţiei şcolare. 
(4) Nu pot fi făcute publice, fără acordul părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal sau al elevului/absolventului, dacă acesta este major, documentele corespunzătoare elevului, cu excepţia situaţiei prevăzute de Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată. 

Secţiunea 2

Examenele organizate la nivelul Colegiului Național Decebal Deva

Art. 202. -   (1) Examenele organizate de unităţile de învăţământ sunt: 
a)    examen de corigenţă pentru elevii declaraţi corigenţi la încheierea cursurilor anuale şi pentru elevii declaraţi corigenţi după susţinerea examenelor din sesiunea pentru elevii amânaţi, precum şi pentru cei menţionaţi în prezentul regulament la Art. 199, alin. (2), lit. a), pentru care se organizează o sesiune specială; 
b)    examen de încheiere a situaţiei şcolare pentru elevii declaraţi amânaţi, conform prevederilor Art. 198, alin. 3 din prezentul regulament; 
c)    examen de diferenţe pentru elevii a căror înscriere în unitatea de învăţământ este condiţionată de promovarea unor astfel de examene; 
d)    examinări/testări organizate în vederea înscrierii elevilor în clasa a V-a. 
(2) Organizarea, în Colegiul Național Decebal, a examenelor de admitere în învăţământul liceal precum şi a examenelor şi evaluărilor naţionale, se face conform metodologiilor aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. 
(3) Se interzice organizarea unor examinări în vederea înscrierii elevilor în prima clasă a învăţământului primar. Examinarea de specialitate, în acest caz, se va face numai în situaţia în care părintele, tutorele sau susţinătorul legal decide înscrierea copilului în clasa întâi, respectiv în clasa pregătitoare, înainte de vârsta stabilită prin lege şi se realizează de către Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională. 
(4) În conformitate cu Art. 210, alin (4) din ROFUIP, Colegiul Național “Decebal” Deva face excepţie de la prevederile alin. (3).
a)    Pentru clasele cu predare în limba germană se pot organiza testări ale nivelului cunoaşterii limbii de predare;
b)     în cazul în care numărul candidaţilor la înscrierea în clasa pregătitoare/clasa I depăşeşte numărul de locuri, se poate stabili criterii de departajare stabilite de cӑtre Consiliul de administraṭie al colegiului.
(5) Organizarea unor examinări în vederea înscrierii elevilor în clasa a V-a la Colegiul Național Decebal Deva este permisă în conformitate cu Art.210, alin(6), litera c) din ROFUIP întrucât  se  formează clase cu predare în regim intensiv a unei limbi de circulaţie internaţională. Examinarea are loc în vederea verificării nivelului de cunoaştere a limbii respective. Elevii care anterior admiterii în clasa a V-a, la clasele cu predare în regim intensiv a unei limbi de circulaţie internaţională, au susţinut examene de competenţă lingvistică într-o limbă de circulaţie internaţională şi au obţinut o diplomă
nivel A1 sau nivel superior, pot fi admişi fără a mai susţine proba de aptitudini şi cunoştinţe la limba modernă, fiindu-le acordată, prin echivalare, nota 10 la respectiva probă. 
(6) Orice altă formă de concurs/examinare a elevilor în vederea înscrierii în clasa a V-a la Colegiul Național Decebal Deva precum şi organizarea claselor pe orice criterii de ierarhizare a elevilor este interzisă. 
(7) Elevii care, anterior înscrierii la admiterea în liceu, în clasa a IX-a, la clasele cu predare în regim intensiv sau bilingv a unei limbi de circulaţie internaţională, au susţinut examene de competenţă lingvistică într-o limbă de circulaţie internaţională şi au obţinut o diplomă nivel A2 sau superior, pot fi admişi fără a mai susţine proba de verificare a cunoştinţelor la limba modernă respectivă, fiindu-le acordată, prin echivalare, nota 10 la respectiva probă. 
Art. 203. -     Desfăşurarea examenelor de diferenţă are loc, de regulă, în perioada vacanţelor şcolare. 
Art. 204. -  La examenele de diferenţă pentru elevii care solicită transferul de la o unitate de învăţământ la alta nu se acordă reexaminare. 
Art. 205. -   (1) Pentru desfăşurarea examenelor există 3 tipuri de probe: scrise, orale şi practice, după caz. La toate examenele se susţin, de regulă, două din cele trei probe - proba scrisă şi proba orală. 
(2) Pentru disciplinele de studiu la care, datorită profilului său/şi specializării este necesară şi proba practică, modalităţile de susţinere a acesteia, precum şi cea de-a doua probă de examen sunt stabilite de directorul unităţii de învăţământ împreună cu membrii catedrei de specialitate. 
(3) Directorul Colegiului Național Decebal stabileşte, prin decizie, în baza hotărârii consiliului de administraţie, componenţa comisiilor şi datele de desfăşurare a examenelor. Sesiunea de corigenţe are un preşedinte şi câte două cadre didactice examinatoare pentru fiecare comisie pe disciplină. Comisia este responsabilă de realizarea subiectelor. 
(4) La toate examenele, evaluarea elevilor se face de cadre didactice de aceeaşi specialitate sau după caz specialităţi înrudite/ din aceeaşi arie curriculară. 
(5) Pentru examinarea elevilor corigenţi, unul dintre cadrele didactice este cel care a predat elevului disciplina de învăţământ în timpul anului şcolar. În mod excepţional, în situaţia în care între elev şi profesor există un conflict care ar putea vicia rezultatul evaluării, în comisia de examinare este numit un alt cadru didactic de aceeaşi specialitate sau după caz de specialităţi înrudite din aceeaşi arie curriculară. 
Art. 206. -   (1) Proba scrisă a examenelor are o durată de 45 de minute pentru învăţământul primar şi de 90 de minute pentru învăţământul secundar, din momentul primirii, de către elev, a foii cu subiecte. Proba scrisă conţine două variante de subiecte, dintre care elevul tratează o singură variantă, la alegere. 
(2) Proba orală a examenelor se desfăşoară prin dialog cadru didactic-elev, pe baza biletelor de examen. Numărul biletelor de examen este de două ori mai mare decât numărul elevilor care susţin examenul la disciplina respectivă. Fiecare bilet conţine două subiecte. Elevul poate schimba biletul de examen cel mult o dată. 
(3) Fiecare cadru didactic examinator acordă elevului câte o notă la fiecare probă susţinută de aceasta. Notele de la probele orale sau practice sunt întregi. Notele de la probele scrise pot fi şi fracţionare. Media aritmetică a notelor acordate la cele două sau trei probe, rotunjită la nota întreagă cea mai apropiată, reprezintă nota finală la examenul de corigenţă, fracţiunile de 50 de sutimi rotunjindu-se în favoarea elevului. 
(4) Media obţinută de elev la examenul de corigenţă este media aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor finale acordate de cei 2 examinatori. Între notele finale acordate de cei 2 examinatori nu se acceptă o diferenţă mai mare de un punct. În caz contrar, medierea o face preşedintele comisiei de examen. 
(5) La clasele la care evaluarea cunoştinţelor se face prin calificative se procedează astfel: după corectarea lucrărilor scrise şi după susţinerea examenului oral fiecare examinator acordă calificativul
său global; calificativul final al elevului la examenul de corigenţă se stabileşte de comun acord între cei 2 examinatori. 
Art. 207. -   (1) Elevul corigent este declarat promovat la disciplina de examen, dacă obţine cel puţin calificativul Suficient/media 5,00. 
(2) Sunt declaraţi promovaţi anual elevii care obţin, la fiecare disciplină la care susţin examenul de corigenţă, cel puţin calificativul Suficient/media 5,00. 
(3) Media obţinută la examenul de corigenţă, la cel de încheiere a situaţiei şcolare pentru elevii amânaţi pentru un an şi la examenul de diferenţă care echivalează o disciplină studiată timp de un an şcolar, constituie media anuală a disciplinei respective şi intră în calculul mediei generale anuale. 
(4) La examenul de încheiere a situaţiei şcolare pentru elevii amânaţi pe semestrul al doilea sau la examenul de diferenţă care echivalează o disciplină numai pe intervalul unui semestru, media obţinută constituie media semestrială a elevului la disciplina respectivă. 
Art. 208. -   (1) Elevii corigenţi sau amânaţi, care nu se pot prezenta la examene din motive temeinice, dovedite cu acte, depuse în cel mult 7 zile lucrătoare de la data examenului, sunt examinaţi la o dată ulterioară, stabilită de consiliul de administraţie, dar nu mai târziu de începerea cursurilor noului an şcolar. 
(2) În situaţii excepţionale, respectiv internări în spital, imobilizări la pat etc., dovedite cu acte, inspectoratul şcolar poate aproba susţinerea examenului şi după începerea cursurilor noului an şcolar. 
Art. 209. -   (1) Rezultatele obţinute la examenele de încheiere a situaţiei şcolare, la examenele pentru elevii amânaţi şi la examenele de corigenţă, inclusiv la cele de reexaminare, se consemnează în catalogul de examen de către cadre didactice examinatoare şi se trec în catalogul clasei de către secretarul şef/secretarul unităţii de învăţământ, în termen de maximum 5 zile de la afişarea rezultatelor, dar nu mai târziu de data începerii cursurilor noului an şcolar, cu excepţia situaţiilor prevăzute la Art. 214 alin. (2) din prezentul regulament, când rezultatele se consemnează în catalogul clasei în termen de 5 zile de la afişare. 
(2) Rezultatele obţinute de elevi la examenele de diferenţă se consemnează în catalogul de examen, de către cadrele didactice examinatoare, iar în registrul matricol şi în catalogul clasei de către secretarul şef/secretarul unităţii de învăţământ. 
(3) În catalogul de examen se consemnează calificativele/notele acordate la fiecare probă, nota finală acordată de fiecare cadru didactic examinator sau calificativul global, precum şi media obţinută de elev la examen, respectiv calificativul final. Catalogul de examen se semnează de către examinatori şi de către preşedintele comisiei, imediat după terminarea examenului. 
(4) Preşedintele comisiei de examen predă secretarului unităţii de învăţământ toate documentele specifice acestor examene: cataloagele de examen, lucrările scrise şi însemnările elevilor la proba orală/practică. Aceste documente se predau imediat după finalizarea examenelor, dar nu mai târziu de data începerii cursurilor noului an şcolar, cu excepţia situaţiilor prevăzute la Art. 214 alin. (2) din prezentul regulament. 
(5) Lucrările scrise şi foile cu însemnările elevului la proba orală a examenului se păstrează în arhiva Colegiului Național Decebal Deva timp de un an. 
(6) Rezultatul la examenele de corigenţă şi la examenele de încheiere a situaţiei pentru elevii amânaţi, precum şi situaţia şcolară anuală a elevilor se afişează, la loc vizibil, a doua zi după încheierea sesiunii de examen şi se consemnează în procesul-verbal al primei şedinţe a consiliului profesoral. 
Art. 210. -   După terminarea sesiunii de examen, de încheiere a situaţiei de corigenţă sau de reexaminare, învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar/ profesorul dirigintele consemnează în catalog situaţia şcolară a elevilor care au participat la aceste examene. 
Capitolul 6
Transferul beneficiarilor primari ai educaţiei 


Art. 211. -   Beneficiarii primari ai educaţiei au dreptul să se transfere de la o clasă la alta, de la o unitate de învăţământ la alta, de la o filieră la alta, de la un profil la altul, de la o specializare la alta, de la o formă de învăţământ la alta, în conformitate cu prevederile ROFUIP și ale prezentului Regulament de organizare şi funcţionare al Colegiului Național Decebal . 
Art. 212. -   Transferul beneficiarilor primari ai educaţiei se face cu aprobarea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ la care se solicită transferul şi cu avizul consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ de la care se transferă. 
Art. 213. -   (1) În învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial, precum şi în învăţământul liceal beneficiarii primari ai educaţiei se pot transfera de la o grupă/clasă la alta, în aceeaşi unitate de învăţământ sau de la o unitate de învăţământ la alta, în limita efectivelor maxime de preşcolari/elevi la grupă /clasă. 
(2) În situaţii excepţionale, în care transferul nu se poate face în limita efectivelor maxime de preşcolari/elevi la grupă/clasă, inspectoratul şcolar poate aproba depăşirea efectivului maxim, în scopul efectuării transferului. 
Art. 214. -   (1) În învăţământul liceal aprobarea transferurilor la care se schimbă filiera, domeniul de pregătire, specializarea este condiţionată de promovarea examenelor de diferenţă. 
(2) Disciplinele la care se susţin examene de diferenţă se stabilesc prin compararea celor două planuri cadru. Modalităţile de susţinere a acestor diferenţe se stabilesc de către consiliul de administraţie al Colegiului Național Decebal Deva şi de către membrii catedrei de sppecialitate. 
Art. 215. -   Elevii din învăţământul liceal se pot transfera, păstrând forma de învăţământ, cu respectarea următoarelor condiţii: 
a)    în cadrul învăţământului liceal, elevii din clasa a IX-a se pot transfera numai după primul semestru, dacă media lor de admitere este cel puţin egală cu media ultimului admis la specializarea la care se solicită transferul; în situaţii medicale deosebite, elevii din clasa a IX-a a învăţământului liceal pot fi transferaţi şi în cursul primului semestru sau înainte de începerea acestuia, pe baza avizului comisiei medicale judeţene, cu respectarea condiţiei de medie, menţionate anterior; 
b)    în cadrul învăţământului liceal, elevii din clasele a X-a - a XII-a se pot transfera, de regulă, dacă media lor din ultimul an este cel puţin egală cu media ultimului promovat din clasa la care se solicită transferul; excepţiile de la această prevedere se aprobă de către consiliul de administraţie; 
Art. 216. -   Elevii din învăţământul liceal, se pot transfera de la o formă de învăţământ la alta astfel: 
a)    elevii de la învăţământul cu frecvenţă redusă, se pot transfera la forma de învăţământ cu frecvenţă, după susţinerea şi promovarea examenelor de diferenţă, dacă au media anuală cel puţin 7,00, la fiecare disciplină/modul de studiu, în limita efectivelor maxime de elevi la clasă şi potrivit criteriilor prevăzute în ROFUIP; transferul se face, de regulă în aceeaşi clasă, cu excepţia elevilor din clasa terminală de la învăţământul cu frecvenţă redusă, pentru care durata studiilor este mai mare cu un an, care se pot transfera în clasa terminală din învăţământul cu frecvenţă; 
b)    elevii de la învăţământul cu frecvenţă se pot transfera la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă, în limita efectivelor maxime de elevi la clasă; 
c)    elevii din clasele terminale ale învăţământului liceal se pot transfera de la învăţământul cu frecvenţă la învăţământul cu frecvenţă redusă, în anul terminal, după absolvirea semestrului I şi după susţinerea, dacă este cazul, a examenelor de diferenţă. 
Art. 217. -   (1) Transferurile în care se păstrează forma de învăţământ se efectuează, de regulă, în perioada intersemestrială sau a vacanţei de vară. Prin excepţie, transferurile de la nivelurile preşcolar se pot face oricând în timpul anului şcolar, ţinând cont de interesul superior al copilului. 
(2) Transferurile în care se schimbă forma de învăţământ se efectuează în următoarele perioade: 
a)    de la învăţământul cu frecvenţă la cel cu frecvenţă redusă, în perioada intersemestrială sau a vacanţei de vară; 
b)    de la învăţământul cu frecvenţă redusă la cel cu frecvenţă, numai în perioada vacanţei de vară. 
(3) Transferul elevilor în timpul semestrelor se poate efectua, în mod excepţional, cu respectarea prevederilor prezentului regulament, în următoarele situaţii: 
a)    la schimbarea domiciliului părinţilor într-o altă localitate;
b)    în cazul unei recomandări medicale, eliberată pe baza unei expertize medicale efectuate de direcţia de sănătate publică; 
c)    de la clasele de învăţământ liceal la clasele de învăţământ profesional; 
d)    la/de la învăţământul de artă, sportiv şi militar; 
e)    de la clasele cu program de predare intensivă a unei limbi străine sau cu program de predare bilingv la celelalte clase; 
f)    în alte situaţii excepţionale, cu aprobarea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar. 
Art. 218. -   Gemenii, tripleţii etc. se pot transfera în clasa celui cu media mai mare sau invers, la cererea părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal sau la cererea elevilor dacă aceştia sunt majori, cu aprobarea directorului unităţii de învăţământ. 
Art. 219. -   (1) Elevii din învăţământul preuniversitar particular sau confesional se pot transfera la Colegiului Național Decebal , în condiţiile ROFUIP și ale prezentului regulament. 
(2) Elevii de la  Colegiului Național Decebal Deva  se pot transfera în învăţământul particular, cu acordul unităţii primitoare şi în condiţiile stabilite de propriul regulament de organizare şi funcţionare ale acestora, conform Art. 228, alin (2) al ROFUIP. 
Art. 220. -   (1) Pentru copiii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale, în funcţie de evoluţia acestora, se pot face propuneri de reorientare dinspre învăţământul special/special integrat spre învăţământul de masă şi invers. 
(2) Propunerea de reorientare se face de către cadrul didactic care a lucrat cu copilul în cauză sau de către părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai copilului şi de către consilierul psihopedagog şcolar. Decizia de reorientare se ia de către comisia de expertiză din cadrul Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională, cu acordul părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali. 
Art. 221. -   După aprobarea transferului, unitatea de învăţământ primitoare este obligată să solicite situaţia şcolară a elevului în termen de 5 zile lucrătoare. Unitatea de învăţământ de la care se transferă
elevul este obligată să trimită la unitatea de învăţământ primitoare, situaţia şcolară a celui transferat, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării. Până la primirea situaţiei şcolare de către unitatea de învăţământ la care s-a transferat, elevul transferat participă la cursuri în calitate de audient. 

Titlul VIII
Evaluarea Colegiului Național Decebal Deva

Capitolul 1
Dispoziţii generale 

Art. 222. -   Evaluarea instituţională se realizează în conformitate cu prevederile legale, în două forme fundamentale: 
a)    inspecţia de evaluare instituţională a unităţilor de învăţământ; 
b)    evaluarea internă şi externă a calităţii educaţiei. 
Art. 223. -   (1) Inspecţia de evaluare instituţională a unităţilor de învăţământ reprezintă o activitate de evaluare generală a performanţelor diferitelor categorii de unităţi de învăţământ, prin raportare explicită la politicile educaţionale, la scopurile şi obiectivele dezirabile propuse, la standardele asumate în funcţionarea acestora. 
(2) Inspecţia de evaluare instituţională se realizează de către inspectoratele şcolare şi Ministerul Educaţiei Naţionale, prin inspecţia şcolară generală a unităţilor de învăţământ, în conformitate cu prevederile Regulamentului de inspecţie a unităţilor de învăţământ, elaborat de Ministerul Educaţiei Naţionale. 
(3) În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege, prin inspecţia şcolară, inspectoratele şcolare: 
a)    îndrumă, controlează şi monitorizează calitatea activităţilor de predare-învăţare; 
b)    controlează, monitorizează şi evaluează calitatea managementului unităţilor de învăţământ. 
(4) Conducerea unităţilor de învăţământ şi personalul didactic nu pot refuza inspecţia şcolară, cu excepţia situaţiilor în care din cauze obiective probate cu acte doveditoare aceştia nu-şi pot desfăşura activităţile profesionale curente. 

Capitolul 2
Evaluarea internă a calităţii educaţiei la
Colegiul Național  Decebal  Deva 

Art. 224. -   (1) Calitatea educaţiei reprezintă o prioritate permanentă pentru Colegiul Național Decebal şi este centrată preponderent pe rezultatele procesului învăţării. 
(2) Evaluarea internă se realizează potrivit legislaţiei în domeniul asigurării calităţii în învăţământul preuniversitar. 
Art. 225. -   (1) În conformitate cu prevederile legale, la nivelul Colegiului Național Decebal funcționează Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii (CEAC). 
(2) Pe baza legislaţiei în vigoare, Colegiul Național Decebal elaborează şi adoptă propria strategie şi propriul regulament de funcţionare a Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii. 
(3) Conducerea Colegiului Național Decebal  este direct responsabilă de calitatea educaţiei furnizate. 
Art. 226. -   (1) Componenţa, atribuţiile şi responsabilităţile comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii sunt realizate în conformitate cu prevederile legale. 
(2) Activitatea membrilor comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii poate fi remunerată, cu respectarea legislaţiei în vigoare. 
(3) Orice control sau evaluare externă a calităţii  realizat în Colegiului Național Decebal din partea Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar sau a Ministerului Educaţiei Naţionale se bazează pe analiza raportului de evaluare internă a activităţii din Colegiul Național Decebal. 


Capitolul 3

Evaluarea externă a calităţii educaţiei la Colegiul Național Decebal Deva

Art. 227. -   (1) O formă specifică de evaluare instituţională, diferită de inspecţia generală a unităţilor şcolare, o reprezintă evaluarea instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie, realizată de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar. 
(2) Evaluarea externă a calităţii educaţiei în Colegiul Național Decebal Deva se realizează în conformitate cu prevederile legale, de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar. 
(3) Colegiul Național Decebal Deva se supune procesului de evaluare şi acreditare, în condiţiile legii. 
(4) Evaluarea şi acreditarea se fac la nivelul structurilor instituţionale, conform prevederilor legale. 
(5) Conform Art. 237, alin. (5) al ROFUIP, în cazul unităţilor de învăţământ supuse evaluării externe realizată de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, în bugetele acestora vor fi asigurate, în mod distinct, din finanţarea de bază, sumele necesare acoperirii costurilor, conform tarifelor percepute de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar pentru această activitate. 


Titlul IX

Partenerii educaţionali ai Colegiului Național Decebal Deva

Capitolul 1
Drepturile părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali 

Art. 228. -   Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al preşcolarului/elevului are dreptul să decidă, în limitele legii, cu privire la unitatea de învăţământ unde va studia copilul/elevul. 
Art. 229. -   (1) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului/elevului are dreptul să fie informat periodic referitor la situaţia şcolară şi comportamentul propriului copil. 
(2) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului/elevului are dreptul să dobândească informaţii numai referitor la situaţia propriului copil. 
Art. 230. -   (1) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului/elevului are acces în incinta Colegiului Național Decebal Deva dacă: 
a)    a fost solicitat/a fost programat pentru o discuţie cu un cadru didactic sau cu directorul unităţii de învăţământ; 
b)    desfăşoară activităţi în comun cu cadrele didactice; 
c)    depune o cerere/alt document la secretariatul Colegiului Național Decebal; 
d)    participă la întâlnirile programate cu educatoarea/învăţătorul /institutorul/ profesorul pentru învăţământ preşcolar/primar/profesorul diriginte. 
(2) Consiliul de administraţie al Colegiului Național Decebal are obligaţia stabilirii procedurii de acces al părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali în unităţile de învăţământ, pentru alte situaţii decât cele prevăzute la alin. (1).
Art. 231. -   (1) Părinţii, tutorii sau susţinători legali au dreptul să se constituie în asociaţii cu personalitate juridică, conform legislaţiei în vigoare. 
(2) Asociaţia părinţilor se organizează şi funcţionează în conformitate cu propriul statut. 


Art. 232. -   (1) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului/elevului are dreptul să solicite rezolvarea unor stări conflictuale în care este implicat propriul copil, prin discuţii amiabile, cu salariatul unităţii de învăţământ implicat cu educatoarea/ învăţătorul/ institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/primar /profesorul diriginte, cu directorul unităţii de învăţământ. În situaţia în care discuţiile amiabile nu conduc la rezolvarea conflictului, părintele, tutorele sau susţinătorul legal adresează o cerere scrisă conducerii Colegiului Național Decebal Deva.  Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului/elevului nu are voie să facă investigații proprii, să amenințe sau să agreseze în vreun fel elevii sau personalul școlii.
(2) În cazul în care au fost parcurse etapele menţionate la alin. (1), fără rezolvarea stării conflictuale, părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului/elevului are dreptul să solicite rezolvarea situaţiei la Inspectoratul Școlar al Județului Hunedara. 
(3) În cazul în care au fost parcurse etapele prevăzute la alin. (1) şi (2), fără rezolvarea stării conflictuale, părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului/elevului are dreptul să solicite rezolvarea situaţiei la Ministerul Educaţiei Naţionale. 

Capitolul 2

Îndatoririle părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali 

Art. 233. -   (1) Potrivit prevederilor legale, părintele, tutorele sau susţinătorul legal are obligaţia de a asigura frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi de a lua măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la finalizarea studiilor. 
(2) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal care nu asigură şcolarizarea elevului, pe perioada învăţământului obligatoriu, poate fi sancţionat cu amendă cuprinsă între 100 lei şi 1000 lei ori este obligat să presteze muncă în folosul comunităţii. 
(3) Constatarea contravenţiei şi aplicarea amenzilor contravenţionale prevăzute la alin. (2) împotriva părinților/tutorilor/susținătorilor legali ai elevilor de la Colegiul Național Decebal Deva se realizează de către persoanele împuternicite de primar în acest scop, la sesizarea consiliului de administraţie al Colegiului Național Decebal Deva. 
(4) Conform legislaţiei în vigoare, la înscrierea copilului/elevului în Colegiului Național Decebal Deva, părintele, tutorele sau susţinătorul legal are obligaţia de a prezenta documentele medicale solicitate, în vederea menţinerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă/ pentru evitării degradării stării de sănătate a celorlalţi elevi/preşcolari din colectivitate/ unitatea de învăţământ.
(5) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului are obligaţia ca, cel puţin o dată pe lună, să ia legătura cu profesorul pentru învăţământul preşcolar/învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului. Prezenţa părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal va fi consemnată în caietul  educatoarei/învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământ preşcolar/primar, profesorului diriginte, cu nume, dată şi semnătură. 
(6) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul Colegiului Național Decebal, cauzate de elev. 
(7) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului din învăţământul primar are obligaţia să-l însoţească până la intrarea în incinta Colegiului Național Decebal, iar la terminarea orelor de curs să-l preia. În cazul în care părintele, tutorele sau susţinătorul legal nu poate să desfăşoare o astfel de activitate, împuterniceşte o altă persoană. 
Art. 234. -   Se interzice oricăror persoane agresarea fizică, psihică, verbala etc., a copiilor/elevilor şi a personalului unităţii de învăţământ. 
Art. 235. -   Respectarea prevederilor ROFUIP și a prezentului regulament de ordine interioară este obligatorie pentru părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai copiilor/elevilor. 


Capitolul 3

Adunarea generală a părinţilor 

Art. 236. -   (1) Adunarea generală a părinţilor este constituită la nivelul fiecărei grupe/clase de la Colegiul Național Decebal, din toţi părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai copiilor/elevilor de la grupă/clasă. 
(2) Adunarea generală a părinţilor hotărăşte referitor la activităţile de susţinere a cadrelor didactice şi a echipei manageriale a Colegiului Național Decebal, în demersul de asigurare a condiţiilor necesare educării copiilor/elevilor. 
(3) În adunarea generală a părinţilor se discută problemele generale ale colectivului de elevi şi nu situaţia concretă a unui elev. Situaţia unui elev se discută individual, numai în prezenţa părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal al elevului respectiv. 
Art. 237. -(1) Adunarea generală a părinţilor se convoacă de către educatoare/învăţător/institutor/profesorul pentru învăţământul preşcolar/primar/ profesorul diriginte, de către preşedintele comitetului de părinţi al clasei sau de către 1/3 din numărul total al membrilor săi ori al elevilor clasei. 
(2) Adunarea generală a părinţilor se convoacă semestrial sau ori de câte ori este nevoie, este valabil întrunită în prezenţa a jumătate plus unu din totalul părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali ai copiilor/elevilor din grupa/clasa respectivă şi adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din cei prezenţi. În caz contrar, se convoacă o nouă adunare generală a părinţilor, în cel mult 7 zile, în care se pot adopta hotărâri, indiferent de numărul celor prezenţi. 

Capitolul 4

Comitetul de părinţi 

Art. 238. -   (1) În Colegiul Național  Decebal  Deva, la nivelul fiecărei grupe/clase, se înfiinţează şi funcţionează comitetul de părinţi. 
(2) Comitetul de părinţi se alege, prin majoritate simplă a voturilor, în fiecare an, în adunarea generală a părinţilor grupei/clasei, convocată de educatoare/învăţător/institutor/profesorul pentru învăţământul preşcolar sau primar/profesorul diriginte, care prezidează şedinţa. 
(3) Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinţi are loc în primele 30 de zile calendaristice de la începerea cursurilor anului şcolar. 
(4) Comitetul de părinţi se compune din trei persoane: un preşedinte şi doi membri; în prima şedinţă de după alegere, membrii comitetului decid responsabilităţile fiecăruia, pe care le comunică profesorului pentru învăţământul preşcolar/primar/profesorului diriginte. 
(5) Comitetul de părinţi reprezintă interesele părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali ai elevilor grupei/clasei în adunarea generală a părinţilor la nivelul şcolii, în consiliul reprezentativ al părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali, în consiliul profesoral, în consiliul clasei şi în relaţiile cu echipa managerială. 
Art. 239. -   Comitetul de părinţi are următoarele atribuţii: 
a)    pune în practică deciziile luate de către adunarea generală a părinţilor elevilor grupri/clasei; deciziile se iau în cadrul adunării generale a părinţilor, cu majoritatea simplă a voturilor părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali prezenţi; 
b)    sprijină educatoarea/învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământ preşcolar/primar/ profesorul diriginte în organizarea şi desfăşurarea de proiecte, programe şi activităţi educative extraşcolare; 
c)    sprijină educatoarea/învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământ preşcolar/primar/ profesorul diriginte în derularea programelor de prevenire şi combatere a absenteismului în mediul şcolar; 
d)    atrage persoane fizice sau juridice care, prin contribuţii financiare sau materiale, susţin programe de modernizare a activităţii educative şi a bazei materiale din clasă şi din şcoală; 
e)    sprijină conducerea Colegiului Național Decebal Deva şi educatoarea/învăţătorul/ institutorul/profesorul pentru învăţământ preşcolar/primar/ profesorul diriginte şi se implică activ în întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a grupei/clasei şi a unităţii de învăţământ; 
f)    sprijină conducerea Colegiului Național Decebal şi educatoarea/învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământ preşcolar/primar/ profesorul diriginte în activitatea de consiliere şi de orientare socio-profesională; 
g)    se implică activ în asigurarea securităţii copiilor/elevilor pe durata orelor de curs, precum şi în cadrul activităţilor educative, extraşcolare şi extracurriculare; 
h)    prezintă, semestrial, adunării generale a părinţilor, justificarea utilizării fondurilor, dacă acestea există. 
Art. 240. -   Preşedintele comitetului de părinţi reprezintă părinţii, tutorii sau susţinătorii legali în relaţiile cu conducerea Colegiului Național Decebal şi alte foruri, organisme şi organizaţii. 
Art. 241. -   (1) Comitetul de părinţi poate decide să susţină, inclusiv financiar, întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a clasei. Hotărârea comitetului de părinţi nu este obligatorie. 
(2) Sponsorizarea unei grupe/clase de către un agent economic/persoane fizice se face cunoscută comitetului de părinţi. Sponsorizarea nu atrage după sine drepturi suplimentare pentru copii/elevi/părinţi, tutori sau susţinători legali. 
(3) Este interzisă implicarea copiilor/elevilor sau a cadrelor didactice în strângerea oricăror fonduri. 

Capitolul 5

Consiliul reprezentativ al părinţilor 

Art. 242. -   (1) La nivelul Colegiului Național  Decebal  Deva funcţionează consiliul reprezentativ al părinţilor. 
(2) Consiliul reprezentativ al părinţilor din Colegiul Național Decebal Deva este compus din preşedinţii comitetelor de părinţi. 
Art. 243. -   (1) Consiliul reprezentativ al părinţilor îşi desemnează preşedintele şi 2 vicepreşedinţi ale căror atribuţii se stabilesc imediat după desemnare, de comun acord între cei 3, şi se consemnează în procesul-verbal al şedinţei. 
(2) Consiliul reprezentativ al părinţilor se întruneşte în şedinţe ori de câte ori este necesar. Convocarea şedinţelor consiliului reprezentativ al părinţilor se face de către preşedintele acestuia sau, după caz, de unul dintre vicepreşedinţi. 
(3) Consiliul reprezentativ al părinţilor desemnează reprezentanţii părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali în organismele de conducere şi comisiile Colegiului Național Decebal . 
(4) Consiliul reprezentativ al părinţilor decide prin vot deschis, cu majoritatea simplă a voturilor celor prezenţi. 
(5) Preşedintele reprezintă consiliul reprezentativ al părinţilor în relaţia cu alte persoane fizice şi juridice. 
(6) Preşedintele prezintă, anual, raportul de activitate consiliului reprezentativ al părinţilor. 
Art. 244. -   Consiliul reprezentativ al părinţilor are următoarele atribuţii: 
a)    propune Colegiului Național Decebal discipline care să se studieze prin curriculumul la decizia şcolii; 
b)    sprijină parteneriatele educaţionale între colegiu şi instituţiile/ organizaţiile cu rol educativ din comunitatea locală;
c)    susţine colegiul în derularea programelor de prevenire şi de combatere a absenteismului şi a violenţei în mediul şcolar; 
d)    promovează imaginea Colegiului Național Decebal în comunitatea locală; 
e)    se ocupă de conservarea, promovarea şi cunoaşterea tradiţiilor culturale specifice minorităţilor în plan local, de dezvoltarea multiculturalităţii şi a dialogului cultural; 
f)    susţine colegiul în organizarea şi desfăşurarea tuturor activităţilor; 
g)    susţine conducerea Colegiului Național Decebal în organizarea şi în desfăşurarea consultaţiilor cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, pe teme educaţionale; 
h)    colaborează cu instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională specializată, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului, cu organele de autoritate tutelară sau cu organizaţiile nonguvernamentale cu atribuţii în acest sens, în vederea soluţionării situaţiei elevilor care au nevoie de ocrotire; 
i)    sprijină conducerea colegiului în întreţinerea şi modernizarea bazei materiale; 
j)    susţine Colegiul Național Decebal în activitatea de consiliere şi orientare socio-profesională sau de integrare socială a absolvenţilor; 
k)    propune măsuri pentru şcolarizarea elevilor din învăţământul obligatoriu şi încadrarea în muncă a absolvenţilor; 
l)    se implică direct în derularea activităţilor din cadrul parteneriatelor ce se derulează în Colegiul Național Decebal, la solicitarea cadrelor didactice; 
m)    sprijină conducerea Colegiului Național Decebal în asigurarea sănătăţii şi securităţii elevilor; 
n)    are iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea calităţii vieţii, în buna desfăşurarea a activităţii în în cantină; 
o)    susţine conducerea colegiului în organizarea şi desfăşurarea programului Şcoala după şcoală. 
Art. 245. -   (1) Consiliul reprezentativ al părinţilor Colegiului Național Decebal poate atrage resurse financiare extrabugetare, constând în contribuţii, donaţii, sponsorizări etc., din partea unor persoane fizice sau juridice din ţară şi din străinătate, care vor fi utilizate pentru: 
a)    modernizarea şi întreţinerea patrimoniului colegiului, a bazei materiale şi sportive; 
b)    acordarea de premii şi de burse elevilor; 
c)    sprijinirea financiară a unor activităţi extraşcolare; 
d)    acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situaţie materială precară; 
e)    alte activităţi care privesc bunul mers al Colegiului Național Decebal sau care sunt aprobate de adunarea generală a părinţilor pe care îi reprezintă. 
(2) Consiliul reprezentativ al părinţilor colaborează cu structurile asociative ale părinţilor la nivel local, judeţean, regional şi naţional.

Capitolul 6

Contractul educaţional 

Art. 246. -   (1) Colegiul Național Decebal încheie cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, în momentul înscrierii preşcolarilor/elevilor, în registrul unic matricol, un contract educaţional în care sunt înscrise drepturile şi obligaţiile reciproce ale părţilor. 
(2) Modelul contractului educaţional este prezentat în Anexa nr. 2, parte integrantă a prezentului regulament.
Art. 247. -   (1) Contractul educaţional este valabil pe toată perioada de şcolarizare în cadrul unităţii de învăţământ. 
(2) Eventualele modificări se pot realiza printr-un act adiţional acceptat de ambele părţi şi care se ataşează contractului educaţional. 
Art. 248. -   (1) Contractul educaţional cuprinde în mod obligatoriu: datele de identificare a părţilor semnatare - respectiv unitatea de învăţământ, beneficiarul primar al educaţiei, părintele, tutorele sau susţinătorul legal, scopul pentru care se încheie contractul educaţional, drepturile părţilor, obligaţiile părţilor, durata valabilităţii contractului, alte clauze specifice. 
(2) Contractul educaţional se încheie în două exemplare originale, unul pentru părinte, tutore sau susţinătorul legal, altul pentru Colegiul Național Decebal şi îşi produce efectele de la data semnării acestuia de către cele două părți. 
(3) Consiliul de administraţie al Colegiului Național Decebal monitorizează modul de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute în contractul educaţional. 
(4) Comitetul de părinţi al clasei urmăreşte modul de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute în contractul educaţional de către fiecare părinte, tutore sau susţinător legal şi adoptă măsurile care se impun în cazul încălcării prevederilor cuprinse în acest document.


 

Capitolul 7

Şcoala şi comunitatea. Parteneriate/protocoale între Colegiului Național Decebal  Deva şi alţi parteneri educaţionali 

Art. 249. -   Autorităţile administraţiei publice locale, precum şi reprezentanţi ai comunităţii locale colaborează cu consiliul de administraţie şi cu directorul Colegiului Național Decebal  pe baza unor oferte de servicii educaţionale, în vederea atingerii obiectivelor unităţii de învăţământ. 
Art. 250. -   Colegiul Național Decebal poate realiza parteneriate cu asociaţii, fundaţii, instituţii de educaţie şi cultură, organisme economice şi organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale sau alte tipuri de organizaţii, în interesul beneficiarilor direcţi ai educaţiei. 
Art. 251. -   Colegiului Național Decebal Deva, de sine stătător sau în parteneriat cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu alte instituţii şi organisme publice şi private: case de cultură, furnizori de formare continuă, parteneri sociali, organizaţii nonguvernamentale şi altele asemenea pot organiza, la nivel local, centre comunitare de învățare permanentă, pe baza unor oferte de servicii adaptate nevoilor specifice diferitelor grupuri-ţintă interesate. 
Art. 252. -   Colegiul Național Decebal Deva, în conformitate cu legislaţia în vigoare și cu prezentul regulament de ordine interioară, pot iniţia, în parteneriat cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu comitetul de părinţi, în baza hotărârii consiliului de administraţie, activităţi educative, recreative, de timp liber, pentru consolidarea competenţelor dobândite sau de accelerare a învăţării, precum şi activităţi de învăţare remedială cu elevii, prin programul Şcoala după şcoală. 
Art. 253. -   (1) Parteneriatul cu autorităţile administraţiei publice locale are ca scop derularea unor activităţi/programe educaţionale în vederea atingerii obiectivelor educaţionale stabilite de Colegiul Național Decebal. 
(2) Activităţile derulate în parteneriat nu pot avea conotaţii politice, de propagandă electorală, de prozelitism religios şi nu pot fi contrare moralei sau legilor statului. 
(3) Autorităţile administraţiei publice locale asigură condiţiile şi fondurile necesare pentru implementarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă şi pentru asigurarea
securităţii copiilor/elevilor şi a personalului în perimetrul spațiilor Colegiului Național Decebal . 
Art. 254. -   (1) Colegiul Național Decebal Deva încheie protocoale de parteneriat cu organizaţii nonguvernamentale, unităţi medicale, poliţie, jandarmerie, instituţii de cultură, asociaţii confesionale, alte organisme, în vederea atingerii obiectivelor educaţionale stabilite prin proiectul de dezvoltare instituţională. 
(2) Protocolul conţine prevederi cu privire la responsabilităţile părţilor implicate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 
(3) În cazul derulării unor activităţi în afara perimetrului Colegiului Național Decebal , în protocol se va specifica concret cărei părţi îi revine responsabilitatea asigurării securităţii copiilor/elevilor. 
(4) Bilanţul activităţilor realizate va fi făcut public, prin afişare la sediul colegiului, pe site-ul şcolii, prin comunicate de presă şi prin alte mijloace de informare. 
(5) Colegiul Național Decebal Deva încheie protocoale de parteneriat şi poate derula activităţi comune cu unităţi de învăţământ din străinătate, având ca obiectiv principal dezvoltarea personalităţii copiilor şi a tinerilor, respectându-se legislaţia în vigoare din statele din care provin instituţiile respective. 
(6) Reprezentanţii părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali se vor implica direct în buna derulare a activităţilor din cadrul parteneriatelor ce se derulează în Colegiul Național Decebal. 

Titlul X
Dispoziţii finale şi tranzitorii 

Art. 255. -   În Colegiul Național Decebal se interzice constituirea de fonduri de protocol sau a oricărui alt fond destinat derulării examenelor/evaluărilor naţionale. 
Art. 256. -  În Colegiului Național Decebal , fumatul este interzis, conform prevederilor legislaţiei în vigoare. 
Art. 257. -   În Colegiul Național Decebal se asigura dreptul fundamental la învăţătură şi este interzisă orice formă de discriminare a preşcolarilor/copiilor/elevilor şi a personalului din unitate. 
Art. 258. -   Prezentul Regulament intern de organizare și funcționare a Colegiului Național Decebal Deva va fi aprobat de către  consiliul de administraţie al colegiului.
Art. 259. -   Anexele 1-5 fac parte integrantă din prezentul regulament. 
ANEXA Nr. 1

 
Lista comisiilor de lucru care funcţionează la nivelul
Colegiului Național Decebal Deva

       
    Comisii cu caracter permanent    Comisii cu caracter ocazional
    • Comisia pentru curriculum    • Comisia pentru programe de susţinere educaţională
    • Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii    • Comisia de inventariere
    • Comisia pentru prevenirea şi reducerea violenţei în mediul şcolar    • Comisia de recepţie bunuri
    • Comisia pentru frecvenţă, combaterea absenteismului şi a abandonului şcolar    • Comisia de casare, de clasare şi valorificare a materialelor rezultate
    • Comisia pentru perfecţionare şi formare continuă    • Comisiile pentru organizarea examenelor
    • Comitetul de securitate şi sănătate în muncă    • Comisia pentru verificarea documentelor şcolare şi a actelor de studii
    • Comisia pentru situaţii de urgenţă    • Comisia de cercetare disciplinară
    • Comisia pentru întocmirea orarului şi asigurarea serviciului pe şcoală    • Comisia pentru recensământul populaţiei şcolare
    • Comisia pentru control managerial intern    • Comisia consiliere, orientare şi activităţi extraşcolare
    • Comisia de gestionare SIIIR    • Comisia pentru mentorat
    • Comisia pentru programe şi proiecte educative   
    • Comisia pentru olimpiade şi concursuri şcolare   
    • Comisia pentru prevenirea şi combaterea discriminării şi promovarea interculturalităţii   
    • Comisia internă de evaluare continuă (pentru învăţământul special şi special integrat)   ANEXA Nr. 2

 

Modelul contractului educaţional
 
Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin OMEN nr. , ale Legii nr. 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, 
 se încheie prezentul: 

CONTRACT  EDUCAŢIONAL 

I.    Părţile semnatare 
1.       Colegiul Național Decebal, cu sediul în Deva, str. 1 Decembrie 1918, nr. 22, reprezentată prin ……………………………... ȋn calitate de director,
2.       Beneficiarul indirect al educaṭiei, dna/dl. . . . . . . . . . . părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul . . . . . . . . .................................................................................................................., 
3.       Beneficiarul direct al educaţiei, . . . . . . ........................................................................................................... elev. 
II.    Scopul contractului: asigurarea condiţiilor optime de derulare a procesului de învăţământ prin implicarea şi responsabilizarea părţilor implicate în educaţia beneficiarilor direcţi ai educaţiei.
III.    Drepturile părţilor: drepturile părţilor semnatare ale prezentului contract sunt cele prevăzute în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Colegiului Național Decebal Deva. 
IV.    Părţile au cel puţin următoarele obligaţii:

1.    Unitatea de învăţământ se obligă:
 
a)    să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 
b)    să răspundă de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor în unitatea de învăţământ; 
c)    să ia măsuri pentru aplicarea de sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 
d)    să ia măsuri pentru aplicarea de sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de elevi, în limita prevederilor legale în vigoare;
e)    personalul din învăţământ trebuie să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite elevilor şi un comportament responsabil; 
f)    personalul din învăţământ are obligaţia să sesizeze, la nevoie, instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională specializată, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în legătură cu aspecte care afectează demnitatea, integritatea fizică şi psihică a elevului/copilului; 
g)    personalul din învăţământ trebuie să dovedească respect şi consideraţie în relaţiile cu elevii şi cu părinţii/reprezentanţii legali ai acestora; 
h)    personalului din învăţământ îi este interzis să desfăşoare acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a elevului, viaţa intimă, privată şi familială a acestuia; 
i)    personalului din învăţământ îi este interzis să aplice pedepse corporale, precum şi să agreseze verbal sau fizic elevii şi/sau colegii. 
j)    se interzice personalului didactic să condiţioneze evaluarea elevilor sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje de la elevi sau de la părinţii/aparţinătorii/reprezentanţii legali ai acestora. 
k)    sunt interzise activităţile care încalcă normele de moralitate şi orice activităţi care pot pune în pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor şi a tinerilor, respectiv a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, precum şi activităţile de natură politică şi prozelitismul religios.
 
       2. Beneficiarul indirect - părintele/tutorele/susţinătorul legal al 
           copilului/elevului are următoarele obligaţii: 

a)    obligaţia de a asigura frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi de a lua măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la finalizarea studiilor; 
b)    la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învăţământ, părintele/tutorele/susţinătorul legal are obligaţia de a prezenta documentele medicale solicitate, în vederea menţinerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi elevi/preşcolari din colectivitate/ unitatea de învăţământ; 
c)    părintele/tutorele/susţinătorul legal al elevului are obligaţia ca, cel puţin o dată pe lună, să ia legătura cu educatoarea/învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 
d)    părintele/tutorele/susţinătorul legal al elevului răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 
e)    să respecte prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ;
f)    părintelui/tutorelui/susţinătorului legal îi sunt interzise agresarea fizică, psihică, verbală a personalului unităţii de învăţământ.
 
3.     Beneficiarul direct are următoarele obligaţii:
 
a)    de a se pregăti la fiecare disciplină/modul de studiu, de a dobândi competenţele şi de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare; 
b)    de a frecventa cursurile, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional autorizat/acreditat cu frecvenţă; 
c)    de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 
d)    de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă, atât în unitatea de învăţământ, cât şi în afara ei;
e)    de a respecta regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului;
f)    de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliu educaţional etc.; 
g)    de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.);
h)    de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 
i)    de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, care afectează desfăşurarea activităţii de învăţământ sau care afectează participarea la programul şcolar; 
j)    de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ şi în afara acestuia, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi alcoolice, ţigări; 
k)    de a nu introduce şi/sau face uz în perimetrul unităţii de învăţământ orice tipuri de arme sau alte produse pirotehnice cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi sprayuri lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului unităţii de învăţământ; 
l)    de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 
m)    de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 
n)    de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitate şi în afara ei; 
o)    de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau a învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

V.   Durata contractului: prezentul contract se încheie pe durata unui nivel de învăţământ. 
VI. Alte clauze: vor fi înscrise prevederi legale, conform Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 272/ 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului. 
   

          Încheiat azi, . . . . . . . . . . , în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

       
        Colegiul Național  Decebal  Deva,
              Beneficiar indirect**),

   

Am luat la cunoştinţă,
Beneficiar direct, elevul,
(în vârstă de cel puţin 14 ani)   

 

 **) Părintele/tutorele/susţinătorul legal, pentru elevii din învăţământul antepreşcolar, preşcolar, primar, gimnazial şi liceal ANEXA Nr. 3 

                         Procedura generală de intervenţie la nivelul unităţii de învăţământ în situaţii de violenţă 

    În cazul unei forme uşoare a violenţei şcolare: 
   1. dacă sancţiunea nu e prevăzută în Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ 
    ↓ Este sesizată comisia de violenţă şi conducerea şcolii (dacă este cazul) 
    ↓ Se realizează o anchetă detaliată 
    ↓ Este luată o decizie privind aplicarea sau nu a unei sancţiuni 
    ↓ Se stabilesc măsuri de asistenţă pentru victimă/agresor 
   2. dacă sancţiunea este prevăzută în Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ 
    ↓ Se convoacă Consiliul clasei (se analizează cazul, se propune şi se stabileşte o sancţiune) 
    ↓ Se sancţionează elevul → învăţător/institutor/profesor învăţământ primar/diriginte 
    ↓ Aplică sancţiunea 
    ↓ Informează părinţii, tutorii sau susţinătorii legali 
    ↓ Recomandă măsuri de asistenţă pentru victimă şi agresor 
    ↓ Monitorizează intervenţiile, colaborând cu părinţii şi psihologul şcolar 
   
   În cazul unei forme grave de violenţă şcolară: 
   • Dirigintele → anunţă conducerea unităţii de învăţământ 
    ↓ Sesizează Autorităţile competente (Jandarmeria/Poliţia de Proximitate/DGASPC etc.) 
    ↓ Sesizează părinţii, tutorii sau susţinătorii legali 
    ↓ Informează inspectoratul şcolar (consilierul de imagine), în raport cu gravitatea faptei 
    ↓ Înştiinţează Comisia de violenţă 
   • Comisia pentru prevenirea şi reducerea violenţei în mediul şcolar
    → realizează o anchetă detaliată 
    → propune măsuri specifice 
    → convoacă Consiliul clasei 
    ↓ Se stabileşte/propune sancţiunea 
   • Dirigintele → Aplică sancţiunea conform Regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ 
   • → Completează Fişa de înregistrare a cazului de violenţă şi o transmite persoanei desemnate de Comisia pentru prevenirea şi reducerea violenţei în mediul şcolar să centralizeze fişele şi să le înregistreze în baza de date 
   • Psihologul şcolar → realizează consilierea psihologică pentru victimă/agresor 
   • Dirigintele şi psihologul şcolar → colaborează cu familia elevului 
    → monitorizează cazul 
   • Comisia pentru prevenirea şi reducerea violenţei în mediul şcolar se asigură că fenomenul de violenţă a fost înregistrat, că măsurile de intervenţie au fost puse în aplicare şi urmăreşte impactul acestora asupra actorilor implicaţi în cazul de violenţă respectiv. 
ANEXA Nr. 4
 

Procedura generală de intervenţie la nivelul
unităţii de învăţământ în situaţii de violenţă ce necesită intervenţia
poliţiei/ jandarmeriei/ poliţiei locale/ambulanţei. 


Incinta unităţii de învăţământ reprezintă toată zona şcolii, incluzând sălile de clasă, cancelarie, coridoare, terenul de sport, anexele, curtea şcolii, etc. 
Proximitatea unităţilor de învăţământ este reprezentată de suprafaţa de teren situată în afara curţii unităţii, precum arterele rutiere, căile de acces către unitatea de învăţământ, spaţiile verzi din jurul şcolii, alte spaţii publice situate în apropierea acesteia. 
• Dacă violenţa exercitată constă într-un incident de agresiune simplă şi a fost cauzatoare doar de vătămări corporale uşoare (lovire uşoară cu palma ori cu dosul palmei), autorul fiind elev cu vârsta sub 14 ani, şcoala poate reacţiona prioritar pentru sancţionarea acestui comportament şi poate informa ulterior poliţistul de proximitate pentru aplanarea unei stări conflictuale între părinţii victimei şi cei ai agresorului. 
• Dacă este vorba despre mai mult decât exercitarea unei violenţe corporale uşoare (lovirea repetată de intensitate medie a victimei, atunci poliţia/jandarmeria trebuie sesizată odată cu intervenţia echipajului unei ambulanţe, prin apelul telefonic de urgenţă la 112.) 
• În toate cazurile de lovire sau alte violenţe exercitate împotriva unui elev, conducerea şcolii trebuie să informeze părinţii victimei şi instituţiile de aplicare a legii. 
Cei ce vor desfăşura astfel de activităţi sunt cadrele didactice, personalul auxiliar şi personalul care asigură securitatea/paznicii unităţii şcolare, care se autosesizează sau sunt sesizaţi de izbucnirea sau derularea unui act de violenţă. 
Monitorizarea (activităţile derulate), intervenţie 
Atunci când un salariat al unităţii de învăţământ este sesizat sau se autosesizează despre existenţa unui eveniment de violenţă în unitatea de învăţământ sau în proximitatea acesteia, trebuie să respecte următoarele reguli procedurale, în funcţie de eveniment: 
A. Pentru tipurile de violenţă, care cad sub incidenţa codurilor de la 1.10 la 1.14, 2.3, 3.3., de la 4.2 la 4.4 şi 4.6 din Nomenclatorul actelor de violenţă în şcoală, cadrul didactic/cadrul didactic auxiliar/personal de pază ce a fost sesizat sau s-a autosesizat de producerea unui eveniment, va proceda astfel: 
   - se deplasează de urgenţă (dacă nu se află deja) la locul unde se desfăşoară actul de violenţă respectivă; 
   - ajuns la locul evenimentului, acesta va efectua o scurtă analiză a actului de violenţă şi va comunica imediat conducerii unităţii de învăţământ despre cele constatate; 
   - se informează dacă sunt victime ce necesită îngrijiri medicale; 
   - dacă sunt victime care necesită îngrijiri medicale, sună la numărul de urgenţă 112 şi solicită o ambulanţă; 
   - directorul unităţii de învăţământ va informa de urgenţă reprezentanţii isnpectoratului şcolar; 
   - în cazul în care printre agresori sunt persoane violente, persoanele care au sunat la 112 vor solicita sprijin din partea personalul care asigură securitatea/paznicului şcolii pentru a preveni o eventuală degenerare a evenimentului şi vor solicita, de urgenţă, sprijinul poliţiei, jandarmeriei, poliţiei locale; 
   - până la sosirea echipajului de poliţie/jandarmerie/poliţie locală sau ambulanţă, după caz, se vor lua măsuri de asigurare a primului ajutor victimelor, solicitând sprijinul cadrului medical din cadrul şcolii (dacă există), conducerii şcolii, cadrelor didactice, consilierului şcolar, personalului de pază, după care vor lua măsuri pentru transportarea victimei/victimelor la cea mai apropiată unitate medicală de urgenţă; 
   - vor fi îndepărtaţi elevii care nu sunt implicaţi în eveniment şi care, prin zgomote, gesturi, îndemnuri, pot instiga sau amplifica dezordinea creată. În acest scop, se va folosi un ton autoritar, fără a adresa cuvinte jignitoare sau ameninţări, având în vedere vârsta şi comportamentul elevilor. Pe cât posibil, vor fi reţinute date despre agresor/agresori pentru identificarea lor ulterioară, în cazul în care aceştia ar reuşi să fugă şi nu ar fi cunoscuţi de elevi; 
   - pe cât posibil, autorii faptei vor fi izolaţi, conducându-i într-o încăpere din incinta unităţii de învăţământ; 
   - la sosirea ambulanţei, dacă este cazul, se vor da toate detaliile despre victimă şi modul cum s-a întâmplat actul de violenţă; 
   - pe cât posibil, se vor lua măsuri de protejare a locului producerii infracţiunii; 
   - la sosirea echipajului poliţiei/jandarmeriei/poliţiei locale se vor oferi toate datele necesare în vederea identificării elevilor/sau a altor persoane implicate în comiterea faptei, precum şi cauza/motivul incidentului (dacă se cunosc), măsurile preliminare luate de şcoală pentru soluţionarea evenimentului semnalat (în caz de agresiuni fizice - dacă a fost anunţat serviciul de ambulanţă sau în caz de incendiu dacă au fost informaţi pompierii); 
   - părinţii elevilor minori implicaţi, atât ca victimă, cât şi ca autor în incident vor fi solicitaţi să se prezinte de urgenţă la sediul şcolii; 
   - echipa de cercetare sosită la faţa locului, îndeosebi poliţistul de investigaţii criminale, va fi pus la curent cu toate datele şi informaţiile cu privire la participanţii la comiterea actului de violenţă, victime şi martori, precum şi activităţile şi măsurile luate din momentul sosirii la locul faptei. 
   B. Pentru tipurile de violenţă care cad sub incidenţa codurilor de la 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 2.5, 2.4, 3.2, 34, 3.5, din Nomenclatorul actelor de violenţă în şcoală, cadrul didactic/auxiliar ce a fost sesizat sau  s-a autosesizat de producerea unui eveniment, va proceda astfel: 
   - după luarea la cunoştinţă şi, după caz, constatarea faptei şi a gravităţii ei, aceasta se aduce la cunoştinţa profesorului de serviciu, conducerii unităţii şcolare, administratorului (în cazul distrugerii de bunuri ale şcolii), profesorului diriginte etc.; 
   - în cazul în care fapta presupune introducerea de arme albe sau de foc se solicită sprijinul personalul care asigură securitatea/paznicului sau a altor cadre didactice, şi se sună la numărul de telefon 112, încercându-se izolarea şi reţinerea persoanei în cauză; 
   - în cazul în care aceasta reuşeşte să scape, se reţin cât mai multe date despre posesorul armei, în vederea informării echipajelor de poliţie/jandarmeriei sau, după caz, poliţistului de proximitate ce vor interveni la solicitare; 
   - dacă este elev al şcolii, se anunţă şi părinţii acestuia; 
   - în cazul în care fapta semnalată constă în furtul unui bun, distrugerea de bunuri (care se manifestă prin violenţă agresivă continuă), se procedează ca mai sus.

 

Nomenclatorul actelor de violenţă
 
           
    Categorie    Tip    COD
    1. Atac la persoană    1. Violarea secretului corespondenţei (accesarea fără consimţământul persoanei a calculatorului, telefonului mobil etc.)    1.1.
        2. Discriminare şi instigare la discriminare    1.2.
        3. Insulte grave, repetate    1.3.
        4. Ameninţări repetate    1.4.
        5. Şantaj    1.5.
        6. Înşelăciune    1.6.
        7. Instigare la violenţă    1.7.
        8. Violenţe fizice uşoare, fără arme (lovire)    1.8.
        9. Lăsarea fără ajutor sau lăsarea fără ajutor prin omisiune de înştiinţare    1.9.
        10. Fapte privitoare la viaţa sexuală (violul, actul sexual cu un minor, perversiunea sexuală, corupţia sexuală, seducţia, hărţuire sexuală)    1.10.
        11. Violenţă fizică gravă fără arme (vătămare corporală gravă)    1.11.
        12. Violenţă fizică cu arme albe    1.12.
        13. Violenţă fizică cu arme de foc    1.13
        14. Omor sau tentativă de omor    1.14
    2. Atentat la securitatea unităţii şcolare    1. Introducerea unor persoane străine în incinta şcolii    2.1.
        2. Alarmă falsă    2.2.
        3. Incendiere şi tentativă de incendiere    2.3.
        4. Introducere sau port armă albă în spaţiul şcolar    2.4.
        5. Introducere sau port armă de foc în spaţiul şcolar    2.5.
    3. Atentat la bunuri    1. Însuşirea bunului găsit    3.1.
        2. Furt şi tentativă de furt    3.2.
        3. Tâlhărie    3.3.
        4. Distrugerea bunurilor unor persoane    3.4.
        5. Distrugerea bunurilor şcolii    3.5.
    4. Alte fapte de violenţă sau atentate la securitate în spaţiul şcolar    1. Consum de alcool    4.1
        2. Consum de stupefiante sau alte substanţe interzise    4.2.
        3. Trafic cu stupefiante sau alte substanţe interzise    4.3.
        4. Automutilare    4.4.
        5. Determinarea sau înlesnirea sinuciderii    4.5.
        6. Suicid sau tentativă de suicid    4.6.
        7. Alte tipuri de violenţă    4.7.
Anexa 5


CODUL DE CONDUITĂ AL ELEVILOR
DIN COLEGIUL NAŢIONAL  DECEBAL  DEVADobândirea calităţii de elev al Colegiului Naţional Decebal Deva înseamnă pentru orice tânăr şansa integrării într-o tradiţie multiseculară şi a dobândirii unui profil intelectual şi moral de certă valoare, care să confirme renumele acestei instituţii de învăţământ.
Datoria de bază a elevului este studiul aprofundat al conţinuturilor prezentate în curriculum-ul şcolar , însuşirea informaţiilor din programe şi capacitatea de a le aplica prin diverse modalităţi în activităţile şcolare şi extraşcolare.

A. DREPTURILE ELEVILOR

Elevii Colegiului Naţional Decebal au următoarele drepturi:
(1)    să participe la toate activităţile de predare-învăţare;
(2)  să fie activi şi să contribuie cu idei, întrebări şi completări la desfăşurarea orelor;
(3)  să-şi dezvolte motivaţii şi competenţe intelectuale, sociale şi profesionale pentru studiu;
(4)    sa fie reprezentaţi în  Consiliul elevilor,  Consiliul clasei, Consiliul de administraţie şi Consiliul profesoral;
(5)  să transmită observaţiile, sugestiile, precum şi nemulţumirile lor întemeiate dirigintelui clasei sau, prin reprezentanţii lor, Consiliului elevilor sau conducerii colegiului;
(6)   să beneficieze de un tratament elegant şi exemplar din partea cadrelor didactice;
(7)  să amenajeze frumos sala de clasă în care învață, în acord cu învăţătorul / dirigintele lor;
(8) să folosească baza materială şi sportivă a şcolii în activităţile curriculare şi extracurriculare;
(9)   să solicite consultaţii în cazul în care întâmpină greutăţi în asimilarea cunoştinţelor sau în formarea de deprinderi şi competenţe;
(10)  să beneficieze de asistenţă medicală gratuită în cadrul cabinetelor medicale ale colegiului;
(11)  să asculte muzică decentă şi să danseze într-un cadru organizat după terminarea orelor de curs, în cadrul unor reuniuni organizate în cadrul colegiului, supravegheaţi de către profesorul-diriginte cu aprobarea directorului.
(12)  să beneficieze de dreptul la odihnă în pauze;
(13)  să solicite consultaţii în domeniul orientării şcolare şi profesionale în cadrul cabinetului de consiliere din colegiu;
(14)   să participe cu articole şi să facă parte din colectivul redacţional al revistei colegiului Noduri şi Semne.
(15)  să fie evidenţiaţi şi recompensaţi pentru rezultate deosebite obţinute în activităţile curriculare şi extracurriculare;

 
      B. RESPONSABILITĂŢILE ELEVILOR

(1)     Elevii trebuie să cunoască şi să respecte legile statului, Regulamentul de ordine interioară, regulile de circulaţie şi cele cu privire la apărarea sănătăţii, normele de tehnica securităţii muncii, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie civilă şi normele de protecţie a mediului.
(2)    Elevii au datoria de a frecventa cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu şi de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare.
(3)   Elevii trebuie să poarte asupra lor carnetul de elev, pe care au obligaţia să îl prezinte învăţătorului/ dirigintelui pentru consemnarea notelor, a mediilor şi a observaţiilor, părinţilor (pentru informare şi semnare), personalului de ordine şi pază (pentru legitimare).
(4)   Calitatea de elev al Colegiului Naţional Decebal obligă la un comportament caracterizat prin politeţe, limbaj civilizat, respect datorat profesorilor, atitudine de colegialitate şi toleranţă în relaţiile cu colegii, indiferent de clasa din care aceştia fac parte atât în şcoală, cât şi în afara ei.
(5)      Elevii trebuie să aştepte în linişte învăţătorul / profesorul în sala de clasă.
(6)     Elevii vor saluta cadrul didactic la intrarea în sala de clasă.
(7)     Elevii trebuie să respecte în pauze dreptul la odihnă al celorlalţi elevi.
(8)     Elevii trebuie să respecte personalul administrativ si să se adreseze politicos membrilor acestuia.
(9)     Elevii trebuie să aducă la cunoştinţa învăţătorului/dirigintelui orice situaţie care lezează statutul de elev. (10)   Elevii trebuie să manifeste faţă de colegi un comportament non-violent şi să aibă un limbaj decent.
(11)  Elevii au datoria să respecte dreptul celorlalţi colegi de a participa la desfăşurarea orelor şi de a obţine rezultatele meritate.
(12) Elevii trebuie să respecte bunurile personale, ale colegilor şi ale celorlalţi elevi ai şcolii, să utilizeze manualele primite gratuit şi să le restituie în bună stare la sfârşitul anului şcolar.
(13)  Elevii au obligaţia de a prezenta învăţătorului/dirigintelui clasei, în termenul prevăzut de Regulamentul de Ordine Interioară al Colegiului Naţional Decebal,  acte pe baza cărora se face motivarea absenţelor.
(14)  Elevii au obligaţia unei ţinute vestimentare decente şi îngrijite;
(15) Responsabilul clasei are datoria de a realiza şi afişa în clasă, lista cu elevii de serviciu pe clasă;
(16) Responsabilul clasei are obligaţia de a urmări rezolvarea acestor sarcini de către colegii lui.
(19)  Elevii Colegiului Naţional Decebal  au obligaţia de a purta semnul distinctiv, insigna colegiului pe care se află inscripţionat chipul lui Decebal şi denumirea unităţii de învăţământ. 

        C. CURĂŢENIA ÎN ŞCOALĂ

(1)    Având în vedere că la intrarea în sala de clasă, elevii  găsesc clasa curată, ei au datoria de a o păstra astfel. Sunt responsabili pentru acest lucru elevii de serviciu ai clasei respective. Elevii de serviciu trebuie să observe comportamentul colegilor şi în cazul în care aceştia au un comportament neadecvat le vor atrage atenţia celor în culpă pentru a remedia situaţia. Dacă aceştia refuză, elevii de serviciu au obligaţia de a aduce la cunoştinţă dirigintelui situaţia, pentru ca acesta să poată lua măsurile cuvenite;
(2)    Profesorii de serviciu şi personalul de îngrijire vor aduce la cunoştinţă dirigintelui clasei, dacă în mod repetat o clasă va fi găsită murdară. Dirigintele clasei trebuie să ia măsurile cuvenite pentru remedierea situaţiei.
            Pentru a pune în aplicare această măsură sunt necesare:
            (2.1)  Afişarea si respectarea orarului în fiecare sală de clasă;
            (2.2) Afişarea listei cu elevii de serviciu din fiecare clasă;
       Elevii sunt obligaţi să păstreze în stare corespunzătoare bunurile materiale pe care le folosesc, 
       proprietate a Colegiului Naţional Decebal .
(3)    Elevii sunt obligaţi să păstreze curăţenia în şcoală, în clasă, în banca lor şi în jurul acesteia; elevii de serviciu pe clasă şi reprezentantul clasei vor urmări respectarea acestei dispoziţii şi vor răspunde de aceasta.
 
           D. MOTIVAREA ABSENŢELOR

Actele prin care se pot motiva absenţele sunt următoarele:
(1)     adeverinţă eliberată de medicul cabinetului şcolar sau de medicul de familie al elevei/elevului;
(2)     adeverinţă sau certificat medical eliberat de o unitate sanitară,  în cazul în care elevul a fost internat în spital;
(3)     cererea scrisă a părintelui/tutorelui legal al elevului, adresată directorului şcolii şi aprobată de acesta în urma consultării cu învăţătorul/dirigintele clasei.
Observaţii:
(1)     Toate adeverinţele medicale trebuie să aibă viza cabinetului unde se află în evidenţă fişele medicale ale elevilor, respectiv cabinetul medical al şcolii noastre.
(2)     Absentarea nemotivată este interzisă. Orice absenţă trebuie să fie justificată dirigintelui.
(3)     Pentru a păstra o evidenţă corectă, elevii din liceu au obligaţia ca la începutul anului şcolar să prezinte dirigintelui o adeverinţă prin care medicul de familie atestă că are în evidenţă pe respectiva elevă/pe respectivul elev.
(4)     Semestrial, părinţii au dreptul să motiveze prin solicitare scrisă, absenţele pentru trei zile (din motive familiale), anunţând dirigintele în prealabil sau cel mai târziu în prima zi de absenţă a elevului. Pentru a motiva mai mult de trei zile, în situaţii excepţionale, părinţii se vor adresa în scris directorului.
(5)    Orice scutire este lovită de nulitate dacă eleva/elevul este văzut în perioada menţionată în scutire, în şcoală.
(6)     La cererea scrisă a unităţilor de învăţământ în care este organizat învăţământ sportiv, a structurilor naţionale sportive, directorul Colegiului Naţional Decebal poate aproba motivarea absenţelor elevilor care participă la cantonamente şi la competiţii de nivel local, naţional şi internaţional, cu condiţia recuperării materiei, în vederea încheierii situaţiei şcolare.
(7)     Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor vor fi prezentate în termen de maxim 7 zile de la reluarea activităţii elevei/elevului şi vor fi păstrate de către învăţător/diriginte pe tot parcursul anului şcolar.
(8)     Nerespectarea termenului de prezentare a actelor pe baza cărora se face motivarea absenţelor atrage, de regulă, declararea absenţelor ca nemotivate.
(9)  Absentarea nemotivată de la cursuri atrage după sine sancţiuni prevăzute de Regulamentul de Ordine Interioară al Colegiului Naţional Decebal.


 
             E. REZOLVAREA CONFLICTELOR

(1)    În cazul apariţiei conflictelor de orice natură, niciun elev şi niciun părinte nu au voie să recurgă la un comportament agresiv / violent. Este obligatoriu ca situaţia conflictuală să fie adusă la cunoştinţa învăţătorului, dirigintelui, profesorului de serviciu, consilierului psihopedagogic şcolar sau directorului colegiului, singurii abilitaţi să rezolve conflictul.

              F. INTERDICŢII

I. Pentru respectarea dreptului fundamental la învăţătură, se interzic:
- (1) absentarea nemotivată de la ore;
- (2) instigarea la absentare de la ora/orele de curs (chiulul);
- (3) întârzierile repetate la orele de curs fără motive întemeiate;
- (4) staţionarea în curtea şcolii a elevilor din clasele de dimineaţa după terminarea programului şi staţionarea elevilor în faţa porţilor şcolii;
 - (5) prezenţa elevilor pe holuri, după ce s-a sunat de intrare la oră;
 - (6) staţionarea în curtea şcolii, lângă ferestre, în timpul orelor de curs;
-  (7) consumarea de alimente, băuturi răcoritoare sau a gumei de mestecat, în timpul orelor.
-  (8) consumarea de seminţe/popcorn/pufuleţi/chipsuri în timpul orelor de curs.
- (9) folosirea telefoanelor mobile/iphonuri/ipaduri/tabletelor în timpul orelor, examenelor, concursurilor sau altor activităţi şcolare. În timpul orelor de curs, telefoanele mobile/iphonurile/ipadurile/tabletele etc. trebuie păstrate închise în ghiozdane .
- (10) deranjarea orei de curs.


II. Pentru protejarea bunurilor care se află în proprietatea şcolii, se interzic:
(1) distrugerea manualelor primite gratuit;
(2) murdărirea şi inscripţionarea pereţilor, uşilor, mobilierului şcolar sau a altor bunuri/deteriorarea bunurilor din patrimoniul Colegiului Naţional Decebal (aceste fapte se consideră vandalism); 
(3) substituirea şi distrugerea documentelor şcolare, precum şi însuşirea oricărui bun al şcolii sau al colegilor;
(4) stropitul cu apă sau alte lichide între elevi;
(5) bătaia cu bulgări de zăpadă în sala de clasă şi pe holurile colegiului sau aruncarea cu bulgări în ferestrele colegiului.

III. Pentru asigurarea ordinii şi disciplinei, necesare desfăşurării activităţii şcolare, sunt interzise:
 (1) A. pentru băieţi:
- părul vopsit, frizuri provocatoare, ostentative, părul lung neîngrijit, neprins la spate;
- barbă / mustaţă, cercei, piercinguri;
- pantaloni scurţi tip şort sau extravaganţi la elevii de liceu;
- tatuajele;
- tricouri cu înscrisuri / mesaje / desene discriminatorii;
     B. pentru fete:
- părul vopsit în culori stridente, frizurile provocatoare, părul lung neîngrijit, neprins la spate, lăsat pe umeri, pe faţă, bretonul lung, care acoperă ochii;
- machiajul exagerat, bijuteriile ostentative;
- tatuajele;
- purtarea bluzelor foarte decoltate, transparente sau scurte; a fustelor cu talie joasă şi/sau mulate şi/ sau foarte scurte precum şi a pantalonilor scurţi sau a colanţilor fără fustă sau sarafan;
(2) accesul elevilor în cancelarie şi folosirea scării destinate  cadrelor didactice.
( 3) lansarea unor anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozive în perimetrul şcolii;

IV. Pentru asigurarea  securităţii  elevilor, respectiv – pentru evitarea accidentelor, este interzis elevelor/elevilor:

(1) să părăsească şcoala în timpul programului fără aprobare scrisă de la învăţător/diriginte, profesorul de serviciu,  sau directorul şcolii;
(2) să faciliteze pătrunderea în şcoală a unor persoane străine;
(3) să introducă/să folosească în şcoală petarde, artificii, obiecte contondente, arme albe sau spray-uri lacrimogene;
(4) să arunce orice fel de obiecte pe fereastră;
(5) să aducă jigniri colegilor, profesorilor sau personalului auxiliar;
(6) să manifeste agresivitate şi violenţă în limbaj şi/sau un comportament intimidant, discriminatoriu sau jignitor;
(7) în caz de conflict, să-şi facă singuri dreptate, în mod agresiv;
(8) să se joace în clădirea şcolii cu mingea, palete de ping-pong, rachete de tenis/badminton sau să practice jocuri care pot provoca accidente sau distrugeri de bunuri;
(9) să joace fotbal, atât în pauze, cât şi în timpul orelor de curs; excepţie face jocul de fotbal organizat şi supravegheat de un cadru didactic;
(10) să se introducă în clădirea şcolii patine cu rotile, trotinete, skateboarduri, motorete, mopede sau să se parcheze autoturismele personale în curtea şcolii;
(11) elevii care vin cu biciclete, trotinete, skateboarduri etc nu au voie să se plimbe cu acestea în curtea şcolii, pe holurile şcolii sau în sălile de clasă.
 
V. Pentru protejarea dreptului la sănătate fizică şi psihică, se interzic:

(1) accesul în şcoală sub influenţa drogurilor/a substanţelor etnobotanice, consumul sau distribuirea de droguri/substanţe etnobotanice în şcoală sau în afara acesteia;
(2) accesul în şcoală sub influenţa băuturilor alcoolice, consumul acestora în şcoală sau consumarea lor în afara şcolii;
(3) comportamentul şi atitudinile ostentative şi provocatoare, precum şi comentariile nepoliticoase pe orice temă la adresa profesorilor, a colegilor sau a personalului auxiliar;
(4) staţionarea pe coridoare în poziţii sau atitudini care încalcă regulile bunului simţ;
(5) deţinerea şi popularizarea de materiale sau însemne cu caracter obscen sau pornografic, satanist, extremist (comunist, fascist etc.), discriminatoriu;
(6)  practicarea jocurilor de noroc;
(7) fumatul în clădirea, în curtea sau în faţa porţilor şcolii.

VI.    Pentru respectarea dreptului la o evaluare corectă, se interzic:

(1) fraudarea evaluării constând în copiatul răspunsurilor la orice tip de evaluare (scrisă/orală/practică);
 (2) comunicarea între elevi în timpul evaluărilor (scrise/orale/practice).


VII. În cazul absenţei profesorului de la oră:
Este interzisă părăsirea clasei în cazul în care profesorul întârzie sau absentează de la oră.

VIII. Pentru protejarea dreptului la intimitate, se interzice:
(1) pătrunderea băieţilor în toaleta fetelor şi invers;
(2) atingerile nejustificate între elevi.

IX. Respectarea dreptului la propria imagine
Fără aprobarea Consiliului de administraţie sau Consiliul profesoral sunt interzise:
(1) înregistrările audio/video în incinta/în curtea şcolii/în faţa şcolii;
(2) postarea şi difuzarea de înregistrări  audio/video cu elevii/cadrele didactice/personalul auxiliar din Colegiului Naţional Decebal pe internet;
(3) întrebuinţarea dispozitivelor de înregistrare şi redare audio-video de folosinţă individuală în timpul orelor de curs.

G. DISPOZIŢII FINALE
În prima oră de dirigenţie a fiecărui an şcolar, elevii vor fi informaţi de învăţător/diriginte despre prevederile regulamentului de ordine interioară în vigoare (diriginţii vor citi împreună cu elevii Regulamentul de Ordine Interioară) fapt atestat prin semnătură într-un proces-verbal.
În prima şedinţă cu părinţii din primul semestru al anului şcolar în curs,  părinţii sau susţinătorii legali ai tuturor elevilor au obligaţia să ateste prin semnătură de luare la cunoştinţă, de prevederile Regulamentului de Ordine Interioară în vigoare,  în Colegiul Naţional Decebal.


H.     NORME DE SECURITATE PENTRU ELEVI   ÎN ACTIVITATEA ŞCOLARĂ

Elevii au obligaţia să respecte normele de securitate prezentate de către profesorul diriginte  în prima oră din semestru, la disciplinele de învăţământ a căror activitate presupune un risc sporit de pericol, accidentare şi în timpul orelor de curs sau al pauzelor, în timpul orelor de educaţie fizică. Respectarea cu stricteţe a regulilor de prevenire a accidentelor şi de securitate în activităţile de laborator: chimie, fizică, biologie, informatică, la sala de sport sau pe terenurile de sport prevăzute cu coşuri de baschet sau porţi de fotbal.
În sala de curs elevii au următoarele obligaţii:
•    să nu se urce pe mese, scaune, pe pervazul geamului, să nu se aplece pe geam, periclitându-şi viaţa;
•    să nu pună mâna pe firele unor întrerupătoare sau lămpi dacă acestea nu sunt în bună stare;
•    să nu se implice în dezafectarea geamurilor sparte;
•    să închidă geamurile în cazul în care sunt în pericol de a se sparge (curent sau vânt puternic);
În situaţiile de mai sus elevii se vor adresa personalului de întreţinere al şcolii, care are obligaţia să remedieze defecţiunea în cel mai scurt timp.
Pe coridoare trebuie să respecte următoarele reguli de securitate:
•    elevii se vor deplasa fără să alerge, nu îşi vor împinge colegii, nu le vor pune piedică;
•    elevii nu au acces la tabloul electric sau la hidrant, nu umblă la întrerupătoarele electrice defecte, ci sunt obligati să anunţe orice defecţiune sesizată mecanicului şcolii;
•    pe scările de acces, elevii vor urca/coborî în mod civilizat, nu se vor împinge şi nu vor pune piedică celorlalţi colegi (pentru că pot provoca accidentări) şi nu se vor apleca peste balustradă;
•    în curtea şcolii, elevii au obligaţia de a se comporta civilizat: nu îmbrâncesc colegii mai mici sau mai mari, nu se urcă pe porţile de fotbal, pe panoul de baschet, pe mesele de ping-pong, pe garduri sau în pomi;
•    este interzis accesul elevilor în subsolul clădirii, la centrala electrică sau în încăperea cu centrala termică.


I.    PĂSTRAREA DOTĂRILOR ŞI A SĂLII  DE CLASĂ


La fiecare început de an şcolar, elevii Colegiului Naţional Decebal  sunt întâmpinaţi în săli de clasă renovate şi igienizate. Considerăm că este de datoria noastră, elevi şi profesori, ca cei care folosim aceste săli de clasă zilnic, să avem grijă să păstrăm locul în care ne desfăşuram activitatea în aşa fel încât să ne facă plăcere să stam în acest loc.
Cadrele didactice au şi rolul de a oferi elevilor un model de ordine, de organizare a locului de muncă în calitatea lor de educatori.
Având în vedere cele de mai sus, dorim să responsabilizăm colectivele de elevi, profesorii diriginţi şi profesorii clasei în depistarea şi remedierea tuturor deteriorărilor survenite în sala de clasă, precum şi a prevenirii acestora.
Zilnic, profesorii vor anunţa dirigintelui clasei,  stricăciunile pe care le observă la începutul orei, identificând cu ajutorul elevilor cine a provocat acea problemă.
Elevii de serviciu din acea zi au, de asemenea, datoria de a supraveghea bunurile din sala de clasă, de a  încuia uşa sălii, de a stinge lumina, ori de câte ori elevii îşi desfăşoară ora în altă sală, şi, în colaborare cu profesorul orei următoare sau cu profesorul diriginte, de a stabili cine este responsabil pentru stricăciunile apărute.
Avem în vedere ca:
•    scaunele şi mesele să fie în bună stare, să nu fie inscripţionate, deteriorate;
•    dulapurile şi catedra din sală să fie în stare bună, să nu fie inscripţionate;
•    întrerupătoarele şi dispozitivele de iluminat din sală să funcţioneze, caloriferele din sală să fie în bună stare;
•    ferestrele să nu fie deteriorate;
•    uşa sălii de clasă şi încuietoarea să nu fie deteriorate.
Elevii care au produs stricăciunile au obligaţia să le remedieze în cel mult o săptămână de la constatare.J. MĂSURI DE PĂSTRARE A IGIENEI ŞI DE UTILIZARE   A GRUPURILOR SANITARE

În fiecare an se efectuează igienizarea şi renovarea grupurilor sanitare din şcoală.  În anii şcolari anteriori, contrar eforturilor făcute de conducerea şi administraţia şcolii, aspectul grupurilor sanitare lăsa mult de dorit, ca urmare a nerespectării de către elevi a unor norme minime de conduită civilizată.
De aceea, considerăm necesar să amintim regulile pe care elevii trebuie să le respecte.
Normele privind utilizarea grupurilor sanitare sunt:
-     elevii vor păstra în bună stare vasele de toaletă, chiuvetele, rezervoarele, alte dotări       
 existente;
-     deşeurile se vor depune în coşurile aflate în fiecare cabină şi nu în vasele de toaletă sau 
       chiuvete, pentru a nu le înfunda şi pentru a nu provoca alte daune (inundaţii, de ex.);
       -  este interzisă inscripţionarea pereţilor, a uşilor cabinelor W.C., a vaselor sanitare etc.;
       robinetele trebuie folosite cu grijă pentru a nu se defecta, iar apa trebuie oprită după  
       utilizare.
ANEXA 6 


CODUL  DE  ETICĂ  PENTRU PERSONALUL  DIN 
COLEGIUL  NAŢIONAL  DECEBAL DEVACAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

 Art.1. - Prezentul Cod de Etică (denumit în continuare Cod) este aplicabil tuturor persoanelor din Colegiul National Decebal Deva responsabile cu instruirea şi educaţia, şi care, în conformitate cu prevederilor din Legea Educaţiei Naţionale 1/2011, îndeplinesc funcţia de personal didactic/cadru didactic, personal didactic auxiliar, personal didactic asociat, precum şi funcţii de conducere. Reglementările din acest cod vizează, în mod particular, persoanele care îndeplinesc funcţia de cadru didactic.
Art. 2. - Codul funcţionează atât ca un contract moral între părinţi/tutori legali, elevi, comunitatea locală şi diferitele categorii de personal din Colegiul National Decebal responsabile cu instruirea şi educaţia, cât şi ca un sistem de standarde de conduită colegială capabile să contribuie la coeziunea instituţională şi a grupurilor de persoane implicate în activitatea educaţională, prin formarea şi menţinerea unui climat bazat pe cooperare şi competiţie după reguli corecte.
Art. 3. - Respectarea prevederilor prezentului Cod reprezintă o garanţie a creşterii calităţii şi prestigiului Colegiului Naţional Decebal, scop posibil de atins prin intermediul următoarelor obiective:

a)    autodisciplinarea persoanelor responsabile cu instruirea şi educaţia, prin asumarea conţinutului acestui cod;

b)    menţinerea unui grad înalt de profesionalism în exercitarea atribuţiilor şi funcţiilor personalului din Colegiul National Decebal, responsabile cu instruirea şi educaţia, în mod special a persoanelor care îndeplinesc funcţia de cadru didactic;

c)    ameliorarea calitativă a relaţiilor dintre actorii educaţionali;

d)    reducerea practicilor inadecvate şi/sau imorale ce pot apărea în mediul educaţional al Colegiului Naţional Decebal;

e)    creşterea gradului de coeziune a personalului implicat în activitatea educaţională;

f)    facilitarea promovării şi manifestării unor valori şi principii aplicabile în mediul şcolar preuniversitar, inserabile şi în spaţiul social;

g)    sensibilizarea opiniei publice în direcţia susţinerii valorilor educaţiei.

Art. 4.- Orice persoană din Colegiul Naţional Decebal, responsabilă cu instruirea şi educaţia, are datoria morală şi profesională de a cunoaşte, de a respecta şi de a aplica prevederile prezentului Cod.
CAPITOLUL II

VALORI, PRINCIPII ŞI NORME DE CONDUITĂ

Art. 5. - Personalul din Colegiul Naţional Decebal, responsabil cu instruirea şi educaţia, în mod particular cadrele didactice, trebuie să îşi desfăşoare activitatea profesională în conformitate cu următoarele valori şi principii:
a)    imparţialitate, independenţă şi obiectivitate;

b)    responsabilitate morală, socială şi profesională;
c)    integritate morală şi profesională;

d)    confidenţialitate;
e)    activitate în interesul public;
f)    respectarea legislaţiei generale şi  a celei specifice domeniului;
g)    respectarea autonomiei personale;
h)    onestitate şi corectitudine intelectuală;
i)    respect şi toleranţă;
j)    autoexigenţă în exercitarea profesiei;
k)    interes şi responsabilitate în raport cu propria formare profesională;

l)    implicarea în creşterea calităţii activităţii didactice şi a prestigiului Colegiului Naţional Decebal   precum şi a specialităţii/domeniului în care lucrează;
m)    respingerea conduitelor didactice inadecvate.
Art. 6. - În vederea asigurării unui învăţământ de calitate, în relaţiile cu elevii, persoanele responsabile cu instruirea şi educaţia, în mod particular cadrele didactice, au obligaţia de a cunoaşte, respecta şi aplica un set de norme de conduită. Acestea au în vedere:
(1)    Ocrotirea sănătăţii fizice, psihice şi morale a elevilor prin:

a)    supravegherea permanentă a acestora pe tot parcursul activităţilor în şcoală cât şi în cadrul celor organizate de unitatea şcolară în afara acesteia, în vederea asigurării depline a securităţii tuturor celor implicaţi în aceste acţiuni;

b)    interzicerea agresiunilor fizice şi tratamentelor umilitoare, sub orice formă, asupra elevilor;

c)    asigurarea protecţiei fiecărui elev, prin denunţarea formelor de violenţă fizică exercitate asupra acestora, a oricărei forme de discriminare, abuz, neglijenţă sau de exploatare a elevilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare;

d)    excluderea oricăror forme de abuz sexual, emoţional sau spiritual;

e)    interzicerea hărţuirii sexuale şi a relaţiilor sexuale cu elevii, inclusiv a celor consensuale;
(2)    Responsabilitate în vederea atingerii de către elevi a standardelor de performanţă prevăzute de documentele şcolare.
(3)    Respectarea principiilor docimologice.
(4)    Interzicerea oricăror activităţi care generează corupţie:
a)       fraudarea examenelor de orice tip contra bani, obiecte, servicii etc;

b)     solicitarea de către personalul didactic a unor sume de bani sau cadouri în vederea obţinerii de  către elevi a unor rezultate şcolare incorecte;

c)     traficul de influenţă şi favoritismul în procesul de evaluare;

d)     colectarea de fonduri de la elevi sau de la părinţii acestora pentru cadouri sau pentru protocolul destinat cadrelor didactice antrenate în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi de evaluare  (examene şi evaluări naţionale, olimpiade, alte concursuri şcolare etc.).

(5)    Interzicerea implicării elevilor în activităţi de partizanat politic şi de prozelitism religios, organizate special în acest sens de către persoanele responsabile cu instruirea şi educaţia elevilor, în cadrul Colegiului Naţional Decebal sau în afara acestuia.

(6)    Excluderea din relaţiile cu elevii a oricărei forme de discriminare, asigurarea egalităţii de şanse şi promovarea principiilor educaţiei inclusive.
(7)    Respectarea demnităţii şi recunoaşterea meritului personal al fiecărui elev.
Art.7. - În relaţia cu părinţii/tutorii legali, persoanele responsabile cu instruirea şi educaţia, în mod particular cadrele didactice, vor respecta şi aplica următoarele norme de conduită:
a)    acordarea de consultanţă părinţilor/tutorilor legali în educarea propriilor copii şi susţinerea rolului parental;

b)    stabilirea unei relaţii de încredere mutuală, a unei comunicări deschise şi accesibile;

c)    disponibilitatea pentru rezolvarea problemelor educative enunţate de către părinţi/ tutori legali;

d)    informarea părinţilor/tutorilor legali despre toate aspectele activităţii elevilor prin furnizarea explicaţiilor necesare înţelegerii şi aprecierii conţinutului serviciilor educative;

e)    informarea părinţilor/tutorilor legali despre evoluţia activităţii şcolare, evitând tendinţele de prezentare parţială sau cu tentă subiectivă;

g)    respectarea confidenţialităţii datelor furnizate şi a dreptului la intimitate individuală şi familială; persoanele responsabile cu instruirea şi educaţia, în mod particular personalul didactic, nu vor impune, în relaţia cu părinţii/tutorii legali, dobândirea/primirea de bunuri materiale sau sume de bani pentru serviciile educaţionale oferite;

h)    consilierea părinţilor/tutorilor legali privind alternativele de formare şi dezvoltare optimă a copiilor lor, din perspectiva expertizei psihopedagogice şi a respectării interesului major al copilului.
Art. 8. - Personalul din Colegiul Naţional Decebal responsabil cu instruirea şi educaţia, în mod particular cadrele didactice, vor respecta şi aplica următoarele norme de conduită colegială:
a)    relaţiile profesionale trebuie să se bazeze pe respect, onestitate, solidaritate, cooperare, corectitudine, toleranţă, evitarea denigrării, sprijin reciproc, confidenţialitate, competiţie loială, interzicerea fraudei intelectuale şi a plagiatului;

b)    orice membru al personalului didactic va evita lezarea libertăţii de opinie, vizând convingerile politice şi religioase;

c)    orice membru al personalului didactic va evita practicarea oricărei forme de discriminare în relaţiile cu ceilalţi colegi;

d)    între persoanele din Colegiul Naţional Decebal responsabile cu instruirea şi educaţia se interzice solicitarea de servicii personale de orice tip de la colegi care sunt sau urmează să fie în proces de evaluare, angajare sau promovare;

e)    în evaluarea competenţei profesionale se vor utiliza criterii care au în vedere performanţa şi rezultatele profesionale;

f)    încurajarea diseminării cunoştinţelor profesionale, în vederea atingerii unor standarde superioare de calitate în activitatea didactică;

g)    orice cadru didactic trebuie să evite, prin afirmaţii, aprecieri sau acţiuni, să afecteze imaginea profesională şi/sau socială a oricărui alt membru al corpului profesoral, cu excepţia situaţiilor prevăzute şi formalizate de actele normative în vigoare ( evaluările anuale, comisia de disciplină etc.);

h)    întreaga activitate a persoanelor din Colegiul Naţional Decebal, responsabile cu instruirea şi educaţia, trebuie să permită accesul la informaţiile care interesează pe toţi membrii comunităţii şcolare, posibilii candidaţi, instituţiile cu care entitatea colaborează şi publicul larg, asigurând astfel o informare corectă şi facilitarea egalităţii de şanse, precum şi asigurarea accesului echitabil la resursele  şcolare şi ale sistemului de învăţământ;


i)    reacţia publică - prin drept la replică, discurs public, întrunire etc. -, atunci când o anumită situaţie creată de către membrii comunităţii educaţionale- Colegiul Naţional Decebal, sau de către oricine altcineva din afara acesteia afectează imaginea Colegiului Naţional Decebal, sistemului de învăţământ preuniversitar românesc, oricărei persoane, membră a comunităţii educaţionale.
Art. 9. - Personalul din Colegiul Naţional Decebal responsabil cu instruirea şi educaţia, în mod particular cadrele didactice care îndeplinesc funcţii de conducere, de îndrumare şi control sau care sunt membri în structuri de conducere, vor respecta şi aplica următoarele norme de conduită managerială:
a)   respectarea criteriilor unui management eficient al resurselor;
b)    promovarea standardelor profesionale şi morale specifice;
c)    aplicarea obiectivă a reglementărilor legale şi a normelor etice;
d)    evaluarea corectă conform prevederilor din fişa postului;

e)    selectarea personalului didactic şi personalului didactic auxiliar de calitate, conform legislaţiei în vigoare;

f)    interzicerea oricărei forme de constrângere ilegală şi/sau ilegitimă, din perspectiva funcţiei deţinute;

g)    respingerea oricărei forme de abuz în exercitarea autorităţii;

h)    interzicerea oricărei forme de hărţuire a personalului didactic, indiferent de statutul şi funcţia persoanei hărţuitoare;

i)    exercitarea atribuţiilor ierarhic-superioare, din perspectiva exclusivă a evaluării, controlului, îndrumării şi consilierii manageriale corecte şi obiective.
Art. 10. - În exercitarea activităţilor didactice, şcolare şi extraşcolare, membrilor personalului didactic le sunt interzise:
a)    consumul de substanţe psihotrope sau alcool;
b)    organizarea pariurilor şi a jocurilor de noroc;

c)    folosirea dotărilor şi a bazei materiale din spaţiile de învăţământ ale Colegiul Naţional Decebal,  în vederea obţinerii de beneficii financiare personale;

d)    distrugerea intenţionată a dotărilor şi a bazei materiale din spaţiile de învăţământ;

e)    distribuirea materialelor pornografice;
f)    utilizarea de materiale informative interzise prin lege;

g)    organizarea de activităţi care pot pune în pericol siguranţa şi securitatea elevilor sau a altor persoane aflate în incinta unităţii/instituţiei de învăţământ.
Art. 11. - În relaţia cu instituţiile şi reprezentanţii comunităţii locale, persoanele responsabile cu instruirea şi educaţia, în mod particular cadrele didactice, vor respecta şi aplica următoarele norme de conduită:
a)    colaborarea şi parteneriatul cu instituţiile/reprezentanţii comunităţii locale vor avea în vedere asigurarea sprijinului reciproc, în scopul furnizării unor servicii educaţionale de calitate;

b)    colaborarea şi parteneriatul cu organizaţiile non-guvernamentale ce au ca obiect de activitate educaţia vor avea în vedere asigurarea sprijinului reciproc, în scopul furnizării unor servicii educaţionale de calitate;

c)    responsabilitate şi transparenţă în furnizarea de informaţii către instituţiile de stat în protejarea drepturilor copilului, atunci când interesul/nevoia de protecţie a copilului impun acest lucru;

d)    parteneriatele  cu  agenţi  economici  vor  avea  în  vedere  asigurarea  sprijinului
reciproc, în scopul furnizării unor servicii educaţionale de calitate;

e) în realizarea colaborării şi a parteneriatelor cu instituţiile/reprezentanţii comunităţii locale, organizaţiile non-guvernamentale şi agenţii economici nu se vor angaja activităţi care să conducă la prozelitism religios şi partizanat politic, acţiuni care pun în pericol integritatea fizică şi morală a elevilor sau care permit exploatarea prin muncă a acestora.CAPITOLUL III

RĂSPUNDERI  PRIVIND  RESPECTAREA  PREVEDERILOR  CODULUI  DE ETICĂ

Art. 12. - (1) Orice persoană, participantă/implicată în mod direct sau indirect în activităţile din domeniul educaţional preuniversitar din Colegiul Naţional Decebal, care consideră, în mod întemeiat, prin raportare la prevederile prezentului Cod, că este victima sau martorul unui comportament lipsit de etică profesională din partea unei/unor persoane din Colegiul Naţional Decebal, are dreptul de a sesiza Comisia de cercetare disciplinară din Colegiul Naţional Decebal.

Art. 13. - Procedurile privind funcţionarea Comisiei de cercetare disciplinară din Colegiul Naţional Decebal  şi a Comisiei de etică a Inspectoratului Şcolar Judeţean Hunedoara, precum şi cele privind anchetarea şi soluţionarea încălcării prevederilor Codului sunt conforme cu prevederile stabilite prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5550/ 2011 şi prevederilor stabilite de Legea nr. 1/2011, aplicabile la nivelul Colegiului Naţional Decebal.

Art. 14. - Prezentul Cod face distincţia între încălcarea neintenţionată şi cea intenţionată a prevederilor sale.

(1)    În cazul încălcării neintenţionate a prevederilor codului, fapt dovedit în urma anchetei şi audierilor, persoana în cauză va fi consiliată cu privire la înţelegerea situaţiei de încălcare a principiilor codului de etică şi, respectiv, va fi sprijinită pentru concilierea amiabilă cu partea reclamantă.

(2)    În cazul încălcării intenţionate a prevederilor codului, fapt dovedit în urma anchetei şi a audierilor de către Comisia de cercetare disciplinară din Colegiul Naţional Decebal poate iniţia următoarele măsuri, în funcţie de gradul de încălcare a prevederilor Codului, de repetarea comportamentului respectiv, precum şi în funcţie de punctul de vedere al Consiliului Profesoral sau a altor organisme precum, Consiliul Reprezentativ al Părinţilor, Consiliul Şcolar al Elevilor:
a)      concilierea amiabilă cu partea reclamantă;

b)      atenţionarea colegială în cadrul Comisiei de cercetare disciplinară a Colegiului Naţional Decebal şi informarea Consiliului de Administraţie al Colegiului Naţional Decebal, pentru luarea în considerare a neconformării persoanei respective cu prevederile codului;

c)    propunerea de includere a persoanei respective într-un program de remediere comportamentală, prin consilierea şi monitorizarea sa pe o perioadă decisă de către Consiliul de Administraţie al Colegiului Naţional Decebal. Conţinutul programului de remediere comportamentală va fi stabilit de către o comisie compusă dintr-un reprezentant al profesorilor-membru al Consiliului de  Administraţie, un reprezentant al părinţilor şi psihologul  şcolar.

Acest program va fi aprobat de către Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ;

d)     Comisia de cercetare disciplinară  se va adresa Comisiei judeţene de etică pentru  analiza cazului în vederea sancţionării disciplinare, în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale  1/2011.

(3)    Conform Art. 10, e) din cadrul ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5550/ 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului naţional de etică din învăţământul preuniversitar, atunci când apar cazuri care sunt de domeniul legii penale, Comisia de cercetare disciplinară a Colegiului Naţional Decebal poate notifica instituţiile statului abilitate cu realizarea cercetării penale.
(4)    Consilierea Comisiei de cercetare disciplinară a Colegiului Naţional Decebal privind decizia de notificare şi notificarea propriu-zisă adresată instituţiilor statului abilitate cu realizarea cercetării penale, este realizată de către serviciul juridic al inspectoratului şcolar judeţean Hunedoara.


CAPITOLUL IV

DISPOZIŢII FINALE

Art. 15. - Prezentul Cod nu se substituie legilor şi regulamentelor în vigoare din domeniul educaţiei şi nici nu poate contraveni acestora.
Art. 16. - Prin prevederile prezentului Cod, comisia de cercetare disciplinară, constituită la nivelul Colegiului Naţional Decebal, conform prevederilor Legii Educaţiei Naţionale 1/2011 nu se substituie activităţilor instituţiilor statului abilitate cu realizarea cercetării penale.
Art. 17. - (1) Modificarea prevederilor prezentului Cod se poate face ca urmare a propunerii Consiliului de administraţie al Colegiului Naţional Decebal .
(2)     Modificările la Cod intră în vigoare începând cu data aprobării lui de către consiliul de administraţie al colegiului.DIRECTOR
prof.dr. Marin Florin ILIES

Ultima actualizare în Marţi, 12 Mai 2015 12:53